2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
16. napirendi pont:
Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg 6698 hrsz-ú 29 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület tulajdonosai az ingatlanuk ingyenes felajánlásával fordultak az önkormányzathoz.

A Helyi Építési Szabályzat alapján az ingatlan a József forrás utca szerves részét képezi, korábban a felajánlók tulajdonában lévő 6797 hrsz-ú ingatlanhoz tartozott.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése szerint vagyon tulajdonjogának ingyenes elfogadásáról a Képviselő-testületnek kell döntést hoznia.

Az ingatlan értéke: 17.400,-Ft

Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges beszerezni a Közlekedési Hatóság nyilatkozatát, ami a terület funkcióját igazolja.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. augusztus 27.


A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6698 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 29 m2 nagyságú ingatlan ingyenes felajánlását elfogadja és egyben felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltak teljesülését követően elrendeli a Kőszeg, 6698 hrsz-ú 29 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 29 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület közúttá történő átminősítését és egyben felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű