2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
22.a napirendi pont:
Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Több alkalommal foglalkozott a Képviselő-testület a Rákóczi u. 13. szám alatt található 255 m2 nagyságú ingatlan (Ciao Amico) hasznosításával.

Az ingatlant már többször próbáltuk liciteljárás útján értékesíteni, azonban minden egyes eljárás eredménytelenül zárult. Az épület 2012 október óta üresen áll, azóta állapota folyamatosan romlik. A 4 épületrészre osztható épületben a vendégtér, a játékterem és pince kiszolgáló helyiségek kisebb ráfordítással használhatóak, a tetőtér azonban 60 %-os készültségi fokkal rendelkezik.

A Városüzemeltető Kft. tájékoztatása szerint az ingatlanra a bérbeadási pályázat folyamatosan ki van írva, eddig eredménytelenül. Az egész épületre vonatkozóan a havi bérleti díj 331.496,- Ft.

Az értékbecslő az ingatlan forgalmi értékét 43.864.000,- Ft összegben állapította meg.
Az idei vagyonkoncepció alapján az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriában szerepel. Konkrét vételi szándék nem érkezett hozzánk.

Az épület további állagromlása, valamint városképi megjelenése miatt javasolt azt mielőbb valamilyen formában hasznosítani, így célszerű a városi honlapon, helyi lapban és esetleg megyei/országos lapban az önkormányzat hasznosítási szándékát megjelentetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az ingatlan további hasznosítása tekintetében álláspontját kialakítani szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és 5 igen, 1 nem szavazattal az „A” változat elfogadását ajánlja.

Kőszeg, 2015. április 21.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina sk.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT
„A” változat


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi u. 13. szám, 2263/3 hrsz alatti 255 m2 nagyságú áruház megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben meghatározott 43.864.000,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester,
Határidő: értelemszerűHATÁROZATI JAVASLAT
„B” változat


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi u. 13. szám, 2263/3 hrsz alatti 255 m2 nagyságú áruház megnevezésű ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítását.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)