2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
17. napirendi pont:
A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái” tárgyában jóváhagyott eljárást megindító felhívás megküldésre került három gazdasági szereplő részére.
A felhívásban megadott határidőig mindhárom ajánlat beérkezett. Az ajánlatok tartalmi és formai szempontból történő átvizsgálása következtében hiánypótlási felhívás került megküldésre az ajánlattevők részére.

Az eljárás során érvényes ajánlatot tett ajánlattevők adatai:

Ajánlattevő neve, székhelye Összesített nettó ajánlat ár
Szkendó Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. 9700 Szombathely, Söptei u. 72. 54.173.909,-Ft
BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. 9761 Táplánszent-kereszt, Fő u. 45/B. 50.780.000,-Ft

A harmadik ajánlattevő a Csepregi Építőipari Kft. nem teljesítette hiánypótlási kötelezettségét, így ajánlata érvénytelen.

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, így javasoljuk a közbeszerzési eljárás nyertesének a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. (9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 45/B.) ajánlattevőt kihirdetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. május 27.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
az Előkészítési Munkacsoport tagja
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 45/B.
Összesített nettó ajánlati ár: 50.780.000,-Ft

Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái” tárgyú vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)