2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
12. napirendi pont:
A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.
A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban GFT) két részből tevődik össze, egyrészt felújítási és pótlási tervrészből, amelyet a víziközmű-szolgáltatónak, azaz a Vasivíz Zrt-nek kell összeállítania, másrészt beruházási tervrészből, amely elkészítéséről a képviseletre jogosult ellátásért felelős önkormányzat gondoskodik.

A VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető az elmúlt évek gyakorlata szerint elkészítette az ivóvíz- és csatornahálózatra vonatkozó gördülő fejlesztési terv mindkét részletét, melyet megküldött az érintett önkormányzatoknak jóváhagyásra.
A tervek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) történő benyújtására minden év szeptember 30-ig van lehetőség, amelyet a Vasivíz magára vállalt mindkét rész vonatkozásában, ehhez azonban meghatalmazásra van szükségük valamennyi érintett önkormányzat részéről.

Az idei évben ismét lehetőség nyílt az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. támogatására meghirdetett pályázat c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél keretében pályázat benyújtására, amely során a „Szent Lénárd utca (68 m) - Petőfi tér NY-i ág (Szt. Lénárd u. – Rohonci u. között - 262 m) - Rohonci utca (Rákóczi u. – Petőfi tér között - 74 m)”
útburkolat felújítását hagyta jóvá a Képviselő-testület.

A Vasivíz Zrt. felé jeleztük a fenti pályázaton való részvételünket és egyúttal kértük tőlük az érintett szakaszok vizsgálatát. Korábban történt állapotfelmérés alapján tájékoztattak arról, hogy a Petőfi tér Ny-i ág szennyvíz- és vízvezeték rendszere is megfelelő állapotban van, azonban a Rohonci utca (Rákóczi utca – Petőfi tér) és a Szt. Lénárd utca szakaszokon a szennyvíz-vezeték állapota bár kielégítő, de hosszú távú fenntarthatósága érdekében a vezetékeket – a felújítást megelőzően - béleléssel biztosítani szükséges.

Ezen két kb. 70-80 méteres szakasz ilyen módon történő felújítását szeretnénk szerepeltetni a gördülő fejlesztési tervben 2021-ben. A Vasivíz Zrt. tájékoztatása szerint a fennmaradó szakasz vizsgálatának eredménye (becsült költségszámítás), még nem érkezett meg, így a mellékelt tervrészletekben még ezért nincs nevesítve ez a rész. Tekintettel arra, hogy a GFT jóváhagyására és a szükséges dokumentumok megküldésére szűkös határidőt kaptak az ellátásért felelősek, így a döntést mielőbb szükséges meghozni.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2020. augusztus 27.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata, valamint Beruházások összefoglaló táblázata – V001 Szombathely ivóvízellátási rendszer” című dokumentumokat a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Vasivíz Zrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Kőszeg Város Önkormányzatát.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata, valamint Beruházások összefoglaló táblázata – S001 Szombathely szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer” című dokumentumokat a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Vasivíz Zrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Kőszeg Város Önkormányzatát.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)