2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. napirendi pont:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a települési és megyei önkormányzatok pályázati támogatása a felsőoktatásban tanuló, helyi lakos fiatalok részére, melynek célja, hogy az esélyegyenlőség érdekében a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók tanulmányainak végzését támogassa. Kőszeg Város Önkormányzata 2003 óta eddig minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz.

Kőszegen a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű tanulók számára jelenleg ez az egyetlen támogatási forma nyújtható.

A Képviselő-testület 224/2007. (IX.25.) számú határozatával fogadta el a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló szabályzatot, melynek 1. §-a alapján az önkormányzat az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról évente dönt.

A csatlakozás feltétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott Általános Szerződési Feltételek elfogadása, mely a csatlakozási nyilatkozat polgármester általi aláírásával kerül elfogadásra, ezért szükséges, hogy a pályázathoz való csatlakozás esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Az EMMI kiírása ugyan még nem jelent meg, de a szerződési feltételek minden évben hasonlóak. A csatlakozási szándékot szeptember végéig kellene jelezni, viszont a következő képviselő-testületi ülés csak október 3-án lesz.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2020. augusztus 27.

A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: folyamatosan