2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
16. napirendi pont:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”
A támogatások célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás-bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

Az Önkormányzat az alábbi alcélok keretében az alábbi konkrét fejlesztések, felújítások elvégzését tervezi sikeres pályázatok esetén:

ab) Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI részleges (hátsó épületrész) felújítása:
- nyílászárócsere
- szennyvízelvezető rendszer felújítása
- elektromos hálózat teljes felújítása
- Az épület középső részében található helyiségek átalakításával új foglalkoztató helyiség (tornaterem) kialakítása, valamint a további kiszolgálóhelyiségek hatékonyabb feladatellátást segítő átalakítása.

A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás 30 M Ft. Szükséges önerő mértéke (5 %)
A beruházás összköltsége 32.500.000 Ft.

b) Temető utca részleges felújítása:
- a Temető utca Szt. Imre herceg utca – Fenyő utca közti szakaszának burkolatcseréje

A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás 15 M Ft. Szükséges önerő mértéke (15 %)
A beruházás összköltsége 20.000.000 Ft.

c) Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium kézilabda és kosárlabda pálya többcélú felújítása:
- kézilabda (és lábtenisz) pálya teljes burkolatcseréje
- kézilabda (és tenisz) pálya teljes felújítása: rézsű és vízelvezető árok átépítése, burkolatcsere, kerítés javítása

A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás 20 M Ft. Szükséges önerő mértéke (15 %).
A beruházás összköltsége 23.000.000 Ft.


Mindhárom projekt esetében a saját forrást a 2015. évi költségvetésben kell biztosítani. Az óvodai felújítás (ab)) esetében az önrész rendelkezésre áll már a 2015. évi költségvetésben (Központi Óvoda villamos-rendszer felújítása). Nyertes pályázat esetén ez a villamos felújítás idén elmarad, jövőre az átfogó felújítás keretében valósulna meg.
Hasonlóan, az útfelújítás (b)) pályázat esetében is rendelkezésre áll a 2015. évi útfelújítási keretből 5 M Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. június 9. 16.00 óra


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázatokon történő részvételt, a pályázatok benyújtását!


Kőszeg, 2015. május 26.


A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


I. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” meghirdetett pályázat az „ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás-bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása” alcél keretében Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI részleges (hátsó épületrész) felújítására benyújtja pályázatát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentum elkészítésére és benyújtására.

2. Kőszeg Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges önerőt, 2.500.000 Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” meghirdetett pályázat „b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében Temető utca Szt. Imre herceg utca – Fenyő utca közti szakaszának felújítására benyújtja pályázatát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentum elkészítésére és benyújtására.

2. Kőszeg Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges önerőt, 5.000.000 Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


III. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” meghirdetett pályázat „c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” alcél keretében a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium kézilabda és kosárlabda pálya többcélú felújítására benyújtja pályázatát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentum elkészítésére és benyújtására.

2. Kőszeg Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges önerőt, 3.000.000 Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal