2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
14. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát a megalakuláskor a három önkormányzat képviselő-testülete (Bozsok, Kőszeg és Velem) hagyta jóvá a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban. A 2012. december 13-án elfogadott dokumentum tervezete 48 fő létszámot tartalmazott (ebből 3 fő dolgozik a velemi kirendeltségen), mert akkor már a járási hivatal létrejötte miatt az elkerülő hatáskörökkel és átadott dolgozókkal számoltunk. A három önkormányzat képviselő-testülete végül is 44 főben állapította meg a 2013. január 1-jén létrejött Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát.
Bár több feladat is átkerült a járáshoz, ugyanezen időponttól vette át a hivatal az akkor még többcélú kistérségi társulás által végzett valamennyi feladatot és ez a pénzügyi osztályon csak 1 fő plusz létszámot jelentett. Ezeket a feladatokat korábban a kistérségi munkaszervezet végezte, élén a munkaszervezet vezetőjével és 12 munkatársával. Ez az új feladat csupán egy részét jelenti annak a munkának, amit a hivatalnak el kell végeznie és ebből mindenki kiveszi a részét. A pénzügyi osztály leterheltségét, elkerülhetetlen túlóráit már többször említettem, de a társulástól „örökölt” tennivalók közé tartozik pld. a közétkeztetés vagy az óvodák fenntartásával kapcsolatos ügyek intézése is. Ezen kívül 2013. január 1-től a múzeum is új intézményként jelent meg a hivatali munkában. Új feladatként jelentkezik még az ügyészségtől „örökölt” társasházak törvényességi felügyelete is.
A képviselő-testület előtt is ismert az alacsony létszám által végzett feszített munkatempó, hiszen ezt a képviselő-testületi üléseken többször is említettem.
2013. év végén a költségvetési koncepció elfogadásakor a képviselő-testület ezért is szavazott meg létszámemelést a következők szerint:
– 1 fő a pénzügyi és gazdálkodási osztályhoz,
– 1 fő a szervezési és humánpolitikai osztályhoz (a társulás szervezési feladatainak ellátására), valamint
– 1 fő közterület-felügyelő a városfejlesztési és üzemeltetési osztályhoz.
Ezzel a létszámemeléssel 2014. év elejére a közös hivatal „elérte” azt létszámot, amivel 2012. év végén reálisan számoltunk: a 48 főt.
Már az elmúlt év során és az idei év eddig eltelt hónapjai során világosság vált számomra, hogy a hivatalra újonnan jelentkező feladatok elvégzését ismételt létszámemelés nélkül nem lehet felelősségteljesen megoldani.
A városfejlesztési osztályon 7 hónapja betegszabadságon van az a kolléga, aki előtte hosszú évekig kezében tartotta a közművekkel, az utakkal kapcsolatos ügyeket és ő látta el a Közbeszerzési Munkacsoport vezetői feladatait is. Munkába való visszatérése még további hónapokra bizonytalan. Az osztályon dolgozó fiatal kollégát az ITS tervezési folyamata teljesen lefoglalja. Az elmúlt időszakban folyamatosan jelennek meg olyan intézmény felújítási pályázatok, amelyek újra és újra „erőpróbára” kényszerítik az osztály dolgozóit. Az osztályvezető az ilyen, gyors megoldást igénylő feladatok miatt nem tud pld. előterjesztések készítésével vagy stratégiai jelentőségű anyagok kidolgozásával foglalkozni. Ezért ezen az osztályon a legsürgősebb a létszámemelés.
A másik terület az igazgatási és építéshatósági osztály. Az anyakönyvi ügyintézés 2014. július 1-től elektronikus rendszeren keresztül történik, ezzel egyidejűleg változtak az illetékességi szabályok is – az ügyfelek szempontjából kedvezően, az anyakönyvvezető számára éppen fordítva. Bevezetésre került Központi Cím Regiszter (KCR) amely szintén többletmunkát jelent. Ezen felül az anyakönyvvezetőt – várhatóan tartós – betegsége miatt egy másik kollégával kell pótolni, akinek viszont így a saját munkája marad el. A hagyatéki ügyintézésre már találtunk megoldást, de hosszú távon ez az osztály is bővítésre szorul.

Tekintettel arra, hogy a közös hivatal nemcsak Kőszeg, hanem Bozsok és Velem települések ügyeinek is a kiszolgálója, így külön ki kell emelnem azokat – szintén a hivatal dolgozóira háruló – feladatokat amelyek elsősorban az én munkámat segítik, hiszen mindkét település vonatkozásában el kell látnom a jogszabályok előírásaiból eredő jegyzői kötelességeimet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyzőként tisztában vagyok az önkormányzat anyagi lehetőségeivel, de a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjeként az itt végzett munkáért én vagyok a felelős. Ennek tudatában kérem, hogy a tisztességes, jó színvonalú munka érdekében hozzák meg ezt a döntést, mert messze behozza az árát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!


Kőszeg, 2015. május 14.


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2015. július 1-időponttal a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 2 fő – határozatlan idejű – kinevezéssel történő megemelését. Ennek ez évi fedezetét a képviselő-testület a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatás előirányzat terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a közös hivatal megállapodása módosításának az előterjesztésére.

Felelős: Huber László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: értelemszerűen.