2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
9. napirendi pont:
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletének 6.§ (8) bekezdése alapján a költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak módosításáról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ezek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv vezetőjeként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá az Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál a dologi előirányzatból 500 000 Ft beruházási előirányzatra történő átcsoportosításához, illetve a többletbevételből 500 000 Ft beruházási előirányzaton történő felhasználásról.


A kérelem indoka:

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal a koronavírus hatásának enyhítésére a költségvetésében 1 000 000 Ft beruházási előirányzat csökkentését jelezte az Önkormányzatnak, de a Home Office munkák megvalósításához 6 db új laptop beszerzésére volt szükség, így év végére az előirányzata nem lesz elég. Sajnos új nyomtatók beszerzésére folyamatosan szükség van, de kisebb tárgyi eszközök akár telefon, lamináló gép stb. beszerzése is ebből az előirányzatból történik. A Hivatal bevétele 500 000 Ft-tal meghaladta a tervezett összeget, így ennek a többletbevételnek a terhére is meg lehet emelni az előirányzatot, amelyről szintén a testületnek kell döntenie.
Ez az átcsoportosítás és többletbevétel terhére történő előirányzat emelés a fenntartó Kőszeg Város Önkormányzatának többletkiadást nem jelentene.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta 8 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.Kőszeg, 2020. augusztus 27.

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá:
a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 500 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 500 000 Ft-tal lecsökkenti.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi költségvetési előirányzatát a többletbevétel terhére 500 000 Ft-tal megemeli a működési bevétel és vele szemben a beruházási kiadások soron.


Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal