2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. napirendi pont:
A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet rendelkezik a közművelődési, közgyűjteményi intézményekben dolgozó kulturális szakemberek továbbképzéséről. E rendelet szerint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. hatálya alá tartozó intézmények közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott szakembereinek 7 éves ciklusonként legalább 120 órás továbbképzésen kell részt venniük. Ugyancsak ezen rendelet értelmében az érintett intézmény vezetőjének képzési tervet kell készíteni, amelyet aztán az intézmény fenntartója hagy jóvá, a mindenkori továbbképzési időszak első évében.

A rendelet megalkotása óta két továbbképzési ciklus már eltelt, s 2014-ben kezdődött a harmadik. Az érintett intézmények vezetői az első évben nem nyújtották be továbbképzési tervüket, a könyvtár igazgatója azonban megkereste hivatalunkat és kérte az általa készített terv utólagos fenntartói jóváhagyását. Ezt követően a másik két kulturális intézmény vezetőjét is megkerestük és kértük, hogy adják le továbbképzési terveiket, amelyeket most Önök elé terjesztünk.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy az ügyben jogosan teremtett bizonytalanságot a rendelet többszöri módosítása. Az eredeti rendelet szerint a központi költségvetés támogatást biztosított e továbbképzésekhez, de az utolsó költségvetési támogatást 2010-ben kaptuk, ilyen azóta nem érkezett, még akkor sem amikor ezt a rendelet előírta. A 2013. márciusi rendelet-módosítás már nem írja elő a kötelező állami támogatás biztosítását, csak annyit, hogy „a központi költségvetés továbbképzési támogatást nyújthat” (11.§ (1) bekezdés). A kulturális szakemberek azonban továbbra is kötelezhetőek szervezett továbbképzésen való részvételre, amelynek költségeit a továbbképzési támogatás, vagy az intézményi hozzájárulás fedezi (12.§ (1) bekezdés). Központi támogatás hiányában elképzelhető, hogy nem minden szakember tud a tervezett képzésen részt venni, bár a rendelet szerint a munkavállaló saját költségén is képezheti magát.
Tekintettel arra, hogy a rendelet – bizonyos feltételekhez kötve – lehetőséget ad e kötelezettség alóli felmentésre, az intézményeknél nem mindig a teljes létszám jelenik meg a képzési tervben, az is előfordulhat, mint az előző ciklusban meg is történt, hogy nem is készül képzési terv. Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a Kőszegi Városi Múzeum, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, valamint a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képzési tervét hagyja jóvá.

Kőszeg, 2015. április 15.


A polgármester nevében:


Szabó Marianna
ügyintézőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum kulturális szakember képzési tervét, a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti képzési ciklusra vonatkozóan a Melléklet szerint elfogadja.
Az önkormányzat, mint fenntartó a központi költségvetés továbbképzési támogatásán felül a továbbképzésekre többletforrást nem biztosít.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


Melléklet az I. határozati javaslathoz


Kőszegi Városi Múzeum képzési terve
2014. január 01-2020. december 31.


Veress Judit kinevezett szakdolgozó
Tervezett képzés: Oktatási célú kiadványok
Óraszám: 30 óra
Képzés helye: MOKK
Képzés kezdete: 2016.
Tervezett képzés: Projektmódszer a múzeumpedagógiában
Óraszám: 60 óra
Képzés helye: MOKK
Képzés kezdete: 2017.
Tervezett képzés: Iskolabarát múzeumi környezet
Óraszám: 30 óra
Képzés helye: MOKK
Képzés kezdete: 2018.


Németh Norbert kinevezett szakdolgozó
Tervezett képzés: Kiállítás rendezés A-tól Z-ig
Óraszám: 120 óra
Képzés helye: MOKK
Képzés kezdete: 2018.
Egyéb: Képzőművészeti Egyetem Műtárgy restaurátor szak


Révész József igazgató, kinevezett szakdolgozó
Tervezett képzés: Múzeum vezetői ismeretek, Online kommunikáció
Óraszám: 120 óra, 120 óra
Képzés helye: MOKK
Képzés kezdete: 2014., 2018.
Egyéb: Budapesti Műszaki Egyetem, Műemlékvédelmi szakmérnök


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár kulturális szakember képzési tervét, a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti képzési ciklusra vonatkozóan a Melléklet szerint elfogadja.
Az önkormányzat, mint fenntartó a központi költségvetés továbbképzési támogatásán felül a továbbképzésekre többletforrást nem biztosít.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


Melléklet a II. határozati javaslathoz

Chernel Kálmán Városi Könyvtár képzési terve
2014. január 01-2020. december 31.

Kissné Rentkó Zsuzsanna könyvtáros
Tervezett képzés: Játszóház és kézműves vezető képzés
Óraszám: 120 óra
Képzés helye: Győr
Képzés kezdete: 2016.


III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kulturális szakember képzési tervét, a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti képzési ciklusra vonatkozóan a Melléklet szerint elfogadja.
Az önkormányzat, mint fenntartó a központi költségvetés továbbképzési támogatásán felül a továbbképzésekre többletforrást nem biztosít.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


Melléklet a III. határozati javaslathozJurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képzési terve
2014. január 01-2020. december 31.

Gelencsér Ildikó kinevezett szakdolgozó
Tervezett képzés: Jó játék a művészet!- Kreatív játszóház vezető képzés
Óraszám: 120 óra
Képzés helye: NMI
Képzés kezdete: 2016-2017.

Bakos Zoltán kinevezett szakdolgozó
Tervezett képzés: Műszaki megoldások a közművelődésben
Óraszám: 120 óra
Képzés helye: NMI
Képzés kezdete: 2016-2017.

Pócza Zoltán igazgató- kinevezett szakdolgozó
Tervezett képzés: Kulturális és turisztikai marketing
Óraszám: 260 óra
Képzés helye: NMI
Képzés kezdete: 2016-2017.