2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
10. napirendi pont:
Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi vagyonhasznosítási terv időarányos (2020. január 1-től 2020. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó) teljesítésével kapcsolatban a munkatervnek megfelelően elkészítettük a tájékoztatót.

Kőszeg Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében az alábbi táblázatban foglalt bevételeket irányozta elő, amelyekből a vizsgált időszakig a következő összegek realizálódtak:

Felhalmozási bevétel Előirányzat (Ft) Teljesített (Ft)
Vagyonhasznosító bevétel 72.829.500
-
Bérlakás értékesítési bevétele (Várkör 110. lakás) 18.000.000
16.100.000

Lakások tekintetében eredményes liciteljárást folytattunk le 2020. augusztus 27-én, amely során a Dózsa Gy. u. 21. II/21. sz. alatti lakás 5.760.000,-Ft vételáron kelt el, így az idei évre tervezett bérlakás értékesítési bevétel teljesül.
Ugyancsak liciteljárás útján történő értékesítésre javasolt a Képviselő-testület 2 db önkormányzati lakást (Kelcz-Adelffy u.4., Hunyadi 11.), ezek forgalmi értékeinek ismeretében várhatóan még ebben a hónapban megtörténik a kiírás.

Egyéb ingatlanok tekintetében a vizsgált időszakon túl eredményes liciteljárás útján értékesítésre került a Kőszeg, 6947/2 hrsz-ú gyümölcsös (3.014.100,-Ft), a Kőszeg, 6953 hrsz-ú ingatlan (774.435,-Ft), valamint a Kőszeg, 6930 hrsz-ú földterület, amelynek 1.072.785,-Ft vételára várhatóan még ebben a hónapban jóváírásra kerül az önkormányzat számláján.
Folyamatban van a Kőszeg, Gábor Áron u. 9. sz. alatti két külön hrsz-on lévő, de összefüggő ingatlanegyüttest alkotó terület értékesítése. A szükséges értékbecslési szakvélemények birtokában kerülhet sor ezek meghirdetésére.

A Kőszegfalvi lakóparkban lévő 45 db beépítetlen terület együttes értékesítésére ingatlanközvetítő cégekkel történt szerződéskötés. Egy beruházó cég az egyik közvetítőn keresztül érdeklődést mutat a telkek iránt, előzetes jelzésük szerint szeptemberben szeretnének a területről egyeztetéseket folytatni.
Szintén a vagyonhasznosító bevétel teljesülését eredményezheti a Bécsikapu Étterem értékesítése. Az üzlethelyiség 59.900.000,-Ft kiindulási áron lett meghirdetve. Az első eljárás eredménytelenül zárult, a következő pályázat beadási határideje 2020. szeptember 1.

Összességében látható, hogy a vizsgált időszak nem mutat pozitív képet a bevételek alakulása tekintetében, hiszen ezt a márciusban kihirdetett veszélyhelyzet nagyban befolyásolta.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. augusztus 27.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: értelemszerű