2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. napirendi pont:
Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

Több ízben is volt arra példa az elmúlt években, amikor valamely - akár kőszegi, vagy nem kőszegi - személy, vagy közösség önzetlenül tett valamit a város fejlődése, vagy annak polgárai érdekében. Említhetünk itt elesetteken segítő, adományozó, saját vagyonából emlékművet állíttató, hagyományőrzésben jeleskedő vagy civil szervezeteket támogató, illetve városunk gazdasági, szellemi fejlődése érdekében jeleskedő személyeket, szervezeteket egyaránt. Ezekben az esetekben – amelyek lehetnek egyszeriek vagy rendszeresek is – nem mindig van mód arra, hogy gyorsan, hosszadalmas előkészítés és többlépcsős döntéshozatal nélkül fejezhessük ki városunk, önkormányzatunk köszönetét.
A fenti probléma megoldására – a polgármester úr megbízására - javaslom és kérem, hogy a képviselő-testület egészítse ki egy új típusú díjjal az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II.2.) önkormányzati rendeletében létrehozottakat. Ez annyiban minősülne új típusúnak, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nevében a polgármester adományozhatná azokat soron kívül, oklevél formájában, pénzjutalom nélkül.
Tekintettel arra, hogy a díjban részesítendő személyek, szervezetek tevékenysége, cselekedetei a társadalmunkból az elmúlt politikai rendszerben kikopott polgári erények újraélesztését is jelentik azáltal, hogy a társadalmi-gazdasági előrelépést szolgálják, ezért az új forma elnevezése a „KŐSZEG FEJLŐDÉSÉÉRT” kitüntető oklevél lenne.
Célszerű egyúttal a rendelet egyes, már elavult rendelkezéseinek, kifejezéseinek módosítása, egyúttal az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 5. mellékletének kiegészítése az oklevél adományozásának hatáskörével.
Kérem előterjesztésem megtárgyalását és elfogadását.

Kőszeg, 2015. május 8.

Huber László polgármester nevében:


Dr. Tóth László s.k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezetőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II.2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II.2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelettervezet előkészítője, az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről:


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatása: ösztönzőleg hathat a lokálpatrióta aktivitásra.

II. gazdasági hatásai: nem jelentős.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs, tekintettel arra, hogy a kitüntetés pénzjutalommal nem jár,
egyedül az oklevél készíttetés igényel minimális kiadást.

IV. környezeti következményei: nincsenek.

V. egészségi következményei: nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem számottevők.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet nem teszi lehetővé azt, hogy a polgármester a képviselő-testület nevében soron kívül részesítsen erkölcsi honoráriumban arra érdemes személyeket vagy szervezeteket.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jelenlegi nehézkes és időigényes döntéshozatali rend miatt a kitüntetendő/k nem érzékelik időben a város megbecsülését, így ez kedvüket is szegheti a további hasznos cselekedetektől.

IX. alkalmazásához szükséges

-személyi feltételek: rendelkezésre áll,
- szervezeti feltételek: rendelkezésre áll,
- tárgyi feltételek: rendelkezésre áll,
- pénzügyi feltételek: rendelkezésre áll.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-5. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6-8. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R1.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A javaslatnak tartalmaznia kell a Címre méltónak tartott személy nevét, lakcímét, tevékenységének, életművének általános ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását. A javaslatot az 1. mellékletben meghatározott tartalommal kell benyújtani.”

2. §

Az R1. a következő IV/A. fejezettel egészül ki:

„IV/A. fejezet

KŐSZEG VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT
kitüntető oklevél adományozása

14/A. §

(1) KŐSZEG VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT kitüntető oklevél adományozható annak a személynek vagy közösségnek, aki/amely a város fejlődése, szellemi vagy gazdasági gyarapodása, a hagyományok felélesztése, életben tartása, a város lakói lokálpatriotizmusának erősítése, karitatív tevékenysége, a közösségi élet elősegítése és a polgári erények megerősítése terén kiemelkedő cselekedetet hajtott végre, vagy huzamosabb ideig ilyen tevékenységet végzett.
(2) Az oklevélből szükség szerinti számban lehet adományozni, pénzjutalommal nem jár.
(3) Az oklevél adományozásáról Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének nevében a polgármester dönt. Az adományozásról a polgármester az azt követő legközelebbi ülésén köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(4) A díszes keretbe, vagy mappába elhelyezett oklevelet a polgármester és a jegyző látja el kézjegyével, valamint a város címerét tartalmazó bélyegzővel. Az oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését és a kitüntetett érdemeit felsoroló indokolást.”

3. §

Az R1. az 1. melléklettel egészül ki.

4. §

(1) Az R1. 2. § (5) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület bizottságainak” szöveg lép.
(2) Az R1. 9. § (4) bekezdésében a „Városi Levéltárban” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárában (a továbbiakban: Levéltár)” szöveg lép.
(3) Az R1. 16. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
(4) Az R1. 16. § (2) bekezdésben a „Városi Levéltárnak” szövegrész helyébe a „Levéltárnak” szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti az R1. 3. § (2) bekezdése.

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

6. §

(1) A Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R2.) 3. melléklete a következő 2.11. ponttal egészül ki:
„2.11. Önkormányzati jelvények, kitüntetések, elismerő címek adományozása.”
(2) Az R2. 3. melléklete a következő 3.19. ponttal egészül ki:
„3.19. Önkormányzati jelvények, kitüntetések, elismerő címek adományozása.

7. §

Az R2. 5. melléklete a következő 19. ponttal egészül ki:

„19. Dönt a „Kőszeg Város Fejlődéséért” kitüntető oklevélnek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének nevében történő adományozásáról.”

3. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Kőszeg, 2015. május 28.Huber László s.k. Dr. Zalán Gábor s.k
polgármester jegyző


(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)