2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
15. napirendi pont:
Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Publimont Kft. ez év tavaszán kereste meg az önkormányzatot, amely keretében hosszútávú együttműködést ajánlott fel közterületi utasvárók telepítésére.

Az elképzelés szerint a társaság CityLight formátumú reklámeszközzel felszerelt modern utasvárókat telepítene a város azon részeire, ahol a menetrendszerinti buszjáratoknak kijelölt megállóhelyek találhatók és ott jelenleg nincs fedett utasváró, valamint amelyek alkalmasak is ezek kiépítésére. Erről előzetes felmérés is készült, figyelembe véve a helyszínek adottságait.
Abban az esetben, ahol a város rendelkezik buszmegállókkal, ott önálló reklámeszközt telepítenének összhangban Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletével.

A 15 éves határozott időtartamra szóló konstrukció keretében telepítendő utasvárók a Publimont Kft. tulajdonában maradnának azzal, hogy a várók telepítése, tisztítása, karbantartása, üzemeltetése őket terheli. A szükséges engedélyek, mint pl. a Rákóczi utca vonatkozásában a Magyar Közút, vagy egyes helyszíneken az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulásának beszerzése szintén a kérelmező feladata, továbbá a hivatkozott önkormányzati rendelet szerint a településképi bejelentés megtétele.
Mind az utasvárókba, mind a külön helyszínekre kiépített CityLight felületek felett is az üzemeltető rendelkezik, ahol az önkormányzatnak is lehetősége nyílik akár hirdetést közzé tetetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. szeptember 1.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Publimont Hirdetésszervező Kft.-vel (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A., képviseli: dr. Fecske Zoltán ügyvezető) kötendő szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)