2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
11. napirendi pont:
A Károlyi Mihály utca átnevezése.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) több jogszabályt módosított, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. §-át is. Így a Mötv. 2013. január 1-től hatályos 14. § (2) bekezdése értelmében közterület, illetve közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A Mötv. 14. § (3) bekezdése szerint ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

Kőszegen a 3399/4 hrsz-ú közút Károlyi Mihály nevét viseli. A közterületet Kőszeg Város Képviselő-testülete még 1946-ban nevezte el. Mivel Károlyi Mihály megítélése kétséges, felmerült annak kérdése, hogy fenti jogszabályhely alapján viselheti-e a továbbiakban is Károlyi Mihály nevét az utca.

Ezért Kőszeg Város Polgármestere megkérte a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a közterület neve megfelel-e a Mötv. 14. § (2) bekezdésének.
A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztálya 2013. április 10-én kelt levelében tájékoztatott, hogy „a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának MTA BTK-T/5-5-I/20I3. számú szakvéleménye alapján Károlyi Mihály utca elnevezés a Mötv. 14. § (2) bekezdés a) pontjának a hatálya alá tartozik, ezért használata nem javasolt. …. Nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, hogy közvetlenül részt vett volna önkényuralmi rendszer megalapozásában, kiépítésében, fenntartásában, de vitatott történelmi szerepénél fogva nem javasolt, hogy róla közterületet, közintézményt nevezzenek el."

Fentiek alapján indokolt a Károlyi Mihály utca átnevezése.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az utcai lakóit értesítettük, hogy 2013. május 31-ig a az utca elnevezésére javaslatot tehetnek. Az alábbi javaslatok érkeztek az utca lakói részéről: Károlyi Amy utca (költő, műfordító), Kökörcsin utca, Kikerics utca, Kosbor utca.

Emellett 153 Károlyi Mihály utcai lakos azzal a kéréssel fordult Kőszeg Város Polgármesteréhez, illetve Képviselő-testületéhez, hogy az utca nevét ne változtassák meg. Véleményük szerint az utca nevét az MTA szakvéleménye alapján nem kötelező megváltoztatni.

A Módtv. indokolása kifejti, hogy az önkényuralmi politikai gyakorlattal történő teljes körű szakítás megköveteli, hogy ilyen ideológiákhoz, pártokhoz, jelképekhez kötődő elnevezések ne maradhassanak fenn, illetve a jövőben se jelenjenek meg. Az indokolás szerint ezzel eleget teszünk annak a társadalmi elvárásnak, hogy utcáink, intézményeink, szervezeteink csak olyan elnevezést viseljenek, amelyek méltóak a demokratikus jogállam eszméihez. A módosítás e cérnák megfelelően széles körben megtiltja a diktatúrához kötődő elnevezések használatát. Ennek megfelelően véleményünk szerint MTA szakvéleménye alapján a Károlyi Mihály utca átnevezése az Önkormányzat számára kötelező.

A javaslatok beérkezését követően Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő¬testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 19/7006. (VII. I.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 7.§-át figyelembe véve, a Vas Megyei Levéltár kőszegi fiókjának szakvéleményét a közterületek elnevezésének előkészítési eljárása során beszereztem. Söptei Imre levéltáros szakvéleményében arról tájékoztatott, hogy az utcában lakók véleménye ellen kifogást nem emel, amennyiben nem sikerül egyezségre jutni, úgy Székely László költő, irodalmi folyóirat szerkesztője, kőszegi apát-plébános, a Kőszegi Nemzeti Bizottság elnöke nevét javasolja megörökíteni.

Az Okmányiroda 2012. évi tájékoztatása alapján az utcanév átnevezése 259 főt érint, ebből 250 főnek van állandó lakóhelye, 9 főnek van tartózkodási helye a Károlyi Mihály utcában (lakások száma: 101).

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Módtv. módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvényt is, annak 32/C. § (I) bekezdése m) pontja értelmében tárgyánál fogva díjmentes az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Mötv. 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti közterületnév-változás miatt kerül sor. Ugyanígy a Módtv. módosítása alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §-a értelmében a helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. Az illetékekről szóló 1990. élvi XCIII. törvény Mellékletének IX/IV. pontja alapján illetékmentes a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor. Mindezek a rendelkezések az utca átnevezéséből adódó kötelezettségek megkönnyítését szolgálják.

Az R. 6.§-a alapján a közterületek elnevezésére a Képviselő-testület részére a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság tehet javaslatot.

A Bizottság a kőszegi 3399/4 hrsz-ú közterület átnevezését 2013. november 1-től javasolja és kezdeményezi Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének, egyben elnevezésére a 45/2013. (VIII. 21.) sz. határozatával Mátyás király, a 46/2013. (VIII. 21.) sz. határozatával Szent István király utca javaslatot teszi. Egyidejűleg elrendelte az R. 7. §- a alapján az előterjesztésnek 15 napra helyben szokásos módon történő közzétételét.

Az előterjesztést a Rendeletnek megfelelően közzétettük, arra észrevétel érkezett, ismételten azt kérte 153 Károlyi Mihály utcai lakos a T. Képviselő-testülettől, hogy az utca elnevezésén ne változtasson.

Mellékelem a tárgyban keletkezett iratokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen!

Kőszeg, 2013. szeptember 17.A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság nevében:


Kiss Péter s.k.
bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatt, ugyanezen törvény 43. § 8. pontjában biztosított hatáskörében, a kőszegi 3399/4 hrsz-ú közterület nevét
I. Szent István király utca vagy
II. Mátyás király utca -ban határozza meg.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)