2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
8. napirendi pont:
Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) módosítása több ponton is teljes szemléletváltást vezetett be új vagy átalakított jogintézményével. A hangsúlyt a döntések előkészítésére és előkészítettségére, az eljárások rugalmasságára és kiszámíthatóságára, valamint a döntések jogszerűségére helyezte. Az építési törvény módosítása a települési önkormányzatoknak a városkép védelme érdekében új lehetőséget biztosít. A törvény alkalmazkodik az önkormányzatok önrendelkezési jogához, miszerint azok önmaguk tudják alakítani sajátos településképüket és erre önálló szabályrendszert hozhatnak létre.

Ez a lehetőség az önkormányzatok létezés óta először adatik meg a településeknek, így joggal nevezhető történelminek.

A módosított Étv. több helyi rendelet megalkotására adott felhatalmazást. Az építésügyi hatósági eljárások átalakulása nyomán szükségessé vált egy településképi védelmet érintő új, önkormányzati rendelet megalkotása.

Az Étv., valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a települési önkormányzat épített környezet védelmére irányuló feladata ellátása körében, a településrendezési feladatok megvalósulása érdekében új eljárás típusok kerülnek bevezetésre: a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményezési, településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárást folytat le jogszabályban meghatározott körben és keretek között.

Az új településképi eljárások bizonyos szabályait a magasabb szintű jogszabályok tartalmazzák, a helyi rendeletben az alkalmazási kört és egyes működési és eljárási szabályokat szükséges megállapítani. Az önkormányzat három új lehetősége a településkép alakítással kapcsolatban:

1.) Településképi véleményezési eljárás:
A településképi véleményezés bevezetése lehetőséget ad a polgármester számára, hogy egyes építési engedélyhez kötött tevékenységről véleményt adjon az építésügyi hatósági eljárás lefolytatást megelőzően. Ez kiváltja a tervtanácsi eljárást azzal, hogy az önkormányzat véleményét az önkormányzati főépítész álláspontjára alapozza. Előnyt jelent az építtető, beruházó, befektető számára is, mert a telepítési és településképi kérdések, melyek az építési engedély megadásának kiemelt feltételei, még a tervezés kezdetleges stádiumában már előre tisztázódnak. Így a szükség szerinti önkormányzati elvárások még a tervezési folyamat során időben beépíthetők és figyelembe vehetők.

A volt tervtanácsi eljárás helyett 15 napos határidejű eljárásban ad véleményt a polgármester és amennyiben a véleményadás határidejét nem tartja be, a véleménye engedélyezésre javasoltnak tekintendő. A polgármester az önkormányzati főépítész szakmai ajánlására alapozva alakítja ki véleményét. A polgármesteri vélemény az építési engedélykérelemhez csatolandó. Az új eljárási rendben a főépítész véleményén alapuló polgármesteri döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az építésügyi hatósági döntés keretében vitatható.

2.) Településképi bejelentési eljárás:
A településképi bejelentési eljárás bevezetésével – elismerve azt, hogy az engedélyhez nem kötött tevékenységek körébe tartozhatnak olyan kivitelezési munkák, amelyek esetében azok megvalósítása ellenőrzéséhez helyi közérdek fűződhet - az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek , a reklámelhelyezések és rendeltetésmód változások tekintetében az önkormányzat rendeletében meghatározhatja azon tevékenységek körét, melyek településképi szempontból önkormányzati kontrollt igényelnek.

A helyi egyedi és területi védelem alatt álló ingatlanok esetére más eljárásra nincs mód. A rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetében a települési önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytat le. A polgármester döntését az önkormányzati főépítész szakmai véleményére alapozva hozza meg. A településképi bejelentési eljárást az ügyfél az önkormányzati főépítésznél kezdeményezi.

A településképi bejelentési eljárás keretében a polgármester önkormányzati jogkörben jár el, döntésével szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) és (2) bekezdése alapján előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:
1) a rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása jelentős: E rendelet megalkotásával és sikeres végrehajtásával városképi szempontból rendezettebbek lesznek a város frekventáltabb területei. (védett területek, lakóterületek …. stb.)
2) a rendeletalkotás környezeti és egészségi hatása jelentős: A rendelettel elérni kívánt cél megvalósításával az önkormányzat a város arculatának befolyásolása során településkép szempontjából élhetőbbé teszi a város környezetét.
3) a rendeletalkotás adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztráció nő, hisz három új típusú eljárás során keletkező cselekményeket kell dokumentálni. Az adminisztrációs feladatok ezzel megnőnek.
4) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Étv.-ben rögzített felhatalmazás alapján az önkormányzat a városkép védelme érdekében új lehetőséget kapott, ami azt is jelenti, hogy az új rendelettel lehetőség nyílik arra, hogy a város sajátos településképét önmaga alakítsa, a meglévő értéket megóvja, a romboló városképi elemeket korlátozza, újat ne idézzen elő. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a településkép javítását célzó akarat, intézkedések eredménytelenebbek lesznek.
5) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet végrehajtása átszervezést nem igényel. A többlet adminisztrációval járó feladatok elvégzésére a személyi feltétel nem biztosított. A városi főépítész foglalkoztatásának óraszámát, a heti 4 óra – hivatalban kötelezően eltöltött ideje – nem elegendő, minimum heti 4 órával növelni kell. A tárgyi feltételek adottak.

Tisztelt Képviselő-testület!

E rendelet megalkotásával és sikeres végrehajtásával reményeim szerint városképi szempontból rendezettebbek lesznek a város frekventáltabb területei, a védett területek. A rendelettel elérni kívánt cél megvalósításával az önkormányzat a város arculatának befolyásolása során településkép védelem szempontjából élhetőbbé teszi a város környezetét.

Az új önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalta a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, állásfoglalását alakítsa ki és a csatolt rendelettervezetet a mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. szeptember 20.


Huber László s.k.
polgármester

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2013. (IX. ...) önkormányzati rendelete

Kőszeg Város településképi védelméről


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (2) bekezdésében és a 29.§ (6)-(7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1.§

A rendelet célja Kőszeg Város településképi védelme, ennek érdekében építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme. Célja az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényre juttatása, az épített környezet esztétikus kialakítása, a városkép megőrzésére és formálásra vonatkozó szempontok meghatározása, az építési tevékenységgel összefüggő szabályok előzetes tisztázása és az eljárási szabályok rögzítése.

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet területi hatálya Kőszeg Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Kőszeg Város közigazgatási területén e rendeletben meghatározott esetekben építésügyi hatósági engedélyhez kötött és építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.

(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait e rendeletben foglaltak figyelembevételével együtt kell alkalmazni.

Településképi véleményezési eljárás

3.§

(1) A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében adott településképi véleménye a rendelet 1. mellékletében meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

(2) A településképi vélemény iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani a rendelet 3. melléklete szerinti űrlapon.

(3) A véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott műszaki tartalommal kell benyújtani.

(4) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell – a vonatkozó kormányrendeletekben maghatározottakon túlmenően – hogy az építészeti-műszaki dokumentáció
a) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további – a (város) építészeti illeszkedésre vonatkozó – javaslatokat,
b) a településrendezési eszközök irányadó szabályozásától, valamint az a) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.

(5) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a főépítész szakmai véleményét, melynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását.

Településképi bejelentési eljárás

4.§

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a rendelet 2. mellékletében meghatározott építési tevékenységek, építmények rendeltetésének megváltoztatása és reklámok elhelyezése során.

(2) A polgármester településképi bejelentési eljárás keretében hozott döntése az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

(3) A településképi bejelentés iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani a rendelet 4. melléklete szerinti űrlapon.

(4) A bejelentési eljárásra benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt a Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés szerinti műszaki tartalommal kell benyújtani.

(5) A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során – különösen – az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) építési szabályoknak való megfelelőség,
b) a hatályos településrendezési eszközöknek való megfelelőség.

(6) Amennyiben a tevékenység megfelel az (5) bekezdésben meghatározott szempontoknak, a polgármester a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltozás tudomásul vételéről igazolást állít ki, melynek érvényességi ideje – ha az igazolás másképpen nem rendelkezik:
a) állandó építmény esetén végleges,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,
c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezés – kivéve cégér – esetén 1 év,
d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 5 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig,
e) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig.

(7) Amennyiben a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolást nem állít ki, vagy a bejelentett tevékenység megkezdését nem tiltja meg, úgy azt megadottnak kell tekinteni a (6) bekezdés szerinti érvényességi időtartamra vonatkozóan.

(8) Amennyiben a rendelet 2. melléklet III. pontjában felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati engedély kiadására vagy a közterület-használati szerződés megkötése csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján és az abban meghatározott kikötések figyelembe vételével kerülhet sor.

(9) Amennyiben a polgármester által kiállított igazolás érvényességi ideje lejár, az igazolást ismételten meg kell kérni.

(10) A bejelentés elmulasztása, a polgármester döntésének megszegése esetén a magatartás megszegőjével szemben 50.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki.

Záró rendelkezések

5.§

E rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Kőszeg, 2013. szeptember 26.
Huber László s. k. dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
(A rendelet mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)