2013. Szeptember 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg Város 2012. évi népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a Kőszegen működő köznevelési intézmények helyzetéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum helyzetéről.
4. - Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 13/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
7. - A történelmi belváros gépjármű közlekedéséről szóló 35/2005. (XI. 1.), valamint a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletek módosítása.
8. - Kőszeg Város településképi védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
9. - Kőszeg Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályainak megállapítása.
10. - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
11. - A Károlyi Mihály utca átnevezése.
12. - A 4219/11 hrsz-ú utca elnevezése.
13. - A botgyári szennyvízátemelő megközelítésének biztosítása.
14. - A belvárosi sebességkorlátozó zóna megszüntetése.
15. - A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.
16. - Az orvosi ügyelet helyiség használatára vonatkozó megállapodás módosítása. (rendkívüli előterjesztés)
17.a - Vagyonügyek: A Rákóczi Ferenc utca 4. alatti lakás eladása.
17.b - Vagyonügyek: A Gábor Áron utcai telkek közművesítése.
17.c - Vagyonügyek: A 0350 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló állandó pavilon ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele.
17.d - Vagyonügyek: A Kőszeg 06/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok elővásárlási joga
22. - Sürgősségi előterjesztés: a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás
19. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Jelentések lejárt határidejű határozatokra,
beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2013. szeptember 26-i ülésére.)Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 94/2013. (VI. 27.) határozattal a képviselő-testület az ISES Alapítvány számára a 2013/2014. tanév oktatási programjainak a megvalósításához 5 M összegű visszatérítendő támogatást biztosított a vis maior tartalék előirányzat terhére.
A határozatra jelentem, hogy a támogatási szerződés aláírása után, a visszatérítendő támogatás átutalása megtörtént. A visszafizetés határideje: 2014. december 31.

A 95/2013. (VI. 27.) határozatban a képviselő-testület a művelődési központ technikai létszámát és a közcélú foglalkoztatottak létszámát csökkentette, így a személyi juttatások előirányzata 3 256 E Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata pedig 879 E Ft-tal csökkent, a saját bevételek tervezett előirányzata szintén 4 135 E Ft-tal csökkent.
A 96/2013. (VI. 27.) határozatban a képviselő-testület elrendelte a Kőszegi Városi Múzeum a szakmai, a technikai és a közcélú foglalkoztatottak létszámának növelését 1-1 fővel. Az intézménynél a személyi juttatások előirányzata 1 426 E Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata pedig 385 E Ft-tal emelkedett.
A 97/2013. (VI. 27.) határozatban a képviselő-testület méltányolta a Kőszegi Városüzemeltető Kft. kérelmét, és eltekintett a gázkezelő rendszer kiépítéséhez nyújtott támogatás visszafizetésétől, valamint a hulladékgazdálkodási társulás 2012. és 2013. évi hozzájárulásának átadásától.
A 98/2013. (VI. 27.) határozatban a képviselő-testülete a nyári szociális gyermekétkeztetéshez 285 E Ft önerőt biztosított az elnyert támogatáson felül a gyermeküdültetési keretösszeg terhére.
A 99/2013. (VI. 27.) határozatban pedig a képviselő-testület az Írottkő Natúrparkért Egyesület részére 2 100 E Ft támogatást biztosított a Tourinform Iroda fenntartásához azzal a feltétellel, hogy kéri az iroda eredeti hivatalos nyitva tartásának visszaállítását, valamint a hétvégi nyitva tartást.
A fenti, 95-99/2013. (VII. 27.) határozatokra jelenti Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető, hogy az előirányzat módosítások megtörténtek.

A 100/2013. (VI. 27.) határozattal a képviselő-testület a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 2.§ (l) bekezdésében foglaltak értelmében úgy nyilatkozott, hogy egyelőre nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével, de a képviselő-testület egyúttal felkérte dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy – a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, valamint a Kőszegi Városi Múzeum bevonásával – a 2013. szeptemberi képviselő-testületi ülésre dolgozza ki a helyi értéktár létrehozásának feltételeit.
A határozatra dr. Tóth László osztályvezető úr az alábbiakat jelenti:
A helyi értéktár létrehozásával kapcsolatban 2013. augusztus 8-ra egyeztető megbeszélést hívtunk össze városunk hat – e tárgyban érdekelt – szakemberének címezve, azonban közülük csak dr. Bariska István jelent meg, aki viszont több, megfontolandó javaslatot is megfogalmazott. Sajnos az ügy ezt követően – az eljárást folytató dr. Tóth László osztályvezető kórházi kezelése miatt – átmenetileg megakadt, de már körvonalazódtak a megoldási lehetőségek. A vonatkozó 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletnek eleget tettünk a 2.§ (1) bekezdésében foglalt döntéshozatali kötelezettségünknek, de a nemleges határozatunkat a jelzett szakasz (3) bekezdése szerint bármikor megváltoztathatjuk. Az értéktár működtetésének több módja is van – pl. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. preambuluma szerint az, hogy a települési önkormányzat a települési értéktárral kapcsolatos feladatok ellátásával megbízhatja az illetékességi területén működő intézményt, praktikusan itt a múzeumokról van szó, amelyek már eddig is „a nemzeti értékek azonosítását, gondozását végezték”. Ez esetben nem kellene egy újabb bizottságot létrehozni, amelynek összetétele minden választáskor módosulhat. Amennyiben a helyi értéktár létrehozásában egyáltalán gondolkodunk, ezt a megoldást célszerű csak választani. Tekintettel azonban arra, hogy a Városi Múzeum év végéig a leltározási munkálatokkal van elfoglalva, ezt a - kifejezetten szakmai jellegű - feladatot csak a jövő év kezdetétől testálja rá a képviselő-testület, s addigra kerül idő a részletek (pl. szabályzat) kidolgozására is.

A 102/2013. (VI. 27.) határozatban a képviselő-testület a Kőszeg Város Önkormányzata és a Vasivíz Zrt. közötti bérleti-üzemeltetési szerződés 3. számú melléklet kiegészítését – a használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségről szóló megállapodást – megtárgyalta, a melléklet szövege szerint elfogadta és felhatalmazta polgármestert az aláírására.
A határozatra jelenti Ujvári Csaba, a városfejlesztési osztály ügyintézője, hogy a megállapodás aláírása megtörtént.

A 105/2013. (VI. 27.) határozatban kezdeményezte a kőszegi, 7244 hrsz-ú (Gesztenyefa utca) gyümölcsös és árok, kert megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint megtette az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat, amennyiben a tulajdonos belterületbe vonással kapcsolatban felmerülő költségeket vállalja.
A határozatra jelenti Ujvári Csaba, a városfejlesztési osztály ügyintézője, hogy a belterületbe vonás megindításra került a Földhivatalnál, a határozatot az önkormányzat megkapta, jogerőre várunk.

A 106/2013. (VI. 27.) határozatban a képviselő-testület a vagyonrendelet értelmében az önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 1244/A/1 hrsz-ú, Gyöngyös u. 16. fszt. 1. sz. alatti 104 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését rendelte el, az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő (4.555.000,-Ft) érték 20%-kával csökkentett vételáron.
A határozatra jelenti Ujvári Csaba, a városfejlesztési osztály ügyintézője, hogy a sikertelen liciteljárást követően újból kiírásra került az ingatlan, licit ideje: 2013. október 10.

A 108/2013. (VI. 27.) határozatban a képviselő-testület a vagyonrendelet 24/A. §-ba foglalt jogkö-rével élve Stitniczky Csilla Kőszeg, Jurisics tér 14. sz. alatti lakos részére a Kőszeg, 1850/A/3 hrsz-ú, Jurisics tér 14. fszt. 3. sz. alatti lakást 5.947.900,-Ft vétel-áron történő értékesítését rendelte el. A képviselő-testület az adásvételi szerződés aláírásának feltételéül szabta, hogy a jelenlegi bérlő változatlan feltételek mellett továbbra is a lakás bérlője maradhasson.
A határozatra jelenti Ujvári Csaba, a városfejlesztési osztály ügyintézője, hogy a szerződés megkötésre került, az összeg az önkormányzat számlájára befolyt.

A 109/2013. (VI. 27.) határozatban a képviselő-testület egyrészt visszavonta a 92/2009. (V.7.) számú határozatát, másrészt elrendelte a tulajdonában álló 2222 hrsz-ú területből 64 m2 nagyságú területrész értékesítését a kérelmező Markovits Szabina Kőszeg, Kiss János u. 1. sz. alatti lakos részére az értékbecslésben meghatározott forgalmi értéken. A telekhatár-rendezéshez szükséges vázrajz elkészítése a kérelmezőt terhelte.
A határozatra jelenti Ujvári Csaba, a városfejlesztési osztály ügyintézője, hogy a szerződő fél még nem jelentkezett a jogtanácsosnál.

A 110/2013. (VI. 27.) határozattal a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az ÁROP 1.A.5-2013. kódszámú, „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című egyfordulós pályázati felhívásra Kőszeg Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be.
A határozatra jelenti Schlögl Krisztián ügyintéző, hogy a pályázatot 2013. júliusában benyújtotta az önkormányzat. Döntés a támogatásról még nem született.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 8/2007. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály (2013. 08. 29. és 2013. 09. 25. között) 30 db átmeneti segélyt, 12 db eseti gyógyszersegélyt, 12 db rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2013. szeptember 25.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző