2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.a napirendi pont:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Indokolás

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 43 891 490 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 43 891 490 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a legjelentősebb a szociális ágazati pótlék biztosításához 15 228 200 Ft, a bérpolitikai intézkedések támogatása, a bérkompenzáció biztosításához 2020. évre 922 846 Ft, kulturális pótlék biztosításához 3 645 294 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra 2 017 000 Ft érkezett. A kiegészítő felmérés kapcsán történt állami korrekció és a Koronavírus miatti elvonások összesen 22 078 150 Ft-ot tettek ki.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.


II. Intézményi előirányzatok változása:


A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, az érdekeltségnövelő támogatás pozitív és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 2 861 787 Ft-tal csökkentek.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása, az NKA támogatások pozitív és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 23 634 674 Ft-tal csökkentek.

A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék pozitív és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 5 124 585 Ft-tal csökkentek.


A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál szintén a bérkompenzáció és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 23 405 283 Ft-tal csökkentek.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék miatt 15 418 619 Ft-tal emelkedett.


A Központi Óvoda és Bölcsőde költségvetése a bérkompenzáció, a bölcsődei pótlék, és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 12 087 288 Ft-tal csökkentek.


Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek költségvetése a bérkompenzáció és a Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 5 956 388 Ft-tal csökkentek.


III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatások változásának nagy része, 21 445 131 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 129 207 845 Ft-tal csökkentek.

A működési bevételek előirányzata Koronavírus hatásának enyhítésére tett elvonási intézkedések miatt 12 496 400 Ft-tal csökkentek.


A tartalék összege 2 778 005 Ft-tal csökkent.

A bölcsőde TOP Projekt támogatás miatt 29 671 838 Ft-tal a támogatás értékű bevételek emelkedtek.

A felhalmozási bevételek a Renault trafic értékesítése miatt 1 700 000 Ft-tal emelkedett.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 90 843 362 Ft-tal csökkentik a bevételi és a kiadási főösszeget.


Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 94 467 910 Ft-tal csökkentik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 220 812 613 Ft – amelynek fedezete a maradványból biztosított.


Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):


2 685 553 774 Ft költségvetési bevétel
3 906 366 387 Ft költségvetési kiadás
1 220 812 613 Ft hiány
34 526 720 Ft finanszírozási kiadás
1 255 339 333 Ft belső finanszírozási
bevétel
0 Ft külső finanszírozási
bevétel

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 8 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Kőszeg, 2020. augusztus 27.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezető

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)Előzetes hatásvizsgálat


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2020.(………….) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatainak csökkenését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrás csökkenését eredményezte.

3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.


4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2020. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (IX…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését
2 685 553 774 Ft költségvetési bevétellel
3 906 366 387 Ft költségvetési kiadással
1 220 812 613 Ft hiánnyal
34 526 720 Ft finanszírozási kiadással
1 255 339 333 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 359 560 223 Ft
 közhatalmi bevételek 408 218 155 Ft
 működési bevételek 195 267 953 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 4 450 000 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 967 496 331 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 612 807 794 Ft
 Felhalmozási bevételek 92 529 500 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 720 149 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 718 057 443 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 685 553 774 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 799 908 756 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 152 551 581 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 279 683 796 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 32 000 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 78 048 756 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 342 192 889 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 478 539 642 Ft
 felújítások 64 235 702 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 21 398 154 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 564 173 498 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 3 906 366 387 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 374 696 558 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 846 116 055 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 220 812 613 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2019. évi maradvány 371 560 845 Ft
 fejlesztési célú 2019. évi maradvány 883 778 488 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 255 339 333 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 34 526 720 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 34 526 720 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 220 812 613 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző