2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
23. napirendi pont:
Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 47/2015. (III. 26.) és 48/2015. (III. 26.) határozatában a képviselő-testület kezdeményezte a kőszegi 028 hrsz-ú, 4878 m2 nagyságú, kivett telephely megnevezésű földrészlet belterületbe vonását vendégváró terület kialakítása céljára, valamint a kőszegi, 6088/1 hrsz-ú, 1688 m2 nagyságú, kivett telephely megnevezésű földrészlet belterületbe vonását is kezdeményezte kereskedelmi terület kialakítása céljára
Mindkét határozatban a képviselő-testület megtette a belterületbe vonáshoz szükséges jognyilatkozatokat.
A határozatokra jelenti Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, hogy a belterületbe vonási vázrajzok elkészítése folyamatban van, ezt követően kerül sor a kérelmek benyújtásra a földhivatalba.

Az 50/2015. (III. 26.) határozatában a képviselő-testület ugyancsak belterületbe vonásokról döntött: a kőszegi, 0203/10 (907 m2), 0203/11 (942 m2), 0203/12 (900 m2), 0203/13 (910 m2), 0203/14 (2588 m2) és 0203/15 (901 m2) hrsz-ú, kivett vízmű megnevezésű földrészletek belterületbe vonását kezdeményezte lakóterület céljára.
Szintén Rimányi Krisztina jelenti a határozatra, hogy a belterületbe vonási vázrajz elkészítése folyamatban van, ezt követően kerül a kérelem benyújtására a földhivatalba.

Az 58/2015. (III. 26.) határozatában a képviselő-testület döntött arról, hogy a Kőszeg, 6080 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 2126 m2 nagyságú ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.
Rimányi Krisztina osztályvezető a határozatra jelenti, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztatták.

Az 59/2015. (III. 26.) határozatában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, 1739/1/A/2 hrsz-ú, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. szám alatti 53 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő 4.876.000,- Ft induló vételáron.
A határozatra szintén Rimányi Krisztina jelenti, hogy a licitálási eljárás eredménytelenül zárult, a második kör kiírása folyamatban van.
Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság májusi ülésén:
– jóváhagyta a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház valamint a Chernel Kálmán Városi Könyvtár SZMSZ-ét,
– eldöntötte, hogy az Árpád tér 23. alatti üres lakás szociális jelleggel legyen megpályáz-tatva, továbbá
– döntött arról, hogy a Schneller u. 1. I/2. alatti üres lakás költségelvű jelleggel legyen megpályáztatva – amennyiben a képviselő-testület megszünteti az orvosi szolgálati lakásként való besorolását.

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság május havi ülésén:
– az önkormányzat vagyonrendelete értelmében jóváhagyta Kása Péter 9730 Kőszeg, Hunyadi J. u. 13/A bérlő részére a Kőszeg, 3378/10/A/29 hrsz. Rohonci u. 46/A. fszt. alatti 15 m2 nagyságú üzlethelyiség értékesítését az értékbecslésben meghatározott 1.800.000,- Ft vételáron azzal, hogy a vevő részére 12 havi részletfizetést engedélyezett.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető jelentése alapján (az előző ülés óta):
– közösségi együttélés: 10 db közigazgatási bírság kiszabására került sor, 5 eljárás van folyamatban
– alkalmi behajtási engedély: 5 db
– behajtási és várakozási engedély: 2 db
– behajtási engedély: 12 db
– közútkezelői hozzájárulás: 2 db
– közterület-használati engedély: 12 db.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:
A polgármester nevében az osztály 2015. április 28 . és 2015. május 27. között 60 települési támogatást, továbbá 5 lakhatási támogatást állapított meg.
Kőszeg, 2015. május 27.
Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző