2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. napirendi pont:
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetőjének intézményvezetői megbízatása 2020. december 31. napjával lejár.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a, 20/B. §-a és 23. §-a, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szabályai szerint közalkalmazotti jogviszony és magasabb vezetői megbízás csak pályázat alapján létesíthető.
A szociális intézmény intézményvezetője magasabb vezetőnek minősül, ezért szükséges az intézmény vezetésére pályázatot kiírni. A vezetői megbízás legfeljebb öt év határozott időre szólhat.

Az intézményvezetői pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el, a pályázatot azonban a megbízási jogkör gyakorlója – a képviselő-testület – írja ki.

A pályázati felhívást közzé kell tenni a személyügyi központ internetes oldalán, a fenntartó önkormányzat székhelyén, a munkáltató székhelye, telephelye szerinti településen és a helyben szokásos módon.

A pályázati felhívásnak tartalmazni kell a munkáltató, a betöltendő munkakör és a vezetői beosztás megnevezését, a munkakörbe tartozó és vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, a benyújtandó iratokat, igazolásokat, a benyújtásának feltételeit és az elbírálás határidejét.

A pályázati eljárást követően, a jogszabályok által meghatározott módon a pályázatokat egy a Képviselő-testület által létrehozott legalább háromtagú szakmai bizottságnak kell véleményeznie. A Képviselő-testület a bizottság írásos véleményének ismeretében dönt a pályázatokról és vezetői megbízásról.

A Bizottság tagjai között kell lennie a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, a szakmai érdek-képviseleti szövetség képviselőjének vagy a szakmai kollégium tagjának.

A pályázat benyújtási határideje a közzététel napjától számított 30 napnál nem lehet rövidebb. A pályázati határidő lejárta után 21 napon belül a létrehozott bizottságnak meg kell hallgatnia a pályázókat és 60 napon belül dönteni kell a vezetői megbízásról.

Fentiekre tekintettel, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a pályázati felhívásról, illetve a bizottság létrehozásáról is dönteni szükséges.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentieket megtárgyalni és a pályázati felhívás közzétételéhez a melléklet szerint hozzájárulni szíveskedjen.


Kőszeg, 2020. augusztus 27.

Básthy Béla polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető


I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői/intézményvezetői munkakörére szóló pályázati felhívást a melléklet szerint elfogadja és a közléshez ennek megfelelően járul hozzá.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnalII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői/intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok véleményezésére eseti Bizottságot hoz létre, amelynek tagjául felkéri Dr. Zalán Gábort, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, Csizmaziáné Hubert Mária szociálpolitikai szakértőt, Fekete-Pataki Editet, Kőszeg Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának elnökét, valamint Rába Attilánét, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Közalkalmazotti Tanácsának képviselőjét.


Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

Pályázati felhívás – INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Kőszegi Szociális Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Próbaidő:
3 hónap, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével.

Munkáltatói jogok gyakorlása:
Kinevezés és felmentés tekintetében: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Egyéb munkáltatói jogok tekintetében: Kőszeg Város Polgármestere

Munkakör:
Esetmenedzser/tanácsadó

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időtartamra szól: (5 év) 2021.01.01-2025.12.31.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.

A munkavégzés helye:
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ székhelye (9730 Kőszeg, Dózsa György utca 24.) és annak telephelyei

A munkakörrel és a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
• az intézmény alapító okirata szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének biztosítása, színvonalas munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése,
• jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása az intézményben;
• munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
• az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
• önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
• szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása;
• magasabb vezetői feladatok ellátása;
• a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
• büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
• cselekvőképesség;
• a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében intézményvezető munkakör betöltéséhez előírt képesítés;
• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képzettséget igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• szociális ágazati vezetőképzés – mester vezetőképzés – teljesítésének igazolása, vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mentesség igazolása, illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a képzést teljesíti.
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
• az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz;
• az álláshely betöltéséhez az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet melléklete szerint szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okmány másolata;
• legalább öt éves szakmai és vezetői gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás;
• érvényes közalkalmazotti kinevezés esetén annak másolata;
• szociális ágazati vezetőképzés – mester vezetőképzés – teljesítésének igazolása, vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mentesség igazolása, illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a képzést teljesíti.
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyes szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, magasabb vezetői megbízás esetén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; és nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
• az intézmény irányítására, működtetésére vonatkozó vezetői és fejlesztési program;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri annak zárt ülésen történő tárgyalását;

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. október 9. napja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Tímea ügyintéző nyújt, a 94/562-521-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve a 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezető”.
• Személyesen: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. (109. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A pályázat elbírálására a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A pályázati határidő lejárta után 21 napon belül a szakmai bizottság meghallgatja a pályázókat. A pályázatokról a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója a szakmai bizottság véleményét mérlegelve dönt.

A pályázati felhívás közzétételének helye és ideje:
• https://kozigallas.gov.hu
• Kőszeg Város honlapja (www.koszeg.hu)


Kőszeg, 2020. augusztus…..Básthy Béla
polgármester