2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. napirendi pont:
A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk szervezeti felépítésében jelentős változást foganatosít Kőszeg Város Polgármestere 48/2020. (V.29.) polgármesteri határozata.
• 1. pontja szerint az Újvárosi Óvodát és tagóvodáit 2020. augusztus 31. napjával átalakítja oly módon, hogy beolvasztással 2020. szeptember 1. napjától a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI tagintézményeként működteti.
• A KIKI Peresznyei Tagóvodáját 2020. szeptember 1-től telephelyként működteti
• Az intézmény neve 2020. szeptember 1-től „Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde”.

A polgármesteri határozathoz kapcsolódóan mellékelten csatolom az egyesített intézmény szakmai alapdokumentumait (SZMSZ, PP, Házirend, Továbbképzési program).

Az Nkt. 62. §-a foglalkozik a pedagógusok jogaival és kötelezettségeivel. E szakasz (2) bekezdése szerint a pedagógus hétévente legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt. Aki önhibájából e kötelezettségének nem tesz eleget, annak munkaviszonya meg is szüntethető, természetesen a törvényben megfogalmazott mentességek figyelembe vételével. A törvény e szakaszának végrehajtásaként a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a pedagógus-továbbképzések tervezését, teljesítését, szervezését, ellenőrzését, finanszírozását.
A köznevelési intézmény továbbképzési programját – öt évre –, a nevelőtestület véleményének kialakítását követően, a fenntartó fogadja el.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésén fogadta el a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 2018-2023. időszakra vonatkozó Továbbképzési Programját. Az intézményegyesítés következtében egységesíteni kellett a két intézmény továbbképzési programját, melyet a nevelőtestületek 2023. augusztus 31-ig terjedő időszakra fogadtak el.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Újvárosi Óvoda és tagóvodái, a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI nevelőtestületei, a két intézmény Közalkalmazotti Tanácsa, valamint szülői közösségei még önállóan fogadták el a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde fent jelzett alapdokumentumait. A nemzetiségi önkormányzatok egyetértésének beszerzése folyamatban van.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2020. augusztus 27.


Tisztelettel:

Guttmann Ferencné
intézményvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 2018-2023. időszakra vonatkozó Továbbképzési Programjának módosításaként a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020-2023. időszakra vonatkozó Továbbképzési Programját.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: óvodavezető

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)