2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
18. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

(A képviselő-testület 2020. szeptember 3-i ülésére.)Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 42/2020. (VI. 25.) – 45/2020. (VI. 25.) határozatokban a képviselő-testület jóváhagyta a horvátzsidányi, a kiszsidányi, az ólmodi, a peresznyei, a velemi és a bozsoki önkormányzattal kötött, az óvodai ellátás biztosítására vonatkozó, valamint az óvodai ellátások helyéül szolgáló ingatlanokra vonatkozó, használati jogot alapító szerződések módosítását.
A határozatokra jelenti Mezei Virág igazgatási osztályvezető, hogy valamennyi szerződés-módosítás aláírása megtörtént.

A 46/2020. (VI. 25.) – 50/2020. (VI. 25.) határozatokban a képviselő-testület jóváhagyta a bozsoki, a horvátzsidányi, a kiszsidányi, az ólmodi, valamint a peresznyei önkormányzattal kötött, a házi segítségnyújtásra, valamint az étkeztetés mint szociális alapszolgáltatás biztosítására kötött feladat ellátási szerződések felmondását.
A határozatokra jelenti Mezei Virág igazgatási osztályvezető, hogy valamennyi döntésről értesítették a feleket.

Az 51/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozatában a képviselő-testület az önkormányzat és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között kötendő feladat-ellátási szerződést hagyta jóvá, továbbá az ehhez szükséges fedezetet biztosította.
A határozatra jelenti szintén Mezei Virág igazgatási osztályvezető, hogy a feladat-ellátási szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént.

A 72/2020. (VII. 2.) határozatában a képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok értelmében a Magyar Állam tulajdonában lévő Kőszeg, 1822, 1825 és 1826 hrsz-ú közpark megnevezésű, összesen 5150 m2 nagyságú, valamint az 1827 hrsz-ú közút megnevezésű 913 m2 nagyságú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezte településüzemeltetés (mint önkormányzati feladat) ellátása érdekében.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a határozatot megküldték a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.

A 73/2020. (VII. 2.) határozatában a képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a Kőszeg, 6088/3 hrsz-ú, rét megnevezésű, 1361 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan - a Kőszegen, 2020. május 9-én létrejött adásvételi szerződés tekintetében - Kőszeg Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a döntésről értesítve lettek az érintettek.

A 74/2020. (VII. 2.) határozatában a képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 489 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan – a Kőszegen, 2020. május 21-én létrejött adásvételi szerződés tekintetében – a kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.
A határozatra jelenti Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, hogy a döntésről értesítve lettek az érintettek.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság augusztus 27-i ülésén jóváhagyta a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját valamint Házirendjét.
A bizottság ugyanezen ülésén jóváhagyta a Chernel Kálmán Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyben – többek között – az intézmény nyitva tartása is módosult.
Mezei Virág igazgatási osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2020. július 2. és szeptember 2. között összesen 166 települési támogatást, valamint 7 lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2020. szeptember 2.

Dr. Zalán Gábor s. k. jegyző