2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
13. napirendi pont:
Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenlegi Natúrpark irodának helyt adó Fő tér 2. sz. alatti ingatlanban a TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 kódszámú Fenntartható örökség és rendezvény-turizmus Kőszegen projekt keretében turisztikai látogató- és menedzsment központ kerül kialakításra, ezért korábban döntés született arra vonatkozóan, hogy a Natúrpark irodának a Fő téri helyiségből ki kell költöznie.

Az új iroda kialakítására a Kelcz-Adelffy utca 5. sz. alatti társasház önkormányzati tulajdonú emeleti 68 m2 nagyságú lakása (Hrsz.:1908/A/6) lett kijelölve, amelynek időközben rendeltetésváltozás módosítása megtörtént, így az ingatlan-nyilvántartásban irodaként került bejegyzésre.

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület az Alapszabályuk módosítása, valamint a szükséges bejegyzések megindítása során székhelyként az új irodát kívánja megjelölni, telephelyként pedig maradna a Fő tér 2. sz. alatti helyiség.

Az új helyiség használatára vonatkozó szerződés tervezetet előkészítettük, amely részeként a díjmentes használat mellett rezsifizetési kötelezettség terheli az Egyesületet.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A Városfejlesztési Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja, míg a Pénzügyi Bizottság az I. és II. határozati javaslatot 5 igen, 1 nem szavazat mellett javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. augusztus 27.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u.5. I/3. (Hrsz.: 1908/A/6) sz. alatti 68 m2 nagyságú iroda az Írottkő Natúrparkért Egyesület székhelyeként, valamint a Kőszeg, Fő tér 2. földszint 3. (Hrsz.: 2249/A/3) sz. alatti 89 m2 nagyságú helyiség a telephelyeként kerüljön feltüntetésre.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel (képviseli: Bakos György elnök) kötendő Haszonkölcsön szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)