2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
1. napirendi pont:
A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város és Térsége Társulása az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, valamint az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezést, valamint a KLIK által fenntartott kollégiumban a további étkezéseket is biztosítja. A közétkeztetést ellátó szolgáltatók jelenleg az ELAMEN Zrt. és a Vasi Fogadó Kft.

A hatályos rendelet eltérően állapítja meg a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az azonos típusú nevelési-oktatási intézményekben, tekintettel arra, hogy más főzőkonyhán, más feltételekkel, költségekkel lehet az étkeztetést biztosítani. Fontosnak tarjuk azonban a nyersanyagnormák és ezen térítési díjak egységesítését, hogy azonos intézménytípusban, azonos áron juthassanak a gyermekek az ételhez. Erre most lehetőség van, hiszen a Dr. Nagy László EGYMI-ben az önkormányzat által biztosítandó közétkeztetési feladatok ellátására a közbeszerzési eljárás e hónapban kerül kiírásra. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának egységesítése egyes családokat kedvezően, más családokat kedvezőtlenül érint.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147. § (1) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg. A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése szerint, ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodása 2.2.5. pontja szerint a Gyvt. 146. § (1) bekezdése, a 147. § (1) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a gyermekétkezetés intézményi térítési díjáról Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete alkot rendeletet a Társulási Tanács előzetes véleménye figyelembe vételével. A Társulási Tanács az előterjesztést még a képviselő-testületi ülést megelőzően tárgyalja.

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. május 21.


A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának egységesítése egyes családokat kedvezően, más családokat kedvezőtlenül érint.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A rezsiköltség a nyersanyagnorma %-ában van meghatározva, melyet az önkormányzat fizet meg. Így a nyersanyagnorma változtatása a költségvetésre is kihatással van.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei lehet.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges, mert a kiírandó közbeszerzés alapját a rendeletben foglalt intézményi térítési díjak képzik.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Ha az intézményi térítési díjak egységesítése elmarad, nem lesznek egyenlő feltételek az azonos intézménytípusokban a gyermekétkeztetés tekintetében.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (V. ) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló
8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének, Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kőszegdoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kőszegszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testületének, Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) bölcsődében:

aa) reggeli/tízórai 106,- Ft
ebéd 256,- Ft
uzsonna 73,- Ft
napi 435,- Ft

ab) diétás reggeli/tízórai 124,- Ft
diétás ebéd 277,- Ft
diétás uzsonna 84,- Ft
napi 485,- Ft

b) óvodában:

ba) tízórai 78,- Ft
ebéd 254,- Ft
uzsonna 78,- Ft
napi 410,- Ft

bb) diétás tízórai 100,- Ft
diétás ebéd 265,- Ft
diétás uzsonna 95,- Ft
napi 460,- Ft

c) általános iskolában:

ca) tízórai 111,- Ft
ebéd 290,- Ft
uzsonna 79,- Ft
napi 480,- Ft

cb) diétás tízórai 140,- Ft
diétás ebéd 310,- Ft
diétás uzsonna 120,- Ft
napi 570,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli/tízórai 194,- Ft
ebéd 300,- Ft
uzsonna/vacsora 256,- Ft
napi 750,- Ft

db) diétás reggeli/tízórai 220,- Ft
diétás ebéd 320,- Ft
diétás uzsonna 280,- Ft
napi 820,- Ft

2. §

Nem lép hatályba Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

3. §

Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba és 2015. szeptember 2-án hatályát veszti.

Kőszeg, 2015. május 28.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)