2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
11. napirendi pont:
A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kőszeg Város Önkormányzata 2011. január 17-én adásvételi és letéti szerződést kötött néhai Kodolányi László ötvös-iparművész örökösével Kodolányi Sebestyénnel és a művész özvegyével, mint haszonélvezővel Kodolányi László azon művészi hagyatéki részére nézve, amely akkor – egy kiállítás kapcsán – a Zwinger (Öregtorony) épületében és kertjében volt található.
A szerződés alapján a hagyaték egy részét 1.000.000 forintért megvásároltuk – amint azt Önök is tudják, ez a rész mára a Kőszegi Városi Múzeumban található - , másik részét pedig letétbe kaptuk azzal, hogy azt továbbra is az Öregtoronyban őrizzük és állandó kiállítás anyagaként gondozzuk. Ezen túlmenően ( lásd a 2. mellékletet képező szerződés 10. pontját) nem vállaltunk kötelezettséget az őrzésükre, biztonságuk megóvására, kizárólag a hely biztosítására és tárolásukra.
Amint az szintén köztudomású, a Zwinger állami tulajdont képez és a KRAFT-program egyik elemeként kerül felhasználásra. Ennél fogva – mivel a program végrehajtása elindult – az épületet ki kell ürítenünk. A tárgyak végleges elhelyezésére – megfelelő helyiség és anyagiak híján – eddig nem volt lehetőségünk, azonban a kertben lévő alkotások felállítására felajánlottuk a Jurisics tér 6. alatti ingatlanunk udvarát. Sajnos, többszöri tárgyalás és egyeztetés ellenére sem történt semmilyen lépés az örökös és az özvegy részéről sem. Mivel azonban az Öregtorony kiürítését a múzeumnak meg kellett kezdenie, felhívtuk őket arra, hogy május 10-ig helyezzék el a kertben lévő kültéri tárgyakat máshol, ellenkező esetben kénytelenek vagyunk ezt mi megtenni. A beltéri, kisebb alkotások a volt Gyermekorvosi rendelőben biztonságban, lajstromba véve lettek elraktározva.
A felhívást követően Kodolányi Sebestyén tiltakozását fejezte ki az eljárás miatt és szobor rongálás címén feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a Kőszegi Rendőrkapitányságon. Kifejezte azt is levelében ( 1. melléklet), hogy a letéti szerződést továbbra is érvényesnek tekinti.

Ugyanakkor önkormányzatunk is lépéskényszerbe került a KRAFT-program és az állami tulajdonlás miatt, így a letéti szerződés megszüntetését kell kezdeményeznünk (2. melléklet 13. pont), de természetesen biztosítjuk a hagyaték elhelyezését továbbra is a viták lezárultáig. Az egyértelmű, hogy bűncselekmény nem történt, a vita inkább polgári jogi jellegű lehet.
Az előterjesztést a városfejlesztési, valamint a humánerőforrás bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták.

Kőszeg, 2015. május 7.


Huber László polgármester nevében:

Dr. Tóth László s.k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata mint letéteményes és Kodolányi Sebestyén, valamint Sándor Zsuzsanna letevők között 2011. január 17-én megkötött adásvételi és letéti szerződést a letét vonatkozásában 2015. június hó 30. napjával - tekintettel arra, hogy az abban foglalt feltételeket teljesíteni nem képes – felmondással megszünteti.

Felelősök: Huber László polgármester, Révész József múzeumigazgató
Határidő: azonnal

(A mellékeltet lsd. a letölthető formátumban.)