2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. napirendi pont:
A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Igazgatási Osztály a munkatervnek megfelelően áttekintette a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozatában foglalt „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő rendszer feltételeit. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy a feltételrendszert több ponton változtatni szükséges.

A tervezet szerint a „Jó tanuló és jó sportoló” elismerés az egyéni teljesítményt díjazná, ezért a csapatok és csoportok jelölését nem támogatná. Természetesen, ha valaki csapatban ér el eredményt, az az egyéni eredményébe beleszámít.

A továbbiakban kizárólag a jó tanulmányi eredményt és kiváló sporteredményt elérő tanulók részesülnének elismerésben. Az adományozható elismerések száma nem lenne korlátozva.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. augusztus 27.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási osztály vezetőjeI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő-rendszer működéséről és feltételrendszeréről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jó tanuló és jó sportoló” elismerő-rendszer működését az alábbi feltételekkel hagyja jóvá:

1. Az elismerést Kőszeg városban működő közoktatási intézmény tanulója kaphatja. Csapatok vagy csoportok jelölése az elismerésre nem fogadható el.

2. Az elismerésre a közoktatási intézmény terjeszti fel tanulóit minden év szeptember 20-ig az alábbiakban megadott szempontok figyelembevételével:

A tanuló iskolai tanulmányi eredményének tanév végi átlaga legalább 4,5 és ugyanezen tanévben legyen a tanulónak sportban elért kimagasló versenyeredménye.
Kimagasló sport versenyeredmény:
– megyei 1-3. helyezés,
– területi 1-5. helyezés,
– országos 1-10. helyezés,
– országos válogatottba meghívást nyert vagy
– diákolimpia országos fordulójába jutott.

3. A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az intézményi felterjesztések után az adott év októberi bizottsági ülésén dönt az elismerésben részesülőkről.

4. Az elismerés időpontja: a Város Napja, minden év november 6. napja.

5. Az elismerés módja: Az elismerésben részesülő tanulókat és felkészítő tanáraikat Kőszeg Város Polgármestere a városi ünnepség keretében oklevél átadásával köszönti és jutalmazza.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerűen

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)