2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
20. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) határozta meg a város által alapított elismerések fajtáit, az adományozás feltételeit és rendjét.

A Rendelet megalkotása óta több ízben volt arra példa, hogy azok a személyek, akik Kőszeg városért hosszú éveken át folyamatosan kiemelkedő tevékenységet folytattak, életművükkel hozzájárultak a város és társadalma működéséhez és fejlesztéséhez, hagyományainak gazdagításához, aktív munkásságuk lezárása esetén, „visszavonulásuk” alkalmára többnyire már a város magas díjaival rendelkeztek. Ezért indokolt, hogy a díszpolgári cím mellett létrehozzunk egy olyan elismerést, amely méltó módon elismeri egy életmű, korszakos jelentőségű tevékenység lezárását „KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ” elnevezéssel.

A díj odaítélésének szabályai illeszkednek az eddigi elismerések odaítélésének szabályaihoz, a Rendelet II. fejezetében, a városi díjak adományozásánál került szabályozásra, jelezve ezzel az elismerés rangját is. KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJBÓL évente legfeljebb kettő – posztumusz is - adományozható, az adományozás rendjére, átadására az általános szabályok alkalmazandók, a díjhoz pénzjutalom jár.

Mivel a Rendelet szerint az elismerés adományozására tett javaslatokat augusztus 31-ig kell benyújtani, ezért ebben az évben átmeneti szabályként a javaslatokat 2020. szeptember 18-ig kell eljuttatni a polgármesternek.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2020. szeptember 1.


Básthy Béla s.k.
polgármester


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
….…./2020. (IX. …..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló
25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) II. Fejezete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ
adományozása

8/A. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJAT alapít.
(2) KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ annak a természetes személynek adományozható, aki legalább 25 éven keresztül folytatott kiemelkedő munkájával vagy egész életművével nagy mértékben hozzájárult Kőszeg város és társadalma működéséhez és fejlesztéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához, így tevékenysége a város életében vagy annak valamely területén korszakos jelentőségűnek mondható.

8/B. §

(1) KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ évente legfeljebb kettő adományozható.
(2) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozásának rendje e Rendelet 2.§ (3) - (6) bekezdésében foglalt előírások szerint történik.
(3) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ átadása minden év november 6-án, a Város Napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik meg, méltató beszéd kíséretében. A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ átadása ezen túl köthető olyan kiemelkedő eseményhez vagy annak évfordulójához is, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik. Posztumusz kitüntetés esetén a díj átadására a 8. § (3) bekezdésében foglalt előírást is alkalmazni kell.
(4) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ egy kör alakú üvegből készült plakett, előlapján Kőszeg város címere, az adományozott neve és a „KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ” felirat látható.
(5) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozását igazoló díszes mappába helyezett oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá és látja el a város címerét tartalmazó pecséttel.
(6) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ-hoz - ha az nem posztumusz - pénzjutalom jár, amelynek bruttó összegét a képviselő-testület határozza meg.”

2. §

A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet, a KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJAT, a KŐSZEG VÁROSÉRT Díjat és a PRO COMMUNITATE Díjat a képviselő-testület visszavonja attól a kitüntetettől, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. november 7-én hatályát veszti.
(2) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozása első alkalommal 2020. november 6-án, a Város napján történik azzal, hogy e Rendelet 2.§ (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a javaslatokat 2020. szeptember 18-ig kell eljuttatni a polgármesternek.

Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP


az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatása:
A rendelet-tervezet ösztönzőleg hat a Kőszeg városért hírnevének öregbítéséért folytatott tevékenységek aktivitására.

II. gazdasági hatásai:
A tervezet gazdasági hatása nem jelentős.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek minimális költségvetési hatása van, mivel emelkedett azon elismerések száma, amely pénzjutalommal jár. Ezen felül az oklevél és a plakett készíttetés igényel még minimális kiadást.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem számottevő.

VII. megalkotásának szükségessége:
Indokolt a díszpolgári cím mellett létrehozni egy olyan elismerést, amely méltó módon elismeri egy életmű, korszakos jelentőségű tevékenység lezárását mivel azok a személyek, akik Kőszeg városért hosszú éveken át folyamatosan kiemelkedő tevékenységet folytattak, életművükkel hozzájárultak a város és társadalma működéséhez és fejlesztéséhez, hagyományainak gazdagításához, aktív munkásságuk lezárása esetén, „visszavonulásuk” alkalmára többnyire már a város magas díjaival rendelkeztek.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogalkotás elmaradásával jogszabálysértés nem történik, azonban fontos, hogy a kitüntetendő személyek érzékeljék a város megbecsülését.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)