Jegyzőkönyv: 2020. Szeptember 3., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1.a - Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
1.b - Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
2. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
4. - A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
5. - A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
6. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
7. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
9. - Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
10. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
11. - A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
12. - A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
13. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
14. - A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
15. - Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
16. - Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
K/799-8/2020. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. szeptember 3-án, 9 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Básthy Béla polgármester, Terplán Zoltán alpolgármester,
Fekete-Pataki Edit, Gelencsér Attila, Harkai Norbert, Kiss Péter, Rába Kálmán, Sas Norbert és Velkyné Ball Andrea képviselők (9 fő).

Igazoltan van távol:
Kiss Zoltán, Takácsné Varga Ágnes és Táncsics Péter képviselő (3 fő).

Tanácskozási joggal vannak jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző,
Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető, Mezei Virág igazgatási osztályvezető, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Fekete Balázs fejlesztési irodavezető, dr. Abért Alíz jegyzői referens, Raposa Helga a Kőszegi Szociális Gondozási Központ valamint Guttmann Ferencné a Kőszeg Meseváros Óvoda vezetője. Az ülésen jelen van még Kőhalminé Major Judit a könyvvizsgálatot végző Consultatio Kft. részéről.

Básthy Béla polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésén megjelenteket, köszönti a jegyzőt, a hivatal munkatársait, valamint az intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése a megjelent 9 fővel határozatképes.
Elsőként a napirenddel kapcsolatban kéri, hogy a képviselő-testület vegye fel a mai ülés napirendjére a tegnap kiküldött, „Az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása”. c. előterjesztést. Ennek célja „Kőszegi Életműdíj” elnevezéssel egy kitüntető díj alapítása. A részletes indoklását majd a napirend tárgyalásakor ismerteti, ha a javaslatát elfogadja a képviselő-testület. Jövő hónapban lesz aktuális az idei kitüntetési javaslatok elbírálása. Az előző évek tapasztalatai alapján ő úgy ítéli meg, hogy Kőszegen sokat, sokat dolgoznak a városért, ezért mindenképpen lenne létjogosultsága ennek a díjnak.
Ugyancsak napirenden van a Jó tanuló – jó sportoló elismerés szabályzatának a felülvizsgálata is. A kiküldött anyaghoz képest módosítaná az előterjesztést, ugyanis a bizottsági ülések után egyeztetést tartott valamennyi oktatási intézmény vezetőjével és ennek nyomán új változat készült. Ez a képviselők részére az ülés előtt lett kiosztva. Szerencsésebb lett volna a fordított sorrend, azaz ha a bizottsági ülés előtt készülhetett volna el ez a változat, de kéri, hogy a képviselő-testület ezt így vegye figyelembe (jegyzőkönyvhöz csatolva).
Tegnap került kiküldésre a meghívón szereplő 15. napirendi pont is, amely az utasvárók telepítéséről szóló előterjesztést tartalmazza, sajnos ezt sem tudták a bizottságok véleményezni.

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli előterjesztéssel együtt a mai napirendet, amit a képviselők 9 igen szavazattal fogadnak el.

N A P I R E N D:

1/a. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
1/b. Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
2. A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
3. A „Jó tanuló -jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
4. Az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
5. A kulturális intézmények alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
6. A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyása.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné intézményvezető.
7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
8. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
9. Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
10. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
11. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
12. A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadása, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
13. A VASIVÍZ Zrt. ivóvíz és szennyvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
14. Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő haszonkölcsön szerződés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
15. A Kőszeg, 3820 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

16. Utasvárók telepítésére vonatkozó döntés meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
17. Vagyonügy: A kőszegi 6698 hrsz-ú ingatlan felajánlása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Zárt ülés keretében:

1. Kőszeg Város Önkormányzata TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosítószámú, Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében című projektjéhez kapcsolódó „Turisztikai látogatópont eszközbeszerzései” tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.


Az 1/a. és 1/b. napirendi pont tárgyalása:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet valamint az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A rendelet módosításához Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető tesz szóbeli kiegészítést. Az előterjesztésben részletesen kimutatták, hogy az önkormányzatnál és az intézményeknél az első félévben milyen előirányzat változások történtek a képviselő-testület, a veszélyhelyzet alatt a polgármester úr döntései alapján, továbbá milyen többlet állami támogatásokkal és a projekteket illetően milyen bevételekkel lehetett számolni. A covid 19 járvány hatása miatt 456 millió Ft nagyságú költségvetési előirányzat csökkentést hajtottak végre az önkormányzat stabilitásának a megőrzése miatt. Összességében 94 467 910 Ft-tal csökkenik a bevételek és a kiadások összege az eredeti előirányzatokhoz képest. Ez mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megjelenik. A bevételi oldalon a helyi adókat csökkentették, a kiadási oldalon a dologi, a bér, továbbá a támogatási kiadásoknál látszanak az elvonások.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a mindkét előterjesztést. A könyvvizsgáló véleményét is meghallgatták, mindkét előterjesztést elfogadásra ajánlották.

Rába Kálmán előre jelzi, hogy nemmel fog szavazni a rendelet módosítására. Ez nem a költségvetés egyensúlyának a megőrzése érdekében tett intézkedéseknek szól. Ő ugyanis azt gondolja, hogy egy országban legyen bármilyen katasztrófahelyzet, tragédia, akár járványhelyzet, a mindenkori „jó államnak”, egy jó kormánynak nem az önkormányzatokat kell lerombolnia ahhoz, hogy a központi költségvetés egyensúlyát megőrizze, sokkal inkábba saját magán kellene a megszorításokat kezdenie. Ő már kinyilvánította a véleményét arról, hogy mind a polgármester úr, mind a hivatal erőn felül teljesített a veszélyhelyzet idején. De számára az elfogadhatatlan, hogy a kormány „lerabolta” nemcsak a kőszegi, hanem az ország összes önkormányzatát annak érdekében, hogy központi költségvetés egyensúlya megmaradjon.

Básthy Béla a 2020. I. félévi beszámolóhoz fűz szóbeli kiegészítést, amelyet nem kötelező előterjeszteni. Ő azt gondolta, hogy mégis át kell tekinteni a változásokat, mert a februárban elfogadott költségvetéshez képest másképpen alakult a helyzet. Májusban, a veszélyhelyzet idején polgármesteri döntéssel történt a költségvetés megváltoztatása. Ez is jó ok arra, hogy a képviselő-testület együtt tárgyalja ezt a két előterjesztést, mert a csökkentett költségvetés időarányos teljesítése is látható.
Az önkormányzat gazdálkodását illetően két célt tűztek ki, remélhetőleg ezeket sikerül is elérni. Ezek közül az egyik az volt, hogy meg kell őrizni az önkormányzat működőképességét, a másik pedig az, hogy az önkormányzat méretéhez, saját bevételeihez képest jelentős, folyamatban lévő fejlesztések megvalósulhassanak. Jelen állás szerint mindkét cél megvalósulni látszik. Mind az EU-s, mind a nemzeti forrásból támogatott projekteket tovább lehet vinni, ami azért is fontos, mert ezek közül több esetében is plusz finanszírozásra lesz szükség. Nem vagyunk még az év végén, sok még a bizonytalanság. A beszámoló kapcsán meg kell említeni, hogy most még nem jelenik meg az a mintegy 80 millió Ft-os pénzmaradvány, amelyet a zárszámadással fogadott el a képviselő-testület, július 2-án.
Sokan hoztak áldozatot mind az intézményekben, mind a hivatalban azért, hogy a költségvetés egyensúlya megmaradjon – a képviselők még jelenleg is csupán a tiszteletdíjuk 50%-át kapják. Jelentős bérjellegű csökkentések voltak a kötelező feladatokon, létszámstopot vezetett be az önkormányzat, továbbá a meglévő álláshelyekre sem kerültek felvételre új kollégák. A kőszegi civil szervezetek, egyesületek önkormányzati támogatása le lett csökkentve, a polgármesteri keret teljes egészében törlésre került. Elmondható, hogy a nem kötelező önkormányzati feladatokat jelentősen csökkentette az önkormányzat.
Amit Rába Kálmán képviselő úr elmondott, azzal kapcsolatban neki az jutott eszébe, hogy ha léket kap egy hajó, akkor nemcsak a kapitánynak és a legénységnek kell abbahagynia az ebédet, hanem a vendégeknek is. Az lehetetlen elképzelés, hogy egy ilyen váratlan, világméretű katasztrófának, egy nem várt helyzetnek ennyire ne legyen máshol költségvetési kihatása – csak az állam szintjén. Ez naív elvárás, hiszen az önkormányzatok az államháztartás egy államháztartási alrendszere. Szerinte nem korrekt dolog az, amit képviselő úr felvetett. Lehet azon vitatkozni, hogy mely pontokhoz nyúltak hozzá a központi költségvetésnek – de ez meg nem az önkormányzatok hatókörébe tartozik. Amikor arról szólnak a hírek, hogy mekkora lesz a hiánya az ország költségvetésének, akkor azt gondolni, hogy az államháztartás jelentős részét kitevő önkormányzatok elvonása nélkül lehessen ezt megtenni – ez lehetetlen.
A kőszegi önkormányzat tekintetében pontos számokat még nem tudni, a helyi adókat még gyakorlatilag most nem látni, ezek csak október táján várhatók.
Még egyszer megköszöni azoknak a munkáját, akik a költségvetés stabilitásán dolgoztak: aki ebben részt vett vagy éppen áldozatot is vállalt benne – és ez a képviselő-testület minden tagjára is igaz.

Kőhalminé Major Judit elsőként azt emeli ki, hogy az I. félévi beszámoló az eredetivel azonos szerkezetben mutatja be a teljesítéseket az önkormányzatra összesítve és az intézményekre külön-külön is részletezve. Forrás oldalon a költségvetési bevételek 1,96 milliárd Ft-tal teljesültek, ez 214 millió Ft-tal, 10%-al alacsonyabb, mint az előző év I. félévében. Az összes bevétel teljesítése szintén ugyanekkora összeg. A teljesítés %-a 27,81%, ami rendkívül alacsony a tavalyi év 66%-ához képest. Ezek számszaki adatok. Ez abból következik –amit már a polgármester úr is említett – azaz az előző évi pénzmaradvány a finanszírozási bevételek teljesítésében még nem szerepel. Ha ezt hozzászámolnák, akkor a teljesítés 60% közeli lenne, ami már közelít az előző év teljesítési szintjéhez illetve az időarányos idei teljesítéshez. A kiadások 1,354 milliárd Ft összteljesítést mutatnak, ami 31,5 millió Ft-tal alacsonyabb mint tavaly, de csak 0,07% pont különbséggel.
Észrevételezi, hogy a pénzforgalmi kiadások 224 millió Ft-tal haladták meg a pénzforgalmi tárgyévi bevételeket, ami arra utal, hogy időnként gazdálkodási zavarok keletkeztek végleges vagy tartós forráskiesés miatt.
Ő is úgy látja, hogy elismerés illeti minden gazdálkodásért felelős vezetőt és beosztott dolgozót, amiért ezt a nehéz időszakot és gazdasági zavarokat úgy tudták áthidalni, hogy külső erőforrást – hitelt – nem kellett igénybe venni.
A beszámoló számszaki adatai a költségvetési jelentés 6. havi adataival természetesen egyeznek.

Harkai Norbert úgy gondolja, hogy szokás az elmúlt hónapok történéseit bírálni, illetve szokás mindenért a koronavírust szidni. Az bizonyos, hogy az első hullám váratlanul érte az egész világot – ahogy Kőszeget is. A határátkelőn azért voltak fennakadások és fejetlenségek. Várható a második hullám is. Tud olyan orvosról, akinek azt ajánlották, hogy már most látogassa végig az osztályokat, mert 2 héten belül be lesznek zárva az iskolák. Kérdezné, hogy van-e a jövőre nézve forgatókönyv? Mert a múlt, az már mögöttünk van, akit tudtunk, megdicsértünk, kitüntettünk, a helytállás Kőszegen is magas szintű volt. De a megbetegedések száma emelkedik és mivel Kőszeg „fideszes város”, van-e aki esetleg súg nekünk, hogyan tartalékoljunk a második hullámra? Tervezünk-e még erősebb megszorításokat, esetleg más szektorokra is? Ő a maga részéről természetesen felajánlja a tiszteletdíját a második hullámra és bizonyára az Összefogás Kőszegért Egyesület többi képviselője is ebben követni fogja. Viszont az a lakosságot is érdekli, hogy a városnak van-e tartaléka, van-e elég pénz pld. maszkra, mivel a második hullám várhatóan egy nagyobb lesz az elsőnél.

Básthy Béla úgy véli, hogy Harkai képviselő úr kérdése nem a napirendnek szólt. Először is kénytelen megjegyezni, hogy az a képviselő, aki eddig nem ajánlotta fel a tiszteletdíját, az ne mondja azt, hogy „továbbra is” felajánlja.
Az önkormányzatnak „súgója” nincs, ugyanis azt, hogy mekkora lesz a járvány következő hulláma, senki sem tudja. Kéri a képviselőket, hogy az iskolák vonatkozásában se terjesszenek rémhíreket. Neki nincs ugyan a kezében az Operatív Törzs forgatókönyve, de ő azt feltételezi, hogy ha esteleg valamelyik oktatási intézményben megjelenik a vírus, akkor ezek bizonyára bezárnak annyi időre, amennyire szükséges, majd újra kinyitnak. Vannak gócpontok nyilván, nemrég pld. Pápán volt ilyen, de azt nem gondolná ma, hogy teljesen bezárnák az iskolákat. Kéri, hogy legalább a képviselők bízzanak a jobb forgatókönyvben. Mindazonáltal itt Kőszegen is van, amin változatni kell, pld. kéri, hogy itt, a képviselő-testületi üléseken is mindenki viseljen maszkot és csak akkor vegye le, ha hozzászól a vitához. Kőszegen nincs más forgatókönyv: bizalommal és precízen végrehajtjuk azokat az intézkedéseket, amelyeket a szakemberek tanácsolnak. Egyébként a járvány első hulláma idején tudomása szerint ő rendelte el elsőként Magyarországon a húsvét előtti hétvégén a kötelező maszkviselést.
A kőszegi oktatási intézményrendszer most a tanév elején a kormánytól is kapott és kap is folyamatosan védőeszközöket. Az önkormányzat covid számláján mintegy 2,5 millió Ft gyűjt össze, ebből 1 millió Ft-nyi összeg meg is van. A számláról több mindent sikerült vásárolni: elsőként minden háztartás kapott ingyenesen 2 db textilmaszkot, a kőszegi intézmények fertőtlenítőket, ózongenerátorokat, germicidlámpát vásároltak stb.
Még a költségvetéshez tartozik: májusban polgármesterként döntött arról, hogy rendkívüli költségvetési támogatásra ad be igényt a város. Ennek a hivatkozása nem a járvány volt, hanem az önkormányzat kifizetetlen számlái. A mintegy 15 milliós igényre 8,5 M Ft-ot kapott Kőszeg. Ez az összeg közelít ahhoz, amely saját kiadása a vírus kapcsán keletkezett városnak, de a kieséseket nem fedi le.
Az önkormányzat költségvetését is érintették az országos intézkedések: ilyen a súlyadó elvonása, a parkolási díjak eltörlése. Ő nem tud olyanról, hogy kormány más, hasonló elvonást tartalmazó intézkedést tervezne. Az biztos, hogy az a cél, hogy ne legyen országos leállás.
Egyébként az elmúlt időszakban karantén esetek bőven voltak Kőszegen, de koronavírusos fertőzés nem. Abban kell bízni és erre kéri a lakosságot is, hogy felelőssége van mindenkinek: ha lehet, ne utazzon máshova és maradjon mindenki Kőszegen.

Harkai Norbert nem érti polgármester úr cinikus válaszát, és nem is kapott választ a kérdéseire. A vírus következő hulláma előtt állunk és a sötétben tapogatózunk, nincs forgatókönyv arra, ami átsegít bennünket. Az embereknek elfogyott már a szabadsága. Ő azt kérdezte, hogy van-e tartaléka a városnak? Várható-e hatalmas kormányzati támogatás? Az előzőnél drasztikusabban bele fogunk–e nyúlni a költségvetésbe, pld. „bezárjuk-e a bütyköldéket”? Mert a vírus még ebben az évben valószínűleg tetőzni fog.

Básthy Béla úgy gondolja, hogy megadta a képviselő úr felvetésire a választ. Az a forgatókönyv, hogy az önkormányzat betartsa azokat a lépéseket, amit a szakembereket ajánlanak. Megismétli: azt ő nem tudja, hogy a kormány tervez-e további elvonásokat az önkormányzatok irányába. Remélhetőleg a májusban történt költségvetési átrendezés elegendő lesz.
Képviselő úrnak a bütyköldékről” szóló megjegyzése pedig nagyon felháborító volt. Ha azokra gondol amire ő, akkor arról van szó, hogy az intézmények pályázati forrásokat próbálnak találni a működésükhöz – tekintettel arra, hogy a város költségvetésének normál pontjain nehézségek vannak. Ha egy pályázat a „bütyköldékről” szólt, a kapott támogatást csak arra lehet felhasználni. Képviselő úr javaslata szerint ezeket a pályázatokat nem kellene megvalósítani, ami elfogadhatatlan magatartás lenne a számára.

Harkai Norbert szerint polgármester úr szakembereknek az Operatív Törzset érti, illetve az ő ajánlásait, azaz nincs más forgatókönyv. Véleménye szerint az Operatív Törzs is a Kronen Zeutungot nézi és azt teszi, amit ott léptek meg.

Básthy Béla kéri a képviselőt, hogy ne vágjon folyamatosan a szavába. Megszoktuk, hogy képviselő úrnak Ausztria mindig sokkal jobb, mint Magyarország, képviselő úrnak a krone.at többet ér, mint az itthoni hírportálok. Képviselő úr így él, de ezzel most nem lehet mit kezdeni, a napirendhez nem tartozik. A válaszokat ő megadta, így nem szeretné ezt a beszélgetést tovább folytatni, így a vitát lezárja.

Ezután szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)


Ezután a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


87/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. §-a a reklámhordozó utáni építményadót 2020. július 15. napjától hatályon kívül helyezte.
Fentiek miatt szükségessé vált a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. Ennek keretében a reklámhordozó utáni építményadó kerülne hatályon kívül helyezésre. A módosítás bevételkiesét nem eredményez, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a reklámhordozó utáni építményadó 0 Ft/m2-ben van meghatározva.

Hozzászólás:

Sas Norbert tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)


A 3. napirendi pont tárgyalása:

A „Jó tanuló-jó sportoló” elismerő rendszerről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatáról szóló elismerés tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető szóbeli kiegészítésben elmondja, hogy az ülés előtt kiosztotta a II. határozati javaslat új változatát. A kiküldött változathoz képest az a legfontosabb változtatás, hogy lényegében megmaradna a jó tanuló, illetve jó sportoló kategória. Továbbra is az az álláspont, hogy csoportok, csapatok jelölését nem támogatja az új rendszer. Ha valaki tanulmányai alapján, továbbá csapatsportban is jól teljesít, akkor megkaphatja az elismerést, de az egyéni teljesítmény lenne kihangsúlyozva.

Básthy Béla szerint az a fő változás, hogy a Jó tanuló, jó sportoló díj személyre szabott elismerés legyen, bár olyan is van, aki csapatban is jól sportol.
A tegnapi napon 6 intézményvezetővel volt ebben a teremben egyeztetés erről az elismerésről. Átbeszélték a változtatás célját, ennek eredménye a kiosztott anyagban látható. Az iskolák megnyilvánulásai szerint a célokkal egyet tudnak érteni: azaz azzal, hogy a Jó tanuló, jó sportoló díjat általában egy személy kapja meg. Az, aki jól is tanul és jól is sportol, azaz valamilyen jelentős pluszt ért el. Nem szerették volna, hogy bárki is kiessen a lehetőségből. Ki kell hangsúlyozni, hogy most ez kompromisszumos megoldás, átmeneti szabályozás lenne. Az új elismerő rendszer felemelte a tanulmányi eredmény küszöbét, az eddig 4 helyett, 4,5-re. El lett törölve a létszámhatár is és az idén még kezeli azt a problémát, hogy a nem mindkét területen kiemelkedő fiatalokat ismerje el. Kéri a képviselő-testületet, hogy annak tudatában fogadja el az új szabályozást, hogy a jövőben, e témakörben további változások is várhatók. Nem leépíteni, hanem fejleszteni szeretnék ezt a rendszert, annak érdekében, hogy Kőszeg iskolaváros karakatere még jobban ki legyen hangsúlyozva.

Fekete-Pataki Edit elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság az eredeti javaslatot hosszasan vitatta meg és azt elfogadásra ajánlotta.
A kiosztott, új változattal kapcsolatban több kérdése is van. A szempontoknál ezek szerint a 2.1. pont esetében komplexnek kell lennie, azaz számít a tanuló tanulmányi átlaga és sport eredménye is, a 2.2. pont szerint a tanulmányi teljesítmény, a 2.3. pontnál pedig a sportversenyek eredményei. Tehát úgy kell ezt érteni, hogy ez 3 részre bontható.
Ő azt gondolná, hogy aki csak a sportban jó, de tanulmányi eredménye nem kimagasló, illetve fordítva, annak ez a megnevezés nem megfelelő.

Básthy Béla szerint ez a kettősség eddig is megvolt. Ez volt az oka annak, hogy hozzá kellett nyúlni a szabályozáshoz. Az átadás sorrendje is egyébként az szokott lenni, hogy elsőként azok kapták meg a díjat, akik jó tanulók és jó sportolók is voltak és utána azok, akik csupán csak az egyik területen jeleskedtek. Viszont ennek a díjnak nagyon szép az oklevele. Ennek szétválasztását és újak alapítását ő nem javasolja. Ezért gondolták azt, hogy ami eddig működött, az az idén is folytatódjon.

Velkyné Ball Andrea úgy gondolja, hogy továbbra sem állja meg a helyét ez a rendszer. Ha egy diák jól tanul, akkor azt az iskolája elismeri, aki jól sportol, az is kaphat kitüntetést, akár országos szinten is. De szerinte ha valaki jól is tanul és jól is sportol, akkor kapja meg ezt a kitüntetést.

Básthy Béla szerint ez a tegnapi beszélgetésen is felmerült. A 2.2. és 2.3. pontban szereplő meghatározások olyan eredmények, amely valamennyi iskolában is nagy dolog, ha egy diák eléri, pld. OKTV-n való előkelő szereplés. Egyébként van országosan is Jó tanuló, jó sportoló kitüntetés, nem tudni, hogy ez a kőszegivel mennyire van átfedésben. Az igazgatók szerint nincs teljes átfedés. Nagyon fontos még, hogy az intézményvezetőknek is van felelőssége abban, hogy olyan diákokat terjesszenek fel, akik teljesítménye túlmutat az iskolai közegben való elismerésen és a Királyi Városnapon történő kitüntetésre jogosít fel. Neki határozott kérése volt az intézményvezetők felé, hogy fontolják meg ezt és olyan diákok városi kitüntetésére tegyenek javaslatot, amely tényleg kiemelkedő a sok közül.

Mivel az elhangzottak kapcsolatban módosító indítvány nem hangzik el, a polgármester lezárja a vitát. Elsőként a képviselők 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


88/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő-rendszer működéséről és feltételrendszeréről szóló 217/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Ezután a polgármester a kiosztott II. határozati javaslatot bocsátja szavazásra, amit a képviselők 8 igen, 1 nem szavazattal hagyják jóvá.


89/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő-rendszer működését az alábbi feltételekkel hagyja jóvá:

1. Az elismerést Kőszeg városban működő közoktatási intézmény tanulója kaphatja. Csapatok vagy csoportok jelölése az elismerésre nem fogadható el.

2. Az elismerésre a közoktatási intézmény terjeszti fel tanulóit minden év szeptember 20-ig az alábbiakban megadott szempontok figyelembevételével:
2.1. A tanuló iskolai tanulmányi eredményének tanév végi átlaga legalább 4,5 és ugyanezen tanévben legyen a tanulónak sportban egyénileg vagy csapatban elért kimagasló versenyeredménye.
Kimagasló sport versenyeredmény:
– megyei 1-3. helyezés,
– területi 1-5. helyezés,
– országos 1-10. helyezés,
– országos válogatottba meghívást nyert vagy
– diákolimpia országos fordulójába jutott.
2.2. A tanuló iskolai tanulmányi eredményének tanév végi átlaga legalább 4,5 és ugyanezen tanévben tanulmányi versenyen
– országos 1-10. helyezést ér el vagy
– OKTV II. fordulón vesz részt.
2.3. A tanuló sportversenyen országos 1-10. helyezést ér el.

3. A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az intézményi felterjesztések után az adott év októberi bizottsági ülésén dönt az elismerésben részesülőkről.

4. Az elismerés időpontja: a Város Napja, minden év november 6. napja.

5. Az elismerés módja: Az elismerésben részesülő tanulókat és felkészítő tanáraikat Kőszeg Város Polgármestere a városi ünnepség keretében oklevél átadásával köszönti és jutalmazza.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerűen.


A 4. napirendi pont tárgyalása:

Az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla polgármester szóbeli kiegészítésében elsőként megköszöni a képviselő-testületnek, hogy felvette a napirendre az előterjesztést, amit az elmúlt évek kitüntetési tapasztalatai alapján nyújtott be. A javaslat konkrét oka levezethető a város jelenlegi kitüntetési rendszeréből. A jelenlegi elismerő címek a polgármesteri dicsérő oklevélből, az önkormányzat kitüntető okleveléből, a Pro Communitate és a Kőszeg Városért Díjból, valamint a díszpolgári címből áll.
Az a tapasztalat, hogy szerencsére Kőszegen bőven van olyan személy, aki kitüntetésre méltó. Ezek közül sokan az eddigi legmagasabb díjakat (díszpolgári cím, Kőszeg Városért, Pro Communitate) már aktív korukban – vagy annak derekán – megkapták, teljesen megérdemelten. Viszont vannak a városban bizonyos közösségeknek, civil szervezeteknek olyan szándékai – és ez az igény újra és újra jelentkezik –akik szeretnének akkor is díjat adni bármely személynek, amikor gyakorlatilag kilépnek az aktív korszakukból és családjuk hátterébe vonulnak. Ilyenkor abba a dilemmába ütközik a kitüntetések adományozója – azaz a képviselő-testület –, hogy ismét olyan díjat ad amit már az illető megkapott, vagy nem ad semmit.
Azt gondolja, hogy a most előterjesztett Kőszegi Életműdíj arra adna lehetőséget, hogy méltó módon elismerje egy életmű, korszakos jelentőségű tevékenység lezárását. Ebből évente 2 lenne adható. Ő azt szeretné, hogy nagy respektje legyen ennek a díjnak. A díszpolgári címmel óvatosan kell bánni. Volt is egy olyan időszak, amikor Gyarmati Kálmán volt képviselő elfogadott javaslata alapján 4 évente csak egy díjat lehetett adományozni.
Ő látott itt egy olyan társadalmi igényt, amely alapján javasolja a képviselő-testületnek a Kőszegi Életműdíj megalapítását. Ezt a díjat azok kaphatják, akik legalább 25 éven át dolgoztak kőszegi ügyekért. Ezek nyilván lehetnek munkahelyhez köthetők, vagy civil szervezetekhez, társadalmi szerepvállaláshoz és ebben a 25 évben olyan teljesítményt hagytak maguk mögött, amely az ő szakterületükön, egy egyesület vagy a város életében egy korszakot fémjelez. Az ilyen személyeknek mégsem kellene díszpolgári címet adományozni. Egyébként Kőszeg városnak olyan díszpolgárai vannak (pld. Liszt Ferenc, Kristóf Ágota, Ottlik Géza – akik a város határainál jóval túl nyúló ismertséggel és elismertséggel rendelkeznek és esteleg kevesebb – de az meghatározó – városi jelenlét jellemzi őket. Az ilyen összehasonlításból már voltak konfliktusok. A Kőszegi Életműdíjnak tehát más lenne a tartalma, mint a díszpolgári címnek. Kéri javaslata jóváhagyását.


Hozzászólás:

Harkai Norbert érti és támogatja polgármester úr javaslatát, mert valóban nagyon sokan vannak Kőszegen, akik ha lezárnak egy életpályát, visszavonulnak a családjukhoz, és ez a díj számukra a megfelelő elismerés lenne. Azzal is egyetért, hogy van olyan személy, aki már megkapta a díszpolgári címet, de a Kőszegért végzett munkájában továbbra is aktív. Sajnos a hibalehetőséget is ki kell zárni, mert az is elképzelhető, hogy egy díszpolgár esteleg méltatlan lesz erre a címre. Az életműdíj viszont valóban felteheti a koronát a kitüntetett személy munkásságára, ezzel együtt felemelheti még jobban a díszpolgári cím rangját.
Szerencsére Kőszeg hemzseg a tehetséges emberektől, példa értékű életpályák figyelhetők meg, sokan a közösségéért rengeteg munkát végeznek, de hát a civilek Kőszegen mindig is aktívak voltak. A Kőszegi Életműdíj adományozásából viszont az évente 2 díjat sokallja, ez akár a kitüntetés rangját „el is csépelheti”.

Básthy Béla véleménye szerint az életműdíjat azért lehetne többször kiadni minta díszpolgárságot, mert ezek általában a szemünk előtt zajló történetek. A díszpolgári cím „hibalehetőségét” illetően jelenleg is van olyan szabályozás a rendeletben, amely szerint büntetőeljárás esetén a díszpolgári címet vissza is lehet vonni. Azt, hogy kinek, melyik díjat adományozza a képviselő-testület, az a képviselők saját felelőssége és ebben is benne van, hogy hibázhat. Ez üzenet a felterjesztőknek is, azaz a Kőszegi Életműdíjra csak olyan személyt javasoljanak, akiknek életük egy szakasza egyértelműen lezárult.
Felhívja még a figyelmet arra, hogy van egy átmeneti rendelkezés is a rendelettervezetben: ebben az évben a Kőszegi Életműdíjra szeptember 18-ig lehet javaslatot tenni.
Továbbá: ki kell még egészíteni a rendeletet azzal – amely visszanyúlik a Jó tanuló, jó sportoló elismeréshez –, hogy a Kőszeg Város Kitüntető Oklevele adományozására szintén szeptember 18-ig tehetnek az iskolák javaslatot a csapatok elismerésére. Erre jó példa a gimnázium 4x100 méteres váltó csapata, amely 3. helyezést ért el a diákolimpián.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, szavazásra bocsátja a rendelettervezet a fenti kiegészítéssel együtt. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló
25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege jelen jegyzőkönyv melléklete.)


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A kulturális intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ez folytatása lenne a korábbi döntéseknek és a jogszabály változásoknak. November 1-i hatállyal a művelődési intézmények dolgozói a Munka Törvénykönyve alá fognak tartozni, ezért az intézmények alapító okiratából ki kell venni a közalkalmazotti törvényre való hivatkozást. Az alapító okirat módosítások ezen kívül mást nem tartalmaznak.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra ajánlották.

Rába Kálmán megjegyzi, hogy formalitásnak tűnik ugyan ez az előterjesztés, de a kulturális intézményekben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának a megszűnéséről van benne szó. Erről pro és kontra hangzottak el érvek az országos médiában is. Neki az a véleménye, hogy a közalkalmazotti jogviszony elvesztése abszolút hátrányosan érinti az intézményekben dolgozókat.

Básthy Béla úgy véli, hogy a jogszabály változásokat mindenképpen le kell követni. Mivel további észrevétel nem hangzik el, szavazásra bocsátja a három határozati javaslatot.

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


90/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának K/11686-13/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/11686-14/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.


Ezután szintén 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozat születik:


91/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának K/1396-14/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/1396-15/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.

Végül a képviselők szintén 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


92/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának K/11685-10/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a K/11685-11/2020. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.


A 6. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Guttmann Ferencné intézményvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy polgármester úr 48/2020. (V. 29.) határozatával jelentős intézményi átszervezést foganatosított az óvodák tekintetében. Ennek szellemében augusztus hónap folyamán elkészültek a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumai: a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Pedagógai Program és a Továbbképzési Program. Ezeket az Újvárosi Óvoda és tagóvodája valamint a Központi Óvoda és tagóvodáinak nevelőtestületei, Közalkalmazotti Tanácsa, szülői közösségei még önállóan fogadták el. Időközben megérkeztek a nemzetiségi önkormányzatok egyetértései is. Fenti dokumentumok közül a továbbképzési program az, amelyet a fenntartónak kell elfogadnia – így ezt kéri a képviselő-testülettől.

Hozzászólás:

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a bizottságuk megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület további észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


93/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 2018-2023. időszakra vonatkozó Továbbképzési Programjának módosításaként a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2020-2023. időszakra vonatkozó Továbbképzési Programját.

Felelős: Guttmann Ferencné óvodavezető.
Határidő: értelemszerűen.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a kőszegi önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ennek központi feltételrendszere még nem jelent meg, de – tekintettel a rövid csatlakozási határidőre – minden évben ilyenkor szokták előterjeszteni. Általában a feltételrendszer nem szokott változni, ha mégis jelentős módosítás lesz, akkor jelezni fogják.

Hozzászólás:

Fekete-Pataki Edit jelzi, hogy a bizottságuk ezt az előterjesztést is megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


94/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: folyamatosan.A 8. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának kiírásáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vezetőjének a megbízása 2020. december 31-én lejár. Ezért pályázatot kell kiírni az intézményvezetői poszt betöltésére. Az előterjesztés tartalmazza a jogszabályban meghatározott pályázati feltételeket, köztük a képesítési előírásokat. Nem kötelező ugyan, de ők a pályázati feltételek közé belevették az 5 év vezetői gyakorlatot. Azt gondolja, hogy egy ilyen intézménynél ez elvárható.
A II. határozati javaslatban a meghirdetett munkakörre beérkezett pályázatok véleményezésére eseti bizottságot javasol létrehozni. Ez 5 évvel ezelőtt is így volt, melynek tagjául javasolja megválasztani Csizmaziáné Hubert Mária szociálpolitikai szakértőt is. Akkor nagyon meg voltak a munkájával elégedve, előzetesen egyeztettek is vele. Vállalná is a munkát nettó 20 ezer Ft-ért+ útiköltsége megtérítésért.

Hozzászólások:

Fekete-Pataki Edit tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a humánerőforrás megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta mindkét határozati javaslatot.

Sas Norbert elmondja, hogy ugyanez volt a véleménye a pénzügyi bizottságnak is.

Harkai Norbert reményét fejezi ki arra, hogy Raposa Helga újra pályázni fog az intézményvezető posztra, mert a munkáját mindenki megelégedésére végezte.

További észrevétel nélkül, a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


95/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői/intézményvezetői munkakörére szóló pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerint elfogadja és a közléshez ennek megfelelően járul hozzá.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

Majd szintén 9 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


96/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői/intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok véleményezésére eseti bizottságot hoz létre, amelynek tagjául felkéri Dr. Zalán Gábort, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, Csizmaziáné Hubert Mária szociálpolitikai szakértőt, Fekete-Pataki Editet, Kőszeg Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának elnökét, valamint Rába Attilánét, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Közalkalmazotti Tanácsának képviselőjét.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 9. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város Önkormányzata költségvetési előirányzat átcsoportosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat (azaz a foglalkoztatási paktum) projekt dologi előirányzatból 260 791 Ft beruházási előirányzatra történő átcsoportosításához kéri a képviselő-testület jóváhagyását. Ezzel szerencsére olyan eszközbeszerzésre nyílna lehetőség, amely a hivatal munkáját is segíteni tudja.

Hozzászólás:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság ezt az előterjesztést is támogatta.

A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

97/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésén belül a TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat (Foglalkoztatási paktum) projekt előirányzatából az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá: a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát
260 791 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 260 791 Ft-tal lecsökkenti.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 10. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a koronavírus járvány miatt – ahogy valamennyi intézménynél – úgy a hivatal költségvetése is módosításra került. Ugyanakkor a veszélyhelyzet idején több dolgozó is home office munkára kényszerült és ezért 6 db laptopot kellett beszerezni. Ez a beszerzés az e célra szolgáló keretük nagy részét elvitte. Ez mellett szükségük lenne több kisebb tárgyi eszköz beszerzésére is. Szintén a vírushelyzet miatt lecsökkentették a házasságkötések tervezett bevételét, de azóta ezen többletbevétel mutatkozik. Fentiek miatt kéri a határozati javaslatban szereplő átcsoportosítások jóváhagyását.

Hozzászólás:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság ezt az előterjesztést is támogatta.

A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

98/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá: a 2020. évi költségvetésének beruházási előirányzatát 500 000 Ft-tal megemeli és a dologi előirányzatát 500 000 Ft-tal lecsökkenti.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi költségvetési előirányzatát a többletbevétel terhére 500 000 Ft-tal megemeli a működési bevétel és vele szemben a beruházási kiadások soron.


Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.


A 11. napirendi pont tárgyalása:

Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítést tesz. Elkészült a szokásos tájékoztató a vagyonhasznosítási bevételek alakulásáról, amely a január 1. és a június 30. közötti időszakot foglalja magába. A költségvetésbe beépített előirányzatokat és azok teljesítését az anyag tartalmazza. Azóta a Dózsa Gy. u. 21. alatti bérlakás 5, 7 millió Ft-os áron elkelt, így a lakások értékesítési terve teljesült. Az egyéb ingatlanokból elmaradás mutatkozik, bár eredményes liciteljárás útján értékesítésre került a Kőszeg, 6947/2 hrsz-ú gyümölcsös, a Kőszeg, 6953 hrsz-ú ingatlan, valamint a Kőszeg, 6930 hrsz-ú földterület, amelyek közel 5 millió Ft bevételt fognak eredményezni.
Folyamatban van a Gábor Áron utcai – két helyrajzi számon lévő – ingatlan együttes értékesítése, ezek licitje még előkészítés alatt van.
A Kőszegfalvi lakóparkban lévő 45 db beépítetlen terület együttes értékesítésére ingatlanközvetítő cégekkel történt szerződéskötés. Bíznak benne, hogy ebben sikerül előbbre lépni.
Szintén korábbi döntésnek megfelelően kiírásra került a Bécsikapu Étterem értékesítése. Az üzlethelyiség 59.900.000,-Ft kiindulási áron lett meghirdetve. Az első eljárás eredménytelenül zárult, a következő pályázat beadási határideje 2020. szeptember 1-je volt.

Hozzászólások:

Kiss Péter tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság bízik benne, hogy a vagyonhasznosítási bevételek az év végére a kijelölt céloknak megfelelően fognak alakulni.

Harkai Norbert nem akarja elviccelni ezt a kérdéskört, de olyan érzése van, hogy hamarosan jönnek az arany ékszerek és a régi kávéskészletek, amit az önkormányzatnál még értékesíteni lehet. Ő semmilyen ingatlan eladást nem támogat. Nem látja a menedzser típusú városvezetést, nem látja a gazdasági alapokon álló döntéseket, amelyekből ez a város egyszer csak fejlődésnek indulhatna. Azt gondolja, hogy minden, ami helyrajzi számmal bír – de lehet az akár egy fa is – az érték és azt a városnak folyamatosan rendbe kellene tartania. Minden eladást elutasít, mert Kőszegen az utolsó 30 évben más nem történt, csak vagyoneladás. Ha mindig csak eladunk, akkor egyszer csak nem lesz mit eladni.
Kérdése a Bécsikapuval kapcsolatban: az első kör eredménytelen volt, ezek szerint maga az üzemeltető sem jelentkezett a vendéglő megvételére? Nyilván ez mögött az van, hogy addig vár, amíg az ár teljesen lecsökkenik. Sajnos ő ezt a hátteret látja ebben.

Németh Ildikó ismét megerősíti, hogy nem volt jelentkező a licitre.

Rába Kálmán már többször elmondta, amit képviselőtársa is megerősített. A termelt javak eladása jó, de ezek az ingatlanokkal addig lehet szabadon rendelkezni, amíg a város tulajdonában vannak. Ha ezt feladjuk, akkor már semmi köze nem lesz a városnak ezekhez az ingatlanokhoz. Ő eddig sem támogatott semmilyen ingatlan eladást, a Bécsikapu étterem eladását sem fogja támogatni.

Básthy Béla szerint van a két képviselő véleménye és az övé között egy koncepcionális különbség. Önök elintéznék a vagyonhasznosítást azzal, hogy semmit sem szabad eladni, ő meg azt gondolja, hogy ha van valakinek vagyontárgya azt vagy hasznosítani kell, vagy értékesíteni. Egy vagyontárgyra mindig költeni kell, vagy költeni kellene. Az önkormányzat esetében olyan vagyontárgyakról beszélünk, amire évtizedekig nem tudott a város költeni. Ezek haszna nem sok az önkormányzat számára, az állapotuk egyre romlik, nincs rajta bevétel. Azt is fontos nyomon követni, hogy mi történik az eladott ingatlanokkal, ha az önkormányzat ezeket felújítani nem képes, különösebb elképzelés nincs rájuk vonatkozóan. Viszont ha eladja őket a város, akkor utána felújítják, rendbe hozzák. Ezekben az esetekben ő úgy gondolja, hogy az értékesítés jó döntés. Lakásoknál általában a felújítás több millió Ft-ba kerülne.
Az alábbi képletet kell magunk elé rakni, ha döntünk egy ingatlan sorsáról:
- szükség van-e rá az önkormányzati feladatellátáshoz?
- alapját képezheti-e előremutató befektetéseknek?
- képesek vagyunk-e felújítani és karbantartani?
Ha ezekre a válasz a nem, akkor tényleg el kell adni olyan, jó tulajdonosnak, aki ráfordít, felújítja, belakja stb. És ebből a városnak is származhat haszna, ami lehet konkrét bevétel vagy esteleg városképi megújulás stb.
Szerinte nagyon szimpla megközelítés az, hogy ne adjunk el semmit.

Harkai Norbert szerint őt a jegyző úr már kijavította abban az értelemben, hogy ne keverje össze az üzleti és az önkormányzati vállalkozást. Ő ezt nem szeretne ismét ebbe a hibába esni, de tényleg vannak olyan döntések, amit akkor kell meghozni, ha ég a ház. A Bécsikapu étteremről most azt lehet gondolni, hogy jó döntés eladni, de ha Kőszegen lenne értékelhető, minőségi turizmus, ha lenne egy olyan fürdőhely, amely kiszolgálná az ide látogatókat – akkor a Bécsikapuért hatalmas sorbanállás lenne és iszonyú pénzeket lehetne elkérni érte a bérbe adással, akár 10+10 éves bérleti szerződést is lehetne kötni az üzemeltetőjével.
Kőszeg ebbe az irányba mikor fog elindulni? Hogy olyan értéke legyen egy lakásnak mint pld. 30 évvel ezelőtt? Ő nem szeretne kötekedni, de szerinte nem jó ötlet eladni a Bécsikapu éttermet, ami szerinte régen sokkal jobban ment, de most is jó a konyhája. Hogy nincsen rá licitáló, az mögött az említett trükközés lehet.
Ha elindulna a város felfelé a fejlődés útján – pld. Sárvár szintjét utolérve – akkor már nem lenne Bécsikapunk, ha most eladjuk.

Básthy Béla azt gondolja, hogy Harkai képviselő úr ismét kedvenc hobbijának hódol, azaz annak, hogy nem a napirendről beszél. A mostani napirend tárgya nem a Bécsikapu eladása. Ha arra kerül a sor, az majd önálló napirend lesz. Egyébként ezt az éttermet tekintve mintegy 20 millió Ft eltérés volt a két értékbecslés között. Az volt ezzel kapcsolatban az álláspont, hogy hirdessük meg a magasabb áron, és a piac majd eldönti, hogy elkel-e. Erre az a visszajelzés, hogy senki sem jelentkezett rá. Érthetetlen, hogy képviselő úr milyen trükközést gyanít ebben. Az viszont igaz, hogy minden városban más-más ingatlanárak vannak (Budapesten, Sárváron, a Balatonon is.)
De most a napirend tárgya a vagyonhasznosítási bevételek teljesülése.

Dr. Zalán Gábor úgy véli, hogy mindig felvetődik: vajon a város jó gazdája-e az ingatlanoknak. Mivel sokan nézik a képviselő-testületi ülés közvetítését, azt tisztázni kell, hogy a vagyonhasznosítási bevétel soha nem fordítódhat működésre, azaz pld. sem a köztisztviselők, sem az intézményi dolgozók bérére, hanem a jövőben végrehajtandó, létrehozandó fejlesztésekre. Az eladott ingatlanok értékével tehát a város vagyona nőni fog, amit a pénzügyi osztályvezető majd a mérlegben aktiválni fog. Azaz lehetséges, hogy 1-1 ingatlan eladásra került, de mellette van ennek kompenzálása is, azt is meg kell nézni, hogy mik újultak meg.

Rába Kálmán viszont úgy gondolja, hogy a tisztelt nézőközönség felé a vagyonértékesítéseket ne próbáljuk meg úgy „eladni”, hogy ezeknek az eladott ingatlanoknak az összege valamilyen beruházást fog finanszírozni. Ez így helyes is lenne. De egy olyan város, amelynek prosperáló gazdasága van, úgy tudja megvalósítani a beruházásokat, hogy a vagyonelemeit meg tudja őrizni. Mivel egy bérbeadott vagyonelem bevétele tervezhető, abból egy pld. egy állagmegóvási koncepció könnyen megvalósítható lenne. Kőszegen a menedzser típusú városvezetés valóban hiányzik. Hosszú távú várospolitikát hogyan is lehetne tervezni egy olyan városban, ahol semmilyen városi tulajdon nincs?

Básthy Béla szerint Harkai Norbert és Rába Kálmán által sokszor citált Sárváron nagyságrenddel kevesebb az önkormányzati bérlakás, mint Kőszegen. Ott úgy látszik úgy lett menedzser szemléletű az önkormányzat, hogy nem tartotta meg a bérlakásokat, hanem csökkentette azok számát. Egy menedzser típusú vállalkozásban vagy akár egy háztartásban sem tartogatják meg a felesleges dolgokat azért, hogy majd talán valamire jó lesz. Olyan kézbe kell adni ezeket az ingatlanokat, amely előbbre viszi a sorsukat: felújítják, belakják, hasznosítják stb.
De most ismét nem a beszámolóról van szó, ezért a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


99/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerű.


A határozat meghozatala után a polgármester szünetet rendel el, mivel megérkezett az ülésterembe a Kőszegi SE felnőtt férfi tenisz csapatának edzője Lipták János és Koltay Árpád szakosztály vezető.

Básthy Béla felvezetőjében visszautal arra, hogy ma már volt szó kitüntetésekről. Van olyan eset, amikor a kitüntetés átadójának nagyobb dolog azt átadni, mint a kitüntetettnek, mert az már rég elérte a céljait. Számára személy szerint ez nagy megtiszteltetés lesz. A Kőszegi SE felnőtt tenisz csapata július elején a Magyar Tenisz Szövetség által rendezett Szuperliga 2020 országos tenisz csapatbajnokságon bronzérmet szerzett és ezzel Kőszeg az ország harmadik legjobb teniszcsapata lett.
A kiváló sport teljesítményért Básthy Béla „Kőszeg Város Polgármesterének Kitüntető Oklevelét” adja át a szakosztály képviselőinek.

Koltay Árpád a csapat nevében megköszöni az elismerést. Ő is nagyon megilletődött és nagyon örül, hogy a város ilyen szép gesztussal honorálja meg a munkájukat.
20 évvel ezelőtt, amikor a szakosztály vezetését átvette, Tóth Szilárddal közösen kidolgozták a tenisz sportág fejlesztésre vonatkozó koncepciójukat. Ennek része volt a pálya rendbetétele, a klubház létrehozása, a csapatok felépítése. Örömmel tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ma már a kisgyerekektől kezdve egészen a senior korcsoportig vannak náluk játékosok, köztük hölgyek is, összesen 13 csapatuk van. A felnőttek a Szuperliga legmagasabb osztályában játszanak, 2 csapatuk az osztrák bajnokságban szerepel. Edzőkollégájával együtt köszönik az elismerést.

A kitüntetés átadása és a gratulációk után folytatódik a napirend tárgyalása.


A 12. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Kőszeg, Rákóczi u. 91. alatti helyiségcsoport visszaadásáról, valamint a Gyöngyös u. 24. alatti üres lakás hasznosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztés eredetileg a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségére vonatkozott, a bizottsági ülések nyomán egészült ki a Gyöngyös u. 24. hasznosításával így végül is – bár mindkettő vagyonügy – maradt ő az előterjesztő.
A Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tavalyi választások után sokat foglalkozott a Rákóczi u. 91. alatti irodahelyiségükkel és végül az a döntés született, hogy nem kérik tovább fenntartani és kezdeményezik az ingatlanhasználati megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését. A nemzetiségi önkormányzatnak ugyanis a Jurisics tér 8. alatt van a székhelye és az adminisztrációs feladataikat itt teljes mértékben, megfelelő minőségben el tudják látni. A határozat első része erről szól, Ez az irodahelyiség egyébként valamikor egy 140 m2-es lakás volt, aminek a fizikai leválasztása meg is történt (74 m2-t használt a nemzetiségi önkormányzat), de ennek földhivatali átvezetése irodaként – évekig nem. Ennek az az oka, hogy a nemzetiségi önkormányzat korábbi – néhai – elnöke nem írta alá a társasház alapító okiratának módosítását. Ezt a lakás funkciót most viszont meg is kellene őrizni, mert az ingatlankezelőhöz folyamatosan érkeznek be olyan jelzések, mely szerint lakásként lehetne bérbe adni.
Időközben kilakoltatás folytán megüresedett a Gyöngyös u. 24. alatt egy lakás. Az ingatlankezelő megnézte mindkét lakást. A Gyöngyös u. 24. alatti ingatlanra legalább 4 millió Ft-ot kellene költeni, míg a Rákóczi u. 91-re kevesebbet, akár bérbeszámítással is bérbe adható lenne. Ezért a Gyöngyös u. 24-et liciten javasolják értékesíteni, a Rákóczi 91-et pedig a határozati javaslatban leírtak megvalósulása után bérbe adni.

Kérdések és hozzászólások:

Kiss Péter elmondja, hogy a városfejlesztési bizottság megtárgyalta mindkét javaslatot, a Rákóczi 91-et bérbeadással javasolják hasznosítani, a Gyöngyös u. 24-et liciteljárás alapján értékesíteni.

Rába Kálmán kérdezi: ha az önkormányzat bérbe ad egy ingatlant, akkor ki ellenőrzi azt? Hogyan sikerült ezt a Gyöngyös u. 24. alatti lakást úgy lelakni, hogy 4 millió Ft-tal kevesebb lesz a bevétel az eladás után? Nyilván vannak előírások arra vonatkozóan, hogy egy önkormányzati vagyontárgyat meg kell óvni.

Dr. Zalán Gábor tisztázza, hogy egy közszolgáltatási szerződés alapján az ingatlankezelés a városüzemeltető kft. feladata. Elméletileg évente legalább egyszer ellenőrzést kellene tartania arra vonatkozóan, hogy a lakások olyan állapotban vannak-e mint bérbeadáskor.

Básthy Béla hozzáfűzi még: itt kilakoltatásról volt szó, nagyon jelentős tartozás miatt. Tartott tőle mindenki, hogy nem lesz a lakás jó állapotban. Ez is összefügg a vagyonhasznosításól szóló vitával.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja mindkét határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


100/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft között a 9730 Kőszeg, Rákóczi Ferenc utca 91. fsz. 10. szám alatti 74 m2 helyiségcsoportra fennálló ingatlanhasználati megállapodás közös megegyezéssel, 2020. október 1. napjával történő megszüntetéséhez.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Kovács István igazgatót az 1. pontban megjelölt ingatlanhasználati megállapodást megszüntető szerződés elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 9730 Kőszeg, Rákóczi Ferenc utca 91. fsz. 10. szám alatti 2499/A/10 helyrajzi számú 141 m2 nagyságú lakás megosztását két lakássá és azok önálló albetétként történő feltüntetését az ingatlan-nyilvántartásban, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-3. pontban foglaltak teljesülését követően elrendeli a Kőszeg, Rákóczi Ferenc utca 91. fsz. 10. szám alatti albetét megosztásából kialakult lakás bérbeadás útján történő hasznosítását.

Felelős: az 1. 2. és 4. pontért Kovács István igazgató,
a 3. pontért Básthy Béla polgármester.
Határidő: az 1-2. pontra vonatkozóan: 2020. szeptember 30,
a 3. vonatkozóan: azonnal,
a 4. pontra vonatkozóan: értelemszerű.


Ezután 9 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


101/2020. (IX. 3.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 21. szám (Hrsz.: 1249/3/A/21) alatti 43 m2 nagyságú lakás liciteljárással való értékesítését az értékbecslésben szerep