2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Kőszeg Város Önkormányzatának Polgármestereként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat (Foglalkoztatási paktum) projekt alábbi költségvetési előirányzat, a dologi előirányzatból 260 791 Ft beruházási előirányzatra történő átcsoportosításához.


A kérelem indoka:

A TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat (Foglalkoztatási paktum) projekt megvalósításakor a tervezett kiadásainál maradvány került kimutatásra, amit a projektnél fel lehet használni például egyéb tárgyi eszköz beszerzésére. Olyan a Hivatali munkában is használható eszközök beszerzését lehetne ebből a projektből megvalósítani (pl. Hőkötőgép) ami a napi munkák során használni tudnánk.
Ez az átcsoportosítás Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 8 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Kőszeg, 2020. augusztus 27.

Básthy Béla s.k.
polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésén belül a TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat (Foglalkoztatási paktum) projekt előirányzatából az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 260 791 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 260 791 Ft-tal lecsökkenti.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal