2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. napirendi pont:
A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Városi Múzeum, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház és a Chernel Kálmán Városi Könyvtár fenntartója Kőszeg Város Önkormányzata. A fenti intézmények Alapító Okiratát a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 2020. július 1-i hatálybalépése miatt módosítani szükséges. A törvény 3. § (8) bekezdése értelmében a kulturális intézmények alapító okirataiban e törvény alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni. A testület által elfogadott módosító és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a Magyar Államkincstárba be kell nyújtani.

A törvényi változásoknak megfelelően készítettük el a Kőszegi Városi Múzeum, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház és a Chernel Kálmán Városi Könyvtár módosító és az egységes szerkezetű alapító okiratait, melyeket csatoltam az előterjesztéshez.

A korábbi módosítás során a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyát ki kellett egészíteni a Munka törvénykönyve alapján történő foglalkoztatási jogviszonnyal. Második lépésként szükséges 2020. november 1-jei hatállyal a közalkalmazotti jogviszonyt törölni.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 2020. július 1-től hatályos 69/A. §-a alapján a települési és megyei hatókörű városi könyvtárak átszervezésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. E § tekintetében átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az intézmény megnevezésének, fenntartójának, illetve alaptevékenységének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő kötelező módosítást. Fentiek alapján az alapító okirat módosításához ebben az esetben nincs szükség a miniszteri véleményre.

Az előterjesztés a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2020. augusztus 27.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s. k.
igazgatási osztályvezető


I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának K/11686-13/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/11686-14/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnalII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának K/1396-14/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/1396-15/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnalIII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának K/11685-10/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/11685-11/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal


(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)