2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
11. napirendi pont:
A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 303/2007. (XII.20.) számú határozatával döntött arról, hogy 2007. december 21. napjától kijelöli a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: KRNÖ) részére a 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 91. fsz. 10. szám alatti 74 m2-es helyiségcsoportot ingyenes használatra, a nemzetiségi önkormányzat közösségi feladatainak ellátására.
Az ingyenes használatot biztosító megállapodás a KRNÖ és a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft között jött létre.
A 2019. október 13-i helyi nemzetiségi önkormányzati választást követően újonnan megalakult KRNÖ a jövőben nem tart igényt az ingatlanra, és a 12/2020. (VII.3.) számú határozatával döntött arról, hogy kezdeményezi a Kőszeg Város Önkormányzata által a KRNÖ részére ingyenes használatba adott helyiségcsoport visszaadását és a helyiséghasználatról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését.
Az ingatlan visszaadásával egyidejűleg a forgalomképesség növelése érdekében célszerű lenne ezen 74m2 -es helyiségcsoport önálló – lakás - albetétként történő feltüntetése az ingatlan-nyilvántartásban, melyet a Képviselő-testületnek kell elrendelnie.
A Városüzemeltető Kft., mint ingatlankezelő folyamatos tájékoztatást nyújt a bérlakások helyzetéről, állapotáról, így a napokban érkezett részükről az a jelzés, hogy kilakoltatás következtében megüresedett a Kőszeg, Gyöngyös u. 24. 1. emelet 21. sz. alatti lakás (43 m2 komfortos, szoba, konyha, kamra, előtér, fürdőszoba-WC helyiségekből áll).
Az ingatlankezelő mindkét lakás állapotát megvizsgálta és az alapján a Rákóczi 91. sz. alatti helyiséget annak jogi rendezését követően bérbeadás útján történő hasznosításra javasolja, míg a Gyöngyös utcai lakás értékesítését tartaná indokoltnak, tekintettel arra, hogy itt a felújítás költsége meghaladja a 4 MFt-ot.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A Városfejlesztési Bizottság az I. határozati javaslatot egyhangúlag, míg a II. határozati javaslatot 7 igen és 1 nem szavazat mellett javasolja elfogadásra. A Pénzügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot 5 igen, 1 nem szavazat mellett ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Kőszeg, 2020. augusztus 28.

A polgármester nevében:

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft között a 9730 Kőszeg, Rákóczi Ferenc utca 91. fsz. 10. szám alatti 74 m2 helyiségcsoportra fennálló ingatlanhasználati megállapodás közös megegyezéssel, 2020. október 1. napjával történő megszüntetéséhez.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Kovács István igazgatót az 1. pontban megjelölt ingatlanhasználati megállapodást megszüntető szerződés elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 9730 Kőszeg, Rákóczi Ferenc utca 91. fsz. 10. szám alatti 2499/A/10 helyrajzi számú 141 m2 nagyságú lakás megosztását két lakássá és azok önálló albetétként történő feltüntetését az ingatlan-nyilvántartásban, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-3. pontban foglaltak teljesülését követően elrendeli a Kőszeg, Rákóczi Ferenc utca 91. fsz. 10. szám alatti albetét megosztásából kialakult lakás bérbeadás útján történő hasznosítását.

Felelős: 1. 2. és 4. pontért Kovács István igazgató
Határidő: 1-2. pont esetén 2020. szeptember 30.
4.pont esetén értelemszerű

Felelős: 3. pontért Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 21. szám (Hrsz.: 1249/3/A/21) alatti 43 m2 nagyságú lakás liciteljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)