2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
12. napirendi pont:
A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.

Tisztelt Képviselő-testület !

Gyulaváriné Lovassy Klára Kőszegről elszármazott nyugalmazott (veszprémi) múzeumigazgató - akinek édesapja Lovassy Andor (1909-1963) volt katonai alreálos és gimnáziumi tanár – megkeresett mint polgármestert és általam a Képviselő-testületet, a „Dr. Nagy László EGYMI” igazgatóját, a Humánerőforrás Bizottságot és másokat is azzal a javaslatával, hogy az Önkormányzat nyilvánítsa hivatalos emléknapjává és vegye fel a városi rendezvénynaptárba az un. „Cőgerek Napját”.
Javaslatában kifejtette, hogy az 1856-ban alapított, későbbi Magyar Királyi Hunyadi Mátyás Alreáliskola és Nevelőintézet emlékére és a szellemiségét ébren tartó növendékei által alapított Kőszegi Katonaiskolások Hunyadi Mátyás Baráti Köre tagjainak tiszteletére az általuk immáron 26. éve június 15. és 25. közötti napok valamelyikén megtartott találkozó olyan esemény, amely páratlan a maga nemében, segít ébren tartani a hazaszeretet, kötelességtudat és a nemzeti elkötelezettség lángját, illetve Kőszegen a lokálpatriotizmus egyik nagyon fontos eleme. A sajnos egyre fogyatkozó létszámú „cőgerek” példamutatásuk és erényeik miatt megérdemlik, hogy a találkozó mindenkori napja ne csak egy intézmény, baráti kör, hanem a rájuk méltán büszke város ünnepnapja is legyen. Amennyiben javaslata elfogadásra kerülne, az emléknap általa megtervezett részletes programját a Baráti Körrel egyeztetve, a „Dr. Nagy László EGYMI”-vel és az Önkormányzattal közösen megszervezve bonyolítanák le. Ez külön anyagi ráfordítást nem igényelne a város részéről.
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Kőszeg, 2015. május 22.

A polgármester nevében:

Dr. Tóth László s. k.
szervezési és humánpolitikai
osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az 1856-ban alapított „Magyar Királyi Hunyadi Mátyás Alreáliskola és Nevelőintézet”, valamint az annak hagyományait őrző „Kőszegi Katonaiskolások Hunyadi Mátyás Baráti Köre” tiszteletére évente június 15. és 25. között tartandó találkozó „Cőgerek Napjának” nyilváníttassék és kerüljön felvételre az önkormányzat hivatalos rendezvénynaptárába.

Határidő: azonnal
Felelősök: Huber László polgármester, Pócza Zoltán JVMK igazgató