2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
21. napirendi pont:
A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Városi Múzeum (Kőszeg, Jurisics tér 4.) Tábornokház-Hősök Tornya épületének tűzvédelmi felülvizsgálata az alábbi hiányosságokat állapította meg:
1., A jelenleg meglévő, a Hősök Tornya tetejéről levezető és a Tábornokház, illetve a Jurisics tér 6. számú épület tetején végigfutó villámhárító önmagában nem nyújt elegendő védelmet villámcsapás esetén. A felülvizsgálat előírta egy külön levezetőszál kiépítését, amelyet a Hősök Tornya tetejéről közvetlenül kell - a torony lábazatánál – a földbe vezetni.

2., Az új villámhárító kiépítésén felül még egy túlfeszültségvédő beépítése is szükséges.

3., A villámhárító felülvizsgálatával párhuzamosan a tűzivíz rendszer hiányosságait is megállapították. A rendszert, amely a Jurisics tér 4. szám alatti kapualjban lévő vízaknában – egyelőre úgy tűnik – leválasztották a vízhálózatról, visszakötésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz történt bejelentést követően 30 nap áll rendelkezésre.

A Vas Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság 2015. május 12-én, illetve május 20-án hatósági ellenőrzést tartott az Arany Egyszarvú Patikában, a Fekete Szerecseny Patikában és a Kőszegi Várkiállításban, a kiállítóhelyeken az ellenőrzés mindent rendben talált, hiányosságot nem állapított meg. A Kőszegi Városi Múzeumban viszont a fentebb felsorolt hiányosságokat jegyzőkönyvbe vette, azok kijavítását 30 napos határidővel írta elő.

A Kőszegi Városi Múzeum kiállítóhelyein az elektromos tűzvédelmi- és érintésvédelmi felülvizsgálatot, valamint az azok során feltárt hibákat az intézmény költségvetésének keretein belül javíttattuk, a hiányosságokat pótoltattuk. A Jurisics tér 6. szám alatti épület villámvédelmi-, és tűzivíz rendszerének kiépítése, illetve helyreállítása meghaladja az intézmény teherbíró képességét, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előzetes költségkalkulációk alapján az 1-3. pontokban felsorolt munkák elvégzésére 350.000 Ft pótelőirányzatot az általános tartalék terhére biztosítson.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és lehetőség szerint támogatni szíveskedjen.Kőszeg, 2015. május 26.

A polgármester nevében:

Révész József sk.
igazgató
Kőszegi Városi Múzeum
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum villámvédelmi és tűzivíz rendszerének a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megállapított hiányosságainak elhárítására az általános tartalék terhére 350.000 Ft pótelőirányzatot biztosít.

Felelős: Huber László polgármester
Révész József igazgató
Határidő: 2015. június 18.