2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
9. napirendi pont:
Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzata az iskolák 2013. január 1-jei állami fenntartásba adásához kapcsolódóan arról döntött, hogy a tulajdonában álló, köznevelési feladatot szolgáló ingatlanvagyon tekintetében a működtetési kötelezettséget nem vállalja, ezért a köznevelési intézmények működtetését az állami intézményfenntartó központ látta el a 2013. január 1-től 2015. augusztus 31-éig tartó időszakban.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 74. § (4) bekezdése értelmében továbbra is az önkormányzat - mint 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat - köteles gondoskodni az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

A Nkt. 76. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig mentesülés iránti kérelmet nyújthat be, ha a következő tanévtől a működtetést nem képes vállalni. A működtetési feladatok ellátására vonatkozó döntés 2015. szeptember 1-jétől a következő önkormányzati képviselő-választás évét követő augusztus 31-éig tartó időszakra vonatkozik.

A kérelemmel egyidejűleg az önkormányzatnak igazolni kell gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, továbbá adatot kell szolgáltatni az érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, valamint a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. A törvény értelmében a kérelmet Kőszeg Város Önkormányzatának kell benyújtani, de amennyiben az önkormányzat a mentesülés iránti kérelem benyújtásakor az érintett köznevelési intézményeknek nem működtetője, úgy az érintett intézmények működési adatairól az állami intézményfenntartó központ szolgáltat adatot.

Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség hiányát, az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi, amelynek vállalásáról újabb határozattal kell dönteni.

Jelenleg a 4 érintett intézmény (Balog iskola, Bersek iskola, Budaker zeneiskola, Jurisich gimnázium és kollégiuma) működtetésére 113 976 E Ft éves hozzájárulást fizetünk. A működési adatok előzetes felmérése alapján a működtetési feladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözete 2014. évben 116 317 E Ft volt, tehát a 2013-ban megállapított összeghez hasonló nagyságrendű. A fenntartási és a működtetési feladatok ellátásának szétválasztása rengeteg szervezési-technikai problémát vetne fel, ezért továbbra is a működtetési és fenntartási feladatok együttes ellátását javasoljuk.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!


Kőszeg, 2015. május 13.


Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 74. § (4) bekezdésében és 76. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján Kőszeg Város Önkormányzata illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott - köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését 2015. szeptember 1-jétől nem vállalja. Továbbá az önkormányzat, mint 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat a működtetési kötelezettség alóli felmentésre kérelmet nyújt be.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2015. június 15.