2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2020. I. félévi teljesítéséről


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2020. (II. 14.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.

Bevételi források és azok tejesítése

Az önkormányzat 2020. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet tartalmazza.

Működési célú költségvetési bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Központilag szabályozott működési bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 53,44 %-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.
Az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások teljesítése 16,63 %-os. Ezek az összegek főként elnyert pályázatok támogatását, közfoglalkoztatás támogatását, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ esetén az önkormányzatok állami támogatáson felüli hozzájárulását és az NEAK támogatást tartalmazzák.

2. Közhatalmi bevételek
A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 47,92%-os, az adóbevételek március 15-ig befizetésre kerültek. A tervezett bevételek a tervezetthez időarányosan teljesültek.

3. Működési bevételek teljesülése 42,84%-os.
A bevételek alakulását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményeknél főként a művelődési központ és a múzeum bevételei szezonális jellegűek. Ugyanakkor az önkormányzat esetében a működési bevételek teljesülése 39,61 %-os; ez főként a gyermekétkeztetés térítési díjait, a közterület használati díjakat, az ingatlan használati megállapodások alapján továbbszámlázott közüzemi díjakat, a Vasi Víz Zrt. részére számlázott rendszerhasználati díjat, biztosító által fizetett kártérítéseket, rekreációs földhasználati díjat, valamint az I. negyedévig az általános forgalmi adó visszatérítéseket foglalja magában.

4. Működési célú átvett pénzeszközök között a Kőszeg Város Önkormányzata által nyitott Koronavírus adományvonalra érkezett összeg szerepel.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek időarányos teljesítést (43,39%) mutatnak.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 4. mellékletben)

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartáson belülről felhalmozási céllal kapott támogatások az alábbiakat tartalmazzák:

- TOP-2.1.2-15 Városmajor Kraft forrás 117 841 250 Ft
- TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz Kraft forrás 100 398 821 Ft
- Horvátzsidány Önkormányzat óvodához felhalmozási hozzájárulása 947 556 Ft


Ez előzőekben felsorolt támogatások mind az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen bevétele nem keletkezett.


6. Felhalmozási bevételek
A vagyonhasznosítási bevételek összességében a félév végére időarányos alatti teljesülést mutatnak. A vagyonhasznosításból bevétel nem folyt be, a bérlakás értékesítésből 16 100 000 Ft, gépjármű értékesítésből 1 700 000 Ft és képviselői laptop értékesítésből nettó 15 748 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak (19,25 %-os teljesítést jelent).

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 40,82 %-os. A kölcsöntörlesztések közül a munkáltatói kölcsöntörlesztés (78,95%) teljesítése több a tervezettnél. A bérlakás törlesztése az I. félév végére 32,84 %. A lakástámogatások törlesztése az I. félév végére 54,78 %.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (33,73 %-os) teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek
Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele még nem szerepel, mert a pénzmaradvány könyvelése csak az előző évi zárszámadási rendelet elfogadása (2020.07.02.) után történt meg júliusban. Az előterjesztés pedig 2020.06.30-ai állapot tükrözi.

Összességében az önkormányzat és intézményei 2020. I. félévi bevételei 1 095 892 481 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 27,81%.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2020. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. melléklet, intézményenkénti bontásban a 3. melléklet, a fejlesztési kiadásokat tételenként az 5. melléklet tartalmazza.


Működési célú költségvetési kiadások

8. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat önkormányzati szintre összesítve. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 39,36%-os, mely a lakosságnak juttatott települési támogatásokat foglalja magában.
Az egyéb működési kiadások közül legjelentősebb összeget az intézményeknek továbbított központi bevételek teszik ki, ezek teljesítése 91,48 % körüli. Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 40,14 %-os.


Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 5. mellékletben)


9. Beruházások és felújítások

A fejlesztési kiadások (5. melléklet) az I. félév végére 24,22 %-os szinten teljesültek. A zártkerti mintaprogram befejeződött, 11 427 865 Ft-ot költöttünk. A munkálatok részben befejeződtek a városmajor projektben 178 146 866 Ft-ot költöttünk rá. A TOP 3.1.1-15. Déli városrész munkák is folytatódnak, erre 22 281 081 Ft-ot költöttünk. A TOP-1.2.1-16 Turisztika pályázat munkálatai is folytatódnak, erre 51 610 655 Ft-ot költöttünk. A TOP 2.1.3-15. Csapadékvíz munkák folynak, erre 87 361 750 Ft-ot költöttünk, itt a Kraft forrás utófinanszírozása miatt megelőlegezés történt. Az intézményeknél az engedélyezett beszerzések, a működéshez szükséges kis értékű eszközök beszerzése és a TOP-os projektek beruházásai valósultak meg 12 689 066 Ft összegben.

A felújítások között a felsővárosi óvodában a kazáncsere 3 178 450 Ft értékben, a Várnál a TOP-7.1.1-16-H-ERFA projektnél tervezett 1 593 139 Ft értékben, a Múzeumnál a tervezett központifűtés és kiállítótér felújítási munkálatai 900 000 Ft értékben valósultak meg.


10. Egyéb felhalmozási célú kiadások között a Veloregio és az alpannónia projektek hazai megelőlegezés visszautalása történt meg 1 902 139 Ft értékben.
Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között polgármesteri döntés alapján a Kőszegfalvi SE részére nyújtott 927 644 Ft támogatás szerepel.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (24,22 %) teljesítést mutatnak.


Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások (34 526 720 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.


Önkormányzati szinten a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (34,37 %-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.


Összegezve az önkormányzat I. félévi gazdálkodását, a bevételek teljesülése (1 095 892 481 Ft) valamint az elmúlt évi pénzmaradvány elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (1 354 326 606 Ft).


Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 8 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.Kőszeg, 2020. augusztus 27.


Básthy Béla s. k.
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)