2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
14. napirendi pont:
A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szőlőskert utca végén lévő ingatlanok gázellátása érdekében gázvezeték tervezés van folyamatban. A tervezett nyomvonal a Királyvölgyi utcában meglévő rendszerre csatlakozik.
A tervezés során merült fel, hogy a Szőlőskert utca vége (Hrsz.: 3820) az ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen területként szerepel.

A tárgyi terület a Helyi Építési Szabályzat szerint is kiszabályozott útterület, az utca szerves részét képezi, hiszen azon keresztül közelíthető meg a Királyvölgyi utca, így aktuálissá vált annak közúttá történő átminősítése. Ehhez szükséges lesz beszerezni a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály nyilatkozatát, amely dokumentum birtokában tudjuk a Földhivatal részére megküldeni az átminősítési kérelmet.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni szíveskedjék.

Kőszeg, 2020. augusztus 27.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

(A térképet lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3820 hrsz-ú 346 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közúttá történő átminősítését és egyben felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal