Jegyzőkönyv: 2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
730-9/2015. szám.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. május 28-án, 9 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs Kiss Péter, Kiss Zoltán, Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas Norbert, Terplán Zoltán és Tóth Gábor képviselő (11 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, Lajos Tiborné a városi könyvtár, Révész József a városi múzeum igazgatója, Kovács István igazgató, Raposa Helga intézményvezető, Szima Andrea főépítész, dr. Méri Sándor könyvvizsgáló és dr. Bokányi Péter a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Huber László polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülés résztvevőit és megállapítja, hogy az ülés létszáma teljes, a képviselő-testület ülése határozatképes.
Egy rendkívüli napirendet javasol ma megtárgyalni: a Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítását (a 3. napirendi pont után). Ennek az az indoka, hogy a kormányhivatal építéshatósága észrevételezte és kérte a rendelet 2. melléklete 5. pontjának kiegészítését. A rendelettervezet csak tegnap délután készült el.
A javaslatot azonnal szavazásra is bocsátja, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal jóváhagyja a napirendre való felvételét.

Tóth Gábor viszont szeretne néhány napirendi pontot levetetni a mai ülés napirendjéről, mivel ezeket a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság nem tárgyalta. Az SZMSZ 3. melléklete előírja, melyek azon előterjesztések köre, amelyek csak a bizottságok véleményezésével nyújthatók be: ilyen pld. a pénzügyi bizottság esetében bármely, költségvetést érintő előterjesztés, vagy a címzett, illetve a céltámogatások. Ennek az előírásnak nem felel meg, ha a múzeum épületének hiányosságainak orvoslásáról, a két óvoda felújításáról szóló előterjesztést vagy a Kodolányi hagyatékra vonatkozó letéti szerződést tárgyalja ma a képviselő-testület. A 3 pályázat közül egyet sem tárgyalt a pénzügyi bizottság. Kéri, hogy ezeket a napirendi pontokat ma ne tárgyalja meg a képviselő-testület. Ismerteti, hogy az SZMSZ szerint „rendkívüli előterjesztésnek minősül minden olyan előterjesztés, amelynek szükségessége az adott képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülések megtartását követően merült fel stb.” Szerinte ezeket az előterjesztéseket megtárgyalhatta volna a bizottság, hiszen még ma reggel is volt rendkívüli bizottsági ülés.

Dr. Zalán Gábor szerint a letéti szerződést ma reggel megtárgyalta a bizottság, tehát ez rendben van. A többi előterjesztést viszont rendkívüli előterjesztésként kell kezelni, mert szerepeltették a képviselő-testületi ülés meghívóján, de később készültek el és küldték ki őket. A 3 pályázat a beadási határidők miatt sürgős. A múzeum épületének a hiányosságait pedig a katasztrófavédelem csak néhány napja tárta fel, az igazgató úr az orvoslásukra 30 napos határidőt kapott. Mivel az ehhez szükséges összeget az intézmény saját költségvetéséből nem tudja kigazdálkodni, ezért született meg a javaslat a pótelőirányzat biztosítására. Ezek az indokok szerinte mind méltányolhatók, a képviselő-testületen múlik a döntés, hogy ma megtárgyalja őket – vagy sem.

Ezután a polgármester szavazásra is bocsátja Tóth Gábor képviselő javaslatát, amely a fenti napirendi pontok levételére vonatkozott, de ezt a képviselők 3 igen, 7 nem szavazattal elvetik.

Básthy Bélának az elmúlt időszak bizottsági ülései és a képviselő úr mostani megszólalása azt a gyanút, vagy sejtést ébresztette fel benne, hogy esetleg egy-egy bizottság határozatlanképességét nem támogató képviselői magatartás jelent meg Kőszegen. Erre természetesen nincs bizonyítéka és nem is akar neveket mondani. A képviselői esküvel határozottan ellentétes, ha azért nem vesz valaki részt egy bizottsági ülésen, mert akkor nem lehet ügyeket megtárgyalni ha határozatképtelen a bizottság. A képviselői eskü arról szól, hogy a város ügyeit előre vigyük és legjobb tudásunk szerint segítsük a döntést. Ettől függetlenül természetesen lehet ellenvéleménye vagy kisebbségi véleménye bárkinek. Tudomása szerint Tóth Gábor képviselő úr kétszer sem vett rész a bizottsági ülésen, egyszer meg elment róla. Ha ez szándékos lenne, akkor az erkölcsileg nagyon is kifogásolható magatartás.
Neki is lenne javaslata a napirendre vonatkozóan. A kitüntetési rendelet módosításának érti ugyan a célját, de ez azért rossz irányba mozdult el. A bizottságok ezt szerinte nem is tudták kellően kitárgyalni, a humán erőforrás nem is látta, pedig a területét nagyon is érintené a módosítás. Érti a szándékot, de ez nincs megérve arra, hogy a mai nap ebben döntsön a képviselő-testület. Kéri, hogy ez ma legyen levéve a napirendről.

Tóth Gábor viszontválaszában arra utal, hogy a pénzügyi bizottság 4+3 főből áll. Ha ő hiányzik, attól még határozatképes lehet az ülés. A rendes ülésre a távolmaradását időben bejelentette, tehát a határozatképtelenség nem miatta jött létre. A másik két ülésen pedig részt vett.

Huber László szerint csak részben, mert amikor az egyikről a képviselő úr elment, akkor vált határozatképtelenné a bizottság ülése. A kitüntetési rendelet levételével egyet tud érteni, mert semmi olyan ok nincs, hogy ezt ma kelljen megtárgyalni.

Végül lezárja a vitát és szavazásra bocsátja az alpolgármester módosító javaslatát a 2. pont törlésére vonatkozóan, amit a képviselők 11 igen szavazattal elfogadnak, majd 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi napirendet fogadják el:


N A P I R E N D:

1. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
2. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
3. Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
4. Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
Előterjesztők: Dr. Bokányi Péter a Kőszeg Kultúrájáért, Sárközi Antalné a Segítő Kéz és Koltay Árpád a Kőszeg Sportjáért Alapítvány elnöke valamint dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
5. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
6. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
Előterjesztő: Preininger Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke.
7. A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
8. A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
9. Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
10. A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
11. A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
12. A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
13. Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
14. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
15. Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
16. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
17. A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
18. „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
19. A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
20. „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
21. A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
22. Vagyonügyek:
a) A Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése.
b) A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.

Zárt ülés keretében:

1. Kitüntetési javaslat elbírálása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

A napirend megtárgyalása előtt Huber László az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint számol be:
• A KRAFT projekt és az ISES Alapítvány a „Találd ki Te is Kőszeget!” című középiskolás alkotópályázat eredményhirdetése és a pályaműveket bemutató kiállítás megnyitója volt az Európa Házban április 28-án.
• A Jurisics-várban nyílt meg Sodics László művésztanár kiállítása április 28-án a vár földszinti kiállítótermében.
• Április 29-én volt a Concordia-Barátság Énekegyesület éves rendes közgyűlése a KÖSZ-HÁZ-ban.
• Április 30-án elballagtak a Jurisich Miklós Gimnázium végzős diákjai, akik hagyományaikhoz híven a Városháza előtt a várostól is búcsúztak. Ugyanebben az időben az Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola is megtartotta ballagási ünnepségét az evangélikus templomban.
• Május 1-jén, 2-án és 3-án is volt túra a Kőszegi-hegységben.
• A művelődési központ kézműves játszóházba várta a gyerekeket május 1-jén és 2-án Anyák Napja alkalmából a Jurisics-várba.
• Május 4-én a tűzoltó egyesület Szent Flórián Nap alkalmából koszorút helyezett el a Flórián-szobornál.
• „Végjáték a határon - Kőszeg 1944-45.” címmel írt könyvet Horváth Ferenc és L. Kiss Csaba a Kőszegre hurcolt munkaszolgálatosokról. A könyv bemutatója május 5-én volt a Jurisics-várban. A polgármester úr köszöntője után méltatta a kötetet Márkus Sándor a szombathelyi zsidó hitközség vezetője és dr. Katona Attila egyetemi docens. A könyvet bemutatta a társszerző: L. Kiss Csaba.
• Május 5-én ülésezett a Társulási Tanács.
• Május 7-én szintén a KÖSZHÁZ-ban közmeghallgatást tartott a képviselő-testület, melynek tárgya: Kőszeg város készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának ismertetése volt.
• Május 8-án nyílt Orgoványi Anikó „Himnusz” című kiállítása a Református Csillagteremben.
• Május 8-án tartotta meg első évi rendes közgyűlését a Szabóhegyért Közösen Egyesület. Ez egy teljesen új egyesület, amely a hegy, az üdülőterület rendbetétele, ügyeinek segítése miatt jött létre.
• Idén május 8-án és 9-én került megrendezésre az ez évi „Madarak és Fák Napja” az Írottkő Natúrparkért Egyesület és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében.
• Május 9-én a Polgárőr Egyesület tartott évértékelő közgyűlést a tűzoltóságon, amelyen a polgármester úr két polgárőrnek adott át elismerő oklevelet.
• A Béri Balog Ádám Általános Iskola május 9-én zsibvásárt szervezett.
• A Csók István Művészkör május 9-én a Hotel Írottkőben Papp Gábor erdélyi festőművész „Színek és ünnepek” című kiállításának megnyitóját tartotta.
• A Városi Múzeum átadta a Zwingert a KRAFT projekt részére, így az eddig ott tárolt városbírói asztal raktárba került volna, de a művelődési központ és a városi múzeum együttműködésének köszönhetően május 10-től a Szent Korona kiállítótermében látható a “szenátori asztalként” is ismert műtárgy.
• A Kőszegi Európa Ház Egyesület május 11-én a kőszegi zsinagógánál emléktábla újraavatással egybekötött megemlékezést tartott, ahonnan az Árpád tér 13. sz. előtti „botlatókőhöz” vonultak a megemlékezők. (Ez volt Bass Rezső utolsó, szabadon választott lakhelye.) Ott mécsesek, gyertyák elhelyezésével emlékeztek meg az elhurcolt kőszegi zsidókra.
• Május 12-én az „Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi Járásban” című ÁROP projekt megnyitója volt a Szociális Gondozási Központban.
• Nosztalgia tánc klub volt a KÖSZ-HÁZ-ban május 15-én.
• Május 19-én a Jurisics vár lovagtermében került megrendezésre a Hankiss Elemér Szimpózium. Ezen alkalomból a polgármester úr átadta Hankiss Elemér özvegyének Zétényi Lilinek az önkormányzat posztumusz elismerő oklevelét.
• Rómer Flóris születésének 200. évfordulójára emlékezve időszaki kiállítás nyílt május 19-én a vármúzeum déli szárnyában A „Régészek Kőszeghegyalján” című tárlat a régészet másfél évszázados történetét, módszertani változását mutatja be Rómer Flóris, Miske Kálmán, Bándi Gábor és a mai régészek kőszeghegyaljai ásatásain, illetve Kern István által fellelt régiségek alapján.
• Május 20-án a polgármester úr részt vett a VASIVÍZ Zrt. közgyűlésén. Megválasztották az Igazgatóság és az Ellenőrző Bizottság tagjait. Az Igazgatóságban Kőszeget és Csepreget a kőszegi képviselő-testület által delegált Solymosi Tamás fogja képviselni. Az Ellenőrző Bizottságban viszont Vlasich Krisztián csepregi polgármester a teljes 5 éves ciklusra megválasztásra került. Ő jelezte a képviselő-testület ezzel kapcsolatos döntését, de a többségi tulajdonos végül nem ezzel megegyező döntést hozott.
• Május 22-én az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság tettre kész önkénteseket várt ritka kincsünk, a zergeboglár megmentését segítő természetvédelmi akciójára, melynek helyszíne Kőszegen az Alsó-rét volt.
• A 25 éves DANCE JAM tánccsoport május 23-án a Jurisics-vár lovagtermében mutatta be "Emlékek ölelésében" című jubileumi műsorát. A polgármester úr az önkormányzat nevében köszöntötte a tánccsoportot.
• A Stájer-házaknál május 23-ára terveztek EDEN-napot, mely az Írottkő natúrpark ökoturisztikai nyílt napja lett volna, de ez a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt.
• A Concordia-Barátság Énekegyesület május 24-én Tavaszi Reneszánsz Hangversenyre hívta az érdeklődőket a lovagterembe.
• Május 26-án Cákon tartotta meg közgyűlését az UTIRO LEADER Egyesület.
• Május 27-én a Kőszeg és Térsége Társulás Társulási Tanácsa ülésezett Horvátzsidányban. Megtárgyalták a gyermekétkeztetés térítési díjaira vonatkozó javaslatot, az óvodai csoportokról szóló előterjesztést a 2015/16-os nevelési évben, valamint a társulásban többletmunkát végző dolgozók jutalmazását.

Hozzászólások a beszámolóhoz:

Básthy Béla tájékoztatja még a jelenlévőket még az alábbi eseményekről:
Május 6-án a Pestszentimrei Közösségi Házban nyílt meg Trifusz Péter fotóiból a „Városbújócska” c. kiállítás.
Május 9-én a Kőszegi Vonósok a Musikfreunde Perchtoldsdorf meghívásának tettek eleget és „Humor in der Musik” címmel nagy sikerrel adtak közös koncertet Perchtoldsdorfban.
Május 12-én kedves meghívásnak tett eleget, mert Bécsben az Ostromnapok szervezésében rendszeresen résztvevő Török Kulturális Egyesület 20 éves évfordulóját ünnepelték.
Május 14-én Körmenden a Rendészeti Szakközépiskola 25 éves évfordulójának a jubileumát tartották egy konferenciával egybekötve.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani Egyesület Vas Megyei Csoportja május 15-én csatlakozott a „Fülemülék éjszakája” című programsorozathoz, melynek helyszíne az Abért tó volt.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület az idén is „Szedd magad” címmel tisztasági akciót szervezett, amelyhez csatlakozni lehetett.
Május 18-án a Pannon Egyetem TÁMOP pályázata keretében az első 70 ösztöndíjas fogadására került sor Kőszegen. Dr. Tóth László osztályvezető úr segítette a találkozót. Az ösztöndíjasok – akik nagyon magas kvalitású személyek – idejük legtöbb részét Kőszegen fogják tölteni, így sok, a várossal összefüggő munka várható tőlük. A tegnapi napon a polgármester úrral együtt az intézményvezetőkkel is ismertették ezt a projektet és kérték, hogy használják ki az ebben rejlő lehetőséget.
Május 22-én az alpolgármester úr a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi ülésén vett részt.
Május 23-26. között pedig a vaihingeni testvérvárosba utazott kőszegi delegációt vezette, az ottani hagyományos pünkösdi ünnepre. A delegáció tagja volt Sas Norbert és Terplán Zoltán képviselő úr is és két hivatali dolgozó. A Hajnalcsillag Néptánc együttes középiskolás csoportja nagy sikert aratott.
Május 26-a volt a beadási határideje két pályázatnak is, amelyet az Ostromnapok idei megszervezésére adtak be az Ostromnapok Egyesülettel közösen.
Május 27-én, azaz tegnap pedig egy kelet-magyarországi foglalkoztatási paktummal kapcsolatos csoport látogatott Kőszegre, akik az itteni paktum munkájával ismerkedtek meg.

Tóth Gábornak az elhangzott programokkal kapcsolatban hiányérzete van. Tavasszal meg volt hirdetve, de idén elmaradt a sportágválasztó program, továbbá a Kihívás Napjához (Challenge Day) való csatlakozásról sem lehetett Kőszegen hallani. Nem került megrendezésre a Lóránt Gyula Emléknap sem. Ez a későbbiekben megrendezésre kerül-e?

Huber László és Básthy Béla nem tudja ezek elmaradásának az okát, de végül is egyik sem önkormányzati szervezésű rendezvény. A Kihívás Napjára való felhívást az intézményeknek továbbították.

A beszámolóhoz további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal elfogadja azt.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolót a képviselő-testület kérdés, észrevétel nélkül, 11-11igen szavazattal hagyja jóvá.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekét-keztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a képviselő-testület mai napirendjén szerepel a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása. Ennek kapcsán felülvizsgálták a gyermekétkezési térítési díjakat. Aktuálisnak tartották azt is a rendeletbe foglalni, hogy az azonos típusú intézményekben a gyermekek azonos áron vehessék igénybe a szolgáltatást attól függetlenül, hogy az étkezést az Elámen vagy a Vasi Fogadó Kft. biztosítja. Ezért az árakat megpróbálták egymáshoz közelíteni – így jött létre az előterjesztés. A rendelettervezetet tegnap a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Keszei Balázs elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság is üdvözölte a rendelettervezetet, így teljes mértékben támogatta.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátási formákról
és a gyermekétkeztetésről szóló
8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A „Kőszeg Város településrendezési eszközeinek mó-dosítása, véleményezési szakasz lezárása” c. napirendi pontra vonatkozó előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Szima Andrea városi főépítész szóbeli kiegészítésében kiemeli, hogy a képviselő-testület felhatalmazásáról van szó a hatályos rendelettel kapcsolatban – annak érdekében, hogy a szükséges jogharmonizációt el tudják végezni. Ugyanis a rendezési terv módosítása óta megváltoztak a szakigazgatási szervek nevei és a bevezető rész még a régi neveket tartalmazza. Ezeket megfelelően kell kezelni, mert a rendezési terv módosításának szigorú szabályai vannak.

Hozzászólás:

Kiss Péter tájékoztatja a képviselőket, hogy a városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:101/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek I. számú módosításának megállapításához szükséges, az egyszerűsített eljárás alatt beérkezett vélemények figyelembevételével - a véleményezési szakasz lezárásával - az alábbi döntést hozza:

1) Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Kifogást nem emelt, észrevételeire a válasz az alábbi: (a módosítás sorszámozása az államigazgatási szerv véleményével azonos)
2.2. módosítás - Városgondnokság telephelye:
A közlekedési területet a korábbi rendezési terv (Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2009. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet) alapján, a jelenlegi használat szerint lett visszaállítva. A jelenleg kialakult forgalmi rend és az utak szélessége az azt használók számára megfelelő, ezért nem indokolt az út szabályozása.
2.4. módosítás - Dr. Ambró Gyula utca:
A közlekedési területet a korábbi rendezési terv (Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2009. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet) alapján a jelenlegi használat szerint lett visszaállítva. A jelenleg kialakult forgalmi rend és az utak szélessége az azt használók számára megfelelő, ezért nem indokolt az út szabályozása.
2.5.módosítás - Erdő utca feletti terület:
Az építési vonal elhagyására vonatkozó javaslat elfogadásra került. A tervezett építési vonal elmarad és helyette az Lke-Z2/1 övezetre a kialakult illetve terepadottságok szerinti előkert kerül meghatározásra. Ennek megfelelően:
2.5.a.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a helyi építési szabályzat módosítását oly módon, hogy annak 2. melléklete A) pontjában foglalt táblázat F:98 mezőjében az „5-10” szövegrész helyébe az „5-10 vagy kialakult a 3836 hrsz-től a 3843 hrsz-ig” szöveg lépjen.
2.5.b.) A véleményezési szakasz dokumentációjából a 2.5. rajzi része törlésre kerül.
2.5.c.) A véleményezési szakasz dokumentációjából az 1.-es melléklet törlésre kerül, a mellékletek sorszámozása ezzel megváltozik és 1.-től 5.-ig számozásra módosul.
2.6. módosítás - Téglagyár területe
A tervezett módosítás egyszerű javítása az elírásnak. A 12. számú szabályozási tervlapon (ami a tömb jóval nagyobb részét tartalmazza) az övezeti jel szerint ez a terület a Gip-K/3 övezetbe tartozik. Mivel egy tömbre vonatkozik a 12. számú tervlap és a javított 11. számú tervlap övezeti jele, így a javítással a különböző övezeti jelek okozta ellentmondás feloldásra került.

2) Velem Községi Önkormányzat
A további eljárásban nem kívánnak részt venni.

3) Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
A további eljárásban részt kívánnak venni.
Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

4) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A további eljárásban részt kívánnak venni.

Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

5) Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Kifogást nem emelt.

6) Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal
Észrevételt nem tett.

7) Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Észrevételt nem tett.

8) Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
A további eljárásban részt kívánnak venni.

Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

9) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
A további eljárásban részt kívánnak venni.

Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

10) Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Észrevételt nem tett.


11) Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Észrevételt nem tett.

12) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Észrevételt nem tett.

13) Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság
A további eljárásban nem kívánnak részt venni.

14) Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Észrevételt nem tett, az eljárásban részt kíván venni.

15) Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Titkárság
A további eljárásban részt kívánnak venni.

Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 – 15. pont alatti véleményeket tudomásul veszi és elfogadja.


Felelős: Huber László polgármester és Szima Andrea főépítész.
Határidő: a közzétételi tervdokumentáció elkészítése: 2015. június 10.


A 3. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Szima Andrea városi főépítész szóbeli kiegészítésében jelzi, hogy technikai módosításáról van szó, mivel a kormányhivatal észrevételezte, hogy településképi bejelentés szükséges az elektronikus hírközlési építmény építésének, átalakításának, helyreállításának illetve esetleges elbontásának tekintetében is. Az eddigi hatályos rendelet értelmében a fent felsorolt építési tevékenységek ebben a vonatkozásban nem kerültek rögzítésre, ezért a rendelet 2. melléklet I. Építési tevékenységek 5. pontját a rendelettervezet értelmében módosítani kell.

Hozzászólás:

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúan elfogadásra ajánlotta.


A képviselő-testület további kérdés, hozzászólás nélkül, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kőszeg Város településképi védelméről szóló
29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


A 4. napirendi pont tárgyalása:

Az önkormányzati alapítványok elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről szóló beszámolója csatolva a jegyzőkönyvhöz.

A napirendi pont tárgyalásánál dr. Bokányi Péter a Kőszeg Kultúrájáért, Sárközi Antalné a Segítő Kéz kuratóriumi elnöke van jelen, valamint dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.

Dr. Tóth László osztályvezető a hivatal részéről szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az osztályuk javasolta a képviselő-testület munkatervébe, hogy az önkormányzat által alapítványokkal foglalkozzon a képviselő-testület, hiszen ez már hosszú évek óta nem volt napirenden. Régen szinte tucatnyi ilyen alapítvány működött, de azokból feloszlás, anyagi okok, lemondás vagy más miatt megszűntek, csak ez a három alapítvány maradt meg: a Kőszeg Kultúrájáért, a Kőszeg Sportjáért és a Segítő Kéz Alapítvány. A megszűnt alapítványok vagyona – ilyen pld. a Közbiztonságért Alapítvány – természetesen olyan célokra lett felhasználva, amely az alapítvány céljával azonos volt.
A csatolt beszámolók visszaigazolják, hogy elő kellett venni ezt a témakört, ugyanis a velük kapcsolatos problémák visszaköszönnek. Az 1-3. határozati javaslat keretében a beszámolók elfogadását javasolják, a 4. határozati javaslat pedig egyfajta továbbgondolást rendelne el a kuratóriumi elnököknek. Az a javaslatuk ugyanis, hogy októberben térjen vissza az alapítványokkal kapcsolatos témára a képviselő-testület, de ezt megelőzően, szeptember 30-ig pedig maguk a kuratóriumok tegyék meg a javaslataikat az alapítványok jövőbeni sorsáról.

Kérdések és hozzászólások:

Keszei Balázs jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyetértett azzal, hogy ha van olyan alapítvány, amelynek a célja befejeződött vagy amelynek a működése lehetetlenné vált, akkor annak a működését felül kell vizsgálni és ha szükség van bármelyik megszüntetésére, azt meg kell tenni.

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság mind a négy határozati javaslatot támogatta.

Sárközi Antalné egyúttal a Katolikus Karitász helyi vezetője is, így napi kapcsolatban van a kőszegi rászorulókkal, jól ismeri az alacsony nyugdíjasokat, sok az átmenetileg nehéz helyzetben lévő család. Szociális téren az alapítvány megmaradására mindenképpen szükség van.

Dr. Bokányi Péter a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány örömmel vette, hogy szóba került az alapítványok tevékenysége. A leírtakhoz kiegészítést nem tesz hozzá. Az ő alapítványuk esetében már megfogalmazódott a részükről, hogy az alapítványnak meg kell találnia újra a helyét abban a térben, amelyet a városban a kulturális intézmények és a kulturális civil szervezetek képeznek. Ezt nyilván meg fogják beszélni és megteszik javaslataikat a polgármester úr felé.

Mivel a Kőszeg Sportjáért Alapítvány részéről nincs jelen senki, a polgármester úr kérdezi, kérdezi, hogy erről volt-e szó külön az ülésen.

Keszei Balázs jelzi, hogy a bizottsági ülésen jelen volt a Koltay Árpád kuratóriumi elnök, aki külön kiemelte azokat a költségeket, amelyek az alapítvány számlavezetéséhez szükségesek. Ez természetesen igaz más alapítványokra is. Amennyiben a képviselő-testület majd eldönti, melyik alapítvány működését tartja fenn, annak minden évben 100-100 ezer Ft támogatást javasolnak majd e célra adni.

Terplán Zoltán is azt reméli, hogy meg fogja ezt a három alapítványt tartani a képviselő-testület, mert mindhárom alapítvány területe fontos Kőszegen. Az is jó lenne, ha minden évben tudná a képviselő-testület segíteni őket legalább a számlavezetés átvállalásával. Egyetért dr. Bokányi Péterrel abban, hogy meg kell találni az alapítványok létezésének az értelmét a mai viszonyok között és ez a három alapítvány akár az önkormányzat meghosszabbított karja is lehet ezeken a területeken.

Huber László emlékezete szerint amikor – mintegy 20 éve – létrehozta ezeket az alapítványokat az akkori képviselő-testület, az volt a feltett szándéka, hogy ezeken keresztül más forrásokhoz is hozzá tud majd jutni a kultúra, a sport vagy a szociális terület. Sajnos közben a város anyagi kondíciói romlottak és nem volt pénz a támogatásukra, nem kapták meg még a működéshez szükséges anyagi forrást sem. Ha a kuratóriumokban komoly elhatározás van arról, hogy szeretnének tovább működni és látnak ebben perspektívát, akkor a pénzt is hozzá kell majd tenni a képviselő-testületnek. Ugyanis nem szabad egy alapítványnak a jegyzett tőkéjét a banki kamatok miatt felélnie.

Básthy Béla ezúton is köszöni azoknak a munkáját akik ezekben az alapítványokban – nemcsak a kuratóriumokban – dolgoznak. Fel kellene fedezni az alapítványokban rejlő lehetőségeket. Ez a három terület – kultúra, sport, szociális – Kőszegen nagyon is teljesen „rendben” van. Az alapítványok a civil szervezeteknek is lehetőségeket nyújthatnak. Máig élő előnyük, hogy az alapítványoknak adott adományok a társasági adóból levonhatók. A közhasznúságot 2015. februárig újra meg kellett kérelmezni, remélhetőleg ezt meg is tették, de pótlásra is biztos lehetőség van. Nagyon is elképzelhető az alapítványok bevonása a rendezvények szervezésénél vagy ha egy egyesület jószándékú akcióra próbál adományokat gyűjteni. Elképzelhető, hogy egy-egy civil egyesület bizonyos pályázatokban nem vehet részt, de az alapítvánnyal együttműködve igen. Számtalan esély és lehetőség van tehát az együttműködésre. Viszont az a gondolkodásmód kevés, mely szerint az önkormányzat „adjon pénzt” és csak erről szóljon a dolog: ennél többről van szó.

Sárközi Antalné erre példának meg tudja említeni, hogy a Segítő Kéz Alapítványnak volt olyan kezdeményezése, amikor egy beteg fiatal megsegítése érdekében kérte a vállalkozók adományozását.

Huber László szerint éppen ebben lenne az alapítványoknak nagy szerepe: a vállalkozóktól kellene kérni az adományokat, de Kőszegen az efféle mecenatúra nem működik. Ha esetleg a jövőben lesz a vállalkozásoknak ilyen célra „felesleges” tőkéjük, akkor majd talán lesz ebben változás.
Javasolja, hogy a 4. határozati javaslatból kerüljön ki az „eseteleges megszüntetésével” kapcsolatos szövegrész. Viszont kerüljön bele, ami a bizottsági ülésen is elhangzott: a kuratóriumok a jövőbeni sorsukkal kapcsolatban szeptember 30-ig nyújtsák be javaslataikat, majd a képviselő-testület októberi ülésén kerül ez újra a képviselő-testület elé.

Terplán Zoltán kéri, hogy ha pozitív irányba történik elmozdulás az alapítványok tekintetében, akkor évente foglalkozzon velük a képviselő-testület, legyen sokkal élőbb a kapcsolat velük, mint eddig.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. Az 1-3. határozati javaslatot 11-11-11 igen szavazattal fogadja el a képviselő-testület.


102/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Kultúrájáért Közalapítvány elmúlt években végzett tevékenységéről és helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.


103/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz Közalapítvány elmúlt években végzett tevékenységéről és helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.


104/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Sportjáért Közalapítvány elmúlt években végzett tevékenységéről és helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.


A 4. határozati javaslatot a polgármester az általa elmondott módosításokkal együtt bocsátja szavazásra. A képviselők ezt is 11 igen szavazattal fogadják el:


105/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzati alapítású alapítványok kuratóriumaival egyeztetések lefolytatását, majd az alapítványok további sorsával, működtetésével kapcsolatos előterjesztés elkészítését.
A képviselő-testület felkéri a kuratóriumok elnökeit, hogy 2015. szeptember 30-ig tegyék meg erre vonatkozó javaslataikat.

Felelősök: Huber László polgármester,
kuratóriumok elnökei.
Határidő: 2015. október havi képviselő-testületi ülés.


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámolója csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács István igazgató szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a törvényi kötelezettségnek megfelelő tartalommal és részletességgel készítették el a társaság 2014. évi beszámolóját. Részletes pénzügyi betekintést és a könyvvizsgálói jelentést csatoltak hozzá, valamint teljességi nyilatkozatot is. Ez utóbbi azt biztosítja, hogy a képviselő-testület valós képet kaphat a társaság vagyoni helyzetéről és gazdálkodásáról.
Az írásos beszámoló tevékenységi körönként tartalmazza és szakmai betekintést nyújt az elvégzett feladatokról.
Mivel a jelen összetételű képviselő-testület előtt először számol be a munkájukról, fontosnak tartja elmondani még a következőket is: 22 éve alakult meg a társaságuk jogelődje, akkor 3 szervezet összevonásával alakultak meg. Akkor még mintegy 146 fővel látták el azokat a – többé kevésbé azonos – feladatokat, mint most, de most csupán 49 fő az összlétszámuk. A munkák elvégzésénél a „szükséges és elégséges” elvet próbálják követni – bár ennek már a határán vannak. Megfelelő pénzügyi kondíciókkal lehetne ezen javítani, hiszen nem tartoznak a legjobban fizető cégek közé a városban. 20-30 éves munkaviszonnyal rendelkező kollégák is dolgoznak náluk, akik a sajátjuknak tekintik a céget és hajlandók a jelenlegi feltételek mellett is dolgozni.
A pénzügyi lehetőségeik tehát korlátozottak. Tevékenységük egy részét önkormányzati támogatással vagy önfinanszírozás alapján végzik. 2012. év végétől kezdve már sajnos önkormányzati segítséget kellett igénybe venni a fizetési kötelezettségeik teljesítéséhez, jogszabályi változások miatt.
Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei korlátozottak: de ő azt sajnálatosnak tartja, hogy a város összköltségvetésének csupán 3-3,5%-a jut városüzemeltetési feladatokra. Ez mind megyei, mind országos összehasonlításban kevésnek bizonyul. Ezekkel a lehetőségekkel kell élni, örülnének, ha mindez változna. Ő már többször jelezte, hogy milyen nagy szükség lenne a műszaki eszközeik fejlesztésére, pótlására, de a 2016. évi költségvetési koncepcióban erre valóban el kellene különíteni pénzt. Mivel ők nonprofit szervezet, illetve az önkormányzat 100%-os tulajdonában vannak, nem vehetnek igénybe bizonyos kedvezményes lehetőségeket, pld. hitelt. A polgármester úr már kérte –minden eshetőséggel számolva – hogy ő állítson össze egy olyan fejlesztési koncepciót amely a jelzett problémákat kezelné és ha a városnak lehetősége lenne pályázatra vagy bármi másra, akkor azt igénybe tudnák venni.
2014-ben eredményüknek tartja, hogy a cég működőképességét meg tudták őrizni és tudták biztosítani a város működését is. A városnak vannak ugyanis kötelező közszolgáltatásai és ezeket ők el tudták végezni anélkül, hogy pld. a hulladékszállításban be kellett volna avatkozni. (Országosan ugyanis sok helyen kellett kényszerkijelölést alkalmazni.) Ez a képviselő-testület által jóváhagyott folyószámla hitelnek köszönhető.
Új feladat a folyékony hulladék szippantása és szállítása.
Azt is eredménynek tartja, hogy újabb 5 évre sikerült megszerezniük az egységes környezethasználati engedélyt és ennek értelmében még további 10 évig tudják ezt a szolgáltatást biztosítani.
A feladatellátás minőségével viszont ők maguk sincsenek mindig elégedettek. Ennek nem is mindig pénzügyi okai vannak, mert sokszor az emberi figyelmetlenség vagy a nemtörődömség is okoz gondokat. De a hibákat mindig igyekeznek kiküszöbölni.
Úgy érzi, hogy a városnak szüksége van a cégükre, hiszen ők jól és gyorsan reagálnak a feladatokra, országosan is ritka, hogy ilyen cég van az önkormányzatok tulajdonában. Jövőbeni munkájukhoz kéri a képviselő-testület támogatását és segítségét.

Kérdések és hozzászólások:

Huber László elsőként annyival korrigálja az elhangzottakat, hogy a cég támogatása a teljes költségvetési főösszeghez képest talán valóban 3-3,5%, de véleménye szerint a működést kell nézni, ezért a 120 milliárd Ft-ból 120 millió jut a városüzemeltető kft.-re – ami így 8%.

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság a beszámolót megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter elmondja, hogy a városfejlesztési bizottság hosszasan elemezte az anyagot, főleg a kintlévőségekkel foglalkoztak sokat. Megállapították, hogy a cég próbálja az ezzel kapcsolatos folyamatokat felgyorsítani, odafigyelni pld. az önkormányzati lakásokat illetően. A bizottság megköszönte a cég nehéz körülmények között végzett munkáját, a beszámolót pedig elfogadásra ajánlotta.

Dr. Méri Sándor könyvvizsgáló az elmúlt évek után már ő is pozitív tapasztalattal van a kft. pénzügyeit illetően. Korábban nem lehetett ezt egyértelműen kijelenteni, mert valóban a legkritikusabb terület a kintlévőségek voltak. Ennek nemcsak az állománya csökkent, hanem azt is lehet tudni egy analitikus nyilvántartásból, hogy az egyes csoportokat hogyan lehet kezelni. Korábban alkalmazták ilyenkor az értékbecslést. Ami a kintlévőségeknél behajthatatlan, az leírásra kerül, ez pedig a társaság eredményét rontja. Amit most mutat a helyzet, az valóságos és így kell jövőben is kezelni a kintlévőségeket.

Tóth Gábor kérdezi: a %-os aránytól eltekintve, mekkora költségvetési összegre lenne szükség a cég működéséhez, amely jó színvonalú munkát, minőségibb változást eredményezne?

Kovács István szerint nehéz erre válaszolni, mert a magasabb támogatást nem is a működésre, hanem fejlesztésre kérné. A munkabér annyi amennyi, az anyagi jellegű kiadásokat pedig tudták csökkenteni mintegy 8-10 millió Ft-tal: pld. az üzemanyagköltségeket vagy az alkatrész vásárlást. Ezért a 30-40 millió Ft-nyi összeg a fejlesztésen a szinten tartást tudná biztosítani. Ez megfelelne az amortizáció pótlásának is. Ugyanakkor a műszaki fejlesztésnek több célja is lenne. Ők ugyanis folyamatos közszolgáltatást végeznek ami azt nem engedi meg, hogy leálljon a kukáskocsi, vagy ha télen hó van, ne tudják a havat eltakarítani. A folyamatos eszközpótlásnak az is lényege, hogy nagyságrendileg kevesebb összeget kell karbantartásra, eszközpótlásra fordítani. Jó lenne ha lenne ehhez pályázati forrás, mert akkor csak a saját erő biztosításán kellene gondolkodni. A város hulladékgyűjtőinek a cseréje több lépcsőben valósulhatna meg, nem is lenne nagy összeg, mintegy 6-7 millió Ft-ra lenne szükség. Sok ilyen elképzelés van, de egyelőre igazodni kell a város költségvetéséhez.

Huber László szerint az anyagiak tekintetében lehetne a jelenleginél sokkal jobb feltételeket biztosítani, hiszen a kft. az önkormányzat 100%-os tulajdonban lévő cége. A jelenlegi eszközpark valóban el van használva: a seprőgép jobb is ha nem megy végig az utcán. Egy-egy korszerű eszköz biztos, hogy minőségi javulást jelentene a városképen. Ezért is nagy erőfeszítést kíván a kft.-től a város üzemeltetése, tisztántartása.

Rába Kálmán már a bizottsági ülésen is kifejtette a véleményét. Az 1990-es évektől kezdve Kőszeg szegény a város. Úgy látszik, hogy a választópolgárok ezt elfogadták és minden választáskor úgy gondolják, hogy ez helyes és jó.
Maga a nonprofit szervezet működéséhez kell egy jó vezető és egy jó Felügyelő Bizottság, akik jól el tudják látni a feladataikat, amelyhez ő ezúton is gratulál. Hiányosságok nemcsak egy ilyen cégnél, hanem mindenütt előfordulhatnak.
Lenne még két kérdése is. A kőszegi hulladéklerakó telepen állítólag folyamatosan illetéktelen személyek guberáltak, amelyet a telep vezetője igyekezett megakadályozni. Erre fel állítólag megfenyegették a telep vezetőjét. Sajnálatos, hogy Kőszegen ez előfordulhat a polgárokkal.
Tudomása szerint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodáját közmunkás takarítja. (Sőt, nem is csak az irodákat, hanem az ottani privát lakásokat is.) Bevett szokás-e a kft.-nél, hogy bármely nemzetiségi önkormányzat hivatalos helyiségét közmunkások takarítják?

Kovács István az első kérdésre igennel felel. Január 1-től nevezte ki a hulladéktelep új vezetőjét, egy környezetmérnök kolléganő személyében, aki szigorúan veszi a feladatát és nem engedi meg a guberálást. Ezt a guberáló személyek valóban „eléggé zokon” vették. Azóta egy rendészeti gyakorlattal rendelkező közmunkást is a telepre irányított segítségül.
Arról nincs tudomása, hogy a kft. közmunkásai takarítanák a roma önkormányzat helyiségeit. A náluk lévő összes közmunkás a parkfenntartási részleghez, azaz Markovics Emőkéhez van irányítva.

Huber László tisztázza, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját maga foglalkoztat közmunkást takarítás érdekében.

Tóth Gábor kérdezi még, hogy a megrendelt munkák kifizetése rendben zajlik-e?

Kovács István szerint a hivatal részéről – korábban előfordult – de már nincs kifizetetlen számlájuk. Egyébként mind a városfejlesztési, mind a pénzügyi osztállyal sokat javult a kapcsolatuk, egymás iránt segítőkézséget tapasztal. Egyéb helyről van kifizetetlen számlájuk.

Huber László egyetért azzal, hogy a hivatalban a várofejlesztési osztály áll kapcsolatban a céggel, de nem mindig tudnak maradéktalanul együtt dolgozni. Újvári Csaba – a műszaki ügyekben járatos régi kolléga – már 7-8 hónapja beteg. Ezért is nehéz a kft.-val való folyamatos egyeztetés. Az osztályon dolgozó új, fiatal kollégának más dolga is van. A legjobb lenne, ha az osztályon egy munkatárs lenne, aki folyamatosan csak ezzel foglalkozna. Ez is indokolja a mai létszámemelést.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester le is zárja a vitát. Összegzésül elmondja, hogy a városüzemeltető munkáját a képviselő-testület nagyon is méltányolja, mert ismeri a nem éppen ideális feltételeket. Ettől függetlenül a cég teljesíti a vállalásait. Remélhetőleg a jövőben majd a kondíciók javulnak, az eszközöket is sikerül megújítani és majd a lakosság megelégedésére végezhetik a munkájukat.

Ezután a képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


106/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.


A 6. napirendi pont tárgyalása:

A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Preininger Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a felügyelő bizottság 2014-ben kiemelt figyelmet fordított a kft.-nél a pénzügyi fegyelem betartására, a belső ellenőrzés színvonalának emelésére, különös tekintettel a problémafeltárás gyorsaságára. Külön foglalkoztak az új jogszabályok hatásaival is.
A bizottság úgy látta, hogy a társaság a lehetőségeikhez képest felkészült a 2014. évi gazdálkodását érintő feladatokra: megszerezte a szükséges hatósági engedélyt, elkészítette az új hulladékgazdálkodási tervet, bevezette 2013. szeptember 1-től a város területén a háztól házig szállított zsákos szelektív hulladékgyűjtést.
Véleményezték a belső ellenőrzési tervet és foglalkoztak a munkaköri leírásokkal is.
A FB ellenőrizte a képviselő-testület valamennyi, a társasággal kapcsolatos döntését: megállapították, hogy ezek végrehajtása maradéktalanul megtörtént.
Az FB a társaság 2014. évi értékelésekor arra a megállapításra jutott, hogy a társaság a nehéz körülmények között, de megőrizte működőképességét.
Az FB tagjai még: dr. Doroszlay Mónika és Petkovits Sándor.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a felügyelő bizottság beszámolóját és azt a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter a városfejlesztési bizottság véleményét ismerteti. A bizottság továbbra is kérte, hogy a felügyelő bizottság segítse a kft. működését, hiszen valóban szűkös keretek között kénytelek dolgozni. A bizottság természetesen elfogadásra ajánlotta a beszámolót.

Huber László is elismerését és köszönetét fejezi ki az elnök úrnak és az egész felügyelő bizottságnak a végzett munkájáért. Mindenki emlékszik rá, hogy a korábbi FB idején nem volt ilyen olajozott a működés, nem volt ilyen ellenőrzés – ezért is fordulhattak elő korábban visszaélések. A képviselő-testület számára pedig megnyugtató, hogy a bizottság ellenőrzi a társaság törvényes működését valamint az alapító okiratban foglaltakat.
Az igazgató úrnak további, teljes gyógyulást kíván. Végül szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a képviselő-testület pedig 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


107/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.


[A szavazás után Kiss Zoltán végleg, Sas Nobert képviselő pedig csak egy időre hagyta el az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 9 főre csökkent.]


A 7. napirendi pont tárgyalása:

A közművelődési koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Szabó Marianna ügyintéző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 2003. óta van Kőszeg városának közművelődési koncepciója. A jelenleg hatályos koncepció megfelelő szakember által előkészített, az elvárásoknak megfelelő anyag. Az elfogadása óta történt változások miatt volt szükség az átdolgozására. Ezek egyrészt jogszabályváltozások, másrészt azóta a kulturális intézményrendszer is átszervezésre került. A múzeumok is az önkormányzatok fenntartásába kerültek. Helyi szinten is jelentős változások történtek, főleg a tárgyi feltételekben, hiszen a művelődési központnak helyet adó vár rekonstrukciója teljes mértékben befejeződött. Időszerű volt tehát átnézni a 2010-ben jóváhagyott dokumentumot, de alapjaiban nem szükséges megváltoztatni. Azért is meg kellett ezt tenni, mert ezzel párhuzamosan elfogadásra került a képviselő-testület cselekvési programja, továbbá több városfejlesztési terv készítése is folyamatban van. Mivel ezek is hosszabb időtartamra vonatkoznak, ezért a közművelődési koncepciót is 2020-ig javasolja jóváhagyni.

Hozzászólás:

Keszei Balázs jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az anyag kiküszöböli a korábbi anyag gyenge és elavult pontjait, továbbá célratörő, lényegi elemeket tartalmaz, ezért a bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület további kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


108/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgálatot követően, a Melléklet szerint elfogadja a 2015-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozóan Kőszeg Város Közművelődési Koncepcióját, egyben elrendeli a közművelődésről szóló 23/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elvégzését a 2015. novemberi képviselő-testületi ülésre.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal, valamint a rendelet felülvizsgálatára a 2015. novemberi képviselő-testületi ülés


A 8. napirendi pont tárgyalása:

A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Szabó Marianna ügyintéző szóbeli kiegészítésében elsőként a bizottsági ülésen felmerült kérdésre ad választ. A közművelődési intézményekben dolgozó kollégáknak a az erre vonatkozó jogszabály által szabályozott módon, 7 éves ciklusonként kötelező részt venniük szakmai képzéseken. Ez a jogszabály 2000. óta van hatályba, tehát a jelenlegi ciklus már 2014-ben elkezdődött. Felvetődhet, hogy ez az előterjesztés miért most kerül a képviselő-testület elé. Ennek az az oka, hogy a rendelet jelentősen megváltozott: ugyanis a továbbképzésekre a kötelezés megmaradt, de ennek az anyagi fedezetét a központi költségvetés nem szükségszerűen biztosít fedezetet. Ez az önkormányzatot súlyosan érinti, ezért a továbbképzési terv húzódásában kivárás is volt, hátha valamilyen más módon kap rá a város fedezetet. Végül is úgy gondolták, hogy mégis fogadja el a képviselő-testület, mert ez a ciklus 2020-ig tart, tehát bőségesen van ideje a szakembereknek arra, hogy a képzéseket teljesítsék. Azért is fontos, mert így ezek a dokumentumok az intézmények rendelkezésére fognak állni.
Kiemeli, hogy a határozati javaslatokban az szerepel, hogy a fenntartó a képzési tervek teljesítésére a központi támogatásokon felül többletforrást nem biztosít. Ha lesz ilyen állami támogatás, akkor azt erre kell fordítani, de előfordulhat, hogy lesznek olyan pályázatok is, amelyek révén a képzések megoldhatóak. Erre volt már példa a városi könyvtár esetében is.

Hozzászólás:

Keszei Balázs jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Ingyenes képzési rendszerek elképzelhetők a közalkalmazotti szférában is. A bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlotta valamennyi határozatot.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a 3 határozati javaslatot.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


109/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum kulturális szakember képzési tervét, a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti képzési ciklusra vonatkozóan a Melléklet szerint elfogadja.
Az önkormányzat, mint fenntartó a központi költségvetés továbbképzési támogatásán felül a továbbképzésekre többletforrást nem biztosít.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


Ezután a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:


110/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár kulturális szakember képzési tervét, a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti képzési ciklusra vonatkozóan a Melléklet szerint elfogadja.
Az önkormányzat, mint fenntartó a központi költségvetés továbbképzési támogatásán felül a továbbképzésekre többletforrást nem biztosít.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


Végül szintén 9 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


111/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kulturális szakember képzési tervét, a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti képzési ciklusra vonatkozóan a Melléklet szerint elfogadja.
Az önkormányzat, mint fenntartó a központi költségvetés továbbképzési támogatásán felül a továbbképzésekre többletforrást nem biztosít.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


[A szavazás után Básthy Béla alpolgármester is elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent.]

A következő napirend előtt Keszei Balázs jelzi, hogy az iskolák működtetésével kapcsolatos napirend tárgyalásánál szeretne jelen lenni Háromi Jenő, a kőszegi tankerület igazgatója is, de még nem érkezett meg.
Ezért a polgármester úr kéri, hogy a további napirendekkel folytatódjon az ülés.


A 10. napirendi pont tárgyalása:

A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizes-blokkjának felújításáról, valamint csapadék elvezető árok kialakításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Jurisich Miklós Gimnázium Kollégiumában található első emeleti fürdőben feltételezhetően csőtörés történt, melynek következtében a lépcsőház és a konyha helyiségei beáztak, ezért a kollégiumban alig van tisztálkodásra lehetőség.
Szintén a kollégiumban merült fel gondként, hogy a konyhához tartozó gazdasági helyiségek a felszíni csapadékvizek miatt is vizesednek. A problémát valószínűleg a rossz lejtési viszonyok miatt a fal mellett megálló csapadékvíz okozza.
A helyzet súlyosságára való tekintettel helyszíni felmérés alapján árajánlatokat kértek a fürdőblokk teljes felújítására, az udvaron csapadékvíz elvezető árok kialakítására, valamint a beázott, illetve felvizesedett gazdasági helyiségek helyreállítására.
A bruttó 3.919.925,- Ft összköltségű munkák elvégeztetése mindenképpen indokolt. Ennek fedezetét – a határozati javaslatban írtakkal ellentétben – nem a vis maior keret, hanem az általános tartalék terhére biztosítható.

Kérdés és hozzászólás:

A pénzügyi bizottság elnökének távollétében Rimányi Krisztina ismerteti a bizottság véleményét: a bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlotta az előterjesztést.

Plechl Tibor támogatja a javaslatot, de kérdezi, hogy a munkák kivitelezését tekintve ki lesz a műszaki ellenőr?

Rimányi Krisztina szerint a műszaki ellenőrt még nem választották ki, hiszen úgy gondolták, hogy meg kell várni a képviselő-testület jóváhagyását. De az biztos, hogy lesz műszaki ellenőr.

További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


112/2015. (V. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium Kollégiuma első emeleti fürdőjének és a beázással érintett helyiségek felújítását, valamint az udvaron csapadékvíz-elvezető árok kialakítását, és az ehhez szükséges bruttó 3.919.925,- Ft összeget a 2015. évi költségvetés tartalék keret előirányzat terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

[A szavazás után Básthy Béla alpolgármester és Sas Norbert is visszatért az ülésterembe, ezzel a képviselő-testület létszáma 10 fő lett.]


A 11. napirendi pont tárgyalása:

A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a meg-szüntetéséről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető szóbeli kiegészítést tesz. Mivel beindult a KRAFT program, át kellett adni a Zwingert is. Itt voltak elhelyezve azok a műtárgyak, amelyeket az önkormányzat Kodolányi László örökösétől és az özvegy haszonélvezőtől letétbe átvett. Mivel a város nem tudta tovább őrizni ezeket – lévén a Zwinger állami tulajdon – felkérték az örökösöket, hogy szállítsák el őket. Ők ez helyett feljelentést tettek az önkormányzat ellen, mivel szerintük a város által letétbe helyezett tárgyak mintegy 4 millió Ft értékben károsodást szenvedtek. A Miniszterelnöki Hivatalban is panaszt tettek az önkormányzatra, melyek nyomán a minisztériumból megkeresték a polgármester urat, a múzeum igazgatóját és az ISES Alapítványt is, hogy adjanak tájékoztatást a műtárgyakról. Természetesen össze lett hangolva a válasz megírása. Kifejtették, hogy remélhetőleg a KRAFT projket keretén belül a műtárgyak restaurálására, konzerválására is jut majd pénz. Május 10-ig megtörtént a műtárgyak elszállítása a volt gyermekorvosi rendelőbe, erről a múzeum pontos listát készített.
Mivel megszűntek az eredeti feltételek, az önkormányzat szerződés szegést követne el, ha az eredeti letéti szerződé