2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
15. napirendi pont:
Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”.
A támogatások célja az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:
Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése
a) már működő konyha kapacitásbővítésével,
b) étkező, étterem kapacitásbővítésével,
c) új konyha létesítésével,
d) új étkező, étterem kialakításával,
e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,
f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével,
g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel,
h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével.

A beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.

Az Önkormányzat a tervek szerint a már működő Újvárosi Óvoda épületében működő főzőkonyha infrastrukturális felújítását, fejlesztését, akadálymentesítését tervezi sikeres pályázat esetén:

Kőszeg Város Önkormányzata esetében - adóerő-képessége alapján - az önrész mértéke 5%. A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás 30 M Ft. A beruházás összköltsége így 31.5 M Ft.

A projekt esetében a saját forrást a 2015. évi költségvetésben kell biztosítani. A beruházás várható megvalósulása: 2016. augusztus

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. május 29. 16.00 óra

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázaton történő részvételt, a pályázat benyújtását!

Kőszeg, 2015. május 26.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter által „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázaton az „Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével” alcél keretében az Újvárosi Óvoda épületében működő főzőkonyha felújítására benyújtja pályázatát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentum elkészítésére és benyújtására.

2. Kőszeg Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges önerőt, 1.500.000 Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal