2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
22.b napirendi pont:
Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az idei vagyonkoncepció elfogadásával egyidejűleg elrendelte a Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú, az OMW benzinkút mellett található, 2026 m2 nagyságú, közpark megnevezésű ingatlan átminősítését beépítetlen területté.

Az átminősítés megtörtént, a korábbi testületi döntésnek megfelelően a vagyonrendelet módosítása, miszerint az ingatlan forgalomképtelen vagyoni körből az üzleti vagyonba kerüljön, majd csak a szükséges telekalakítási eljárások lefolytatását követően indokolt, hiszen a hatályos helyi építési szabályzat útszélesítést jelöl a területre.

A telekalakítást követően javasolt az ingatlan hasznosítása.

A terület fajlagos négyzetméterára nettó 4.200,-Ft összegben került megállapításra.

A Városüzemeltető Kft. tájékoztatása szerint az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása esetén a terület éves bérleti díja 491,- Ft/m2.

Az ingatlanra bérbevételi, illetve vásárlási szándék is érkezett. A szükséges telekalakítási eljárásra tekintettel annak lefolytatásáig, de legfeljebb egy év határozott időtartamra indokolt az ingatlan bérbeadása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az ingatlan további hasznosítása tekintetében álláspontját kialakítani szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. május 21.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina sk.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan helyi építési szabályzatban foglaltak szerinti telekalakítását.
2. A Képviselő-testület a telekalakítási eljárás lefolytatásáig, de legfeljebb egy év határozott időtartamra elrendeli az ingatlan bérbeadását.

Felelős: Huber László polgármester
Kovács István igazgató
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)