2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. napirendi pont:
Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII törvény 6.§ (1) pontjában kapott felhatalmazás alapján továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) rendelkezései alapján a folyamatban lévő településrendezési eszközök I. számú módosításának egyszerűsített eljárás keretein belüli - a kormányrendelet 38.§-a alapján - véleményezési szakasza befejeződött.

A Településrendezési eszközök I. számú módosításának dokumentációját és az eljárás során beérkezett véleményeket az előterjesztéshez – melléklet formájában – csatoltam.

A kormányrendelet 39. § (2) pontjában rögzítettek alapján a véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.

A véleményezési eljárás során beérkezett állásfoglalásokat, észrevételeket az előterjesztés mellékleteként csatoltuk. A beérkezett vélemények áttekintése során a településrendezési eszközöket készítő A+B Építészeti Iroda Kft. (9700 Szombathely, Győzelem u. 1/f.) képviseletében Takács András településtervezővel a szükséges válaszokat illetve módosításokat elkészítettük, amit a Képviselő-testület határozati javaslatában rögzítettünk.

A kormányrendelet 39. § (3) pontja szerint a véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével, így ennek megfelelően Kőszeg Város Képviselő-testületének döntése után a településrendezési eszközök megállapításához
szükséges közzétételi dokumentáció elkészítésre kerül, ami már természetesen tartalmazza a véleményezési eljárás lezárása érdekében hozott önkormányzati határozat elemeit is. Ezt követően lép életbe a kormányrendelet szerinti végső szakmai véleményezési szakasz, majd az elfogadási és hatálybaléptetési szakasz.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Kőszeg város településrendezési eszközeinek I. számú módosításának megállapításához szükséges Képviselő-testületi határozat előterjesztését megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt véleményezési dokumentációt és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. május 13.

Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város FőépítészeHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város településrendezési eszközeinek I. számú módosításának megállapításához szükséges, az egyszerűsített eljárás alatt beérkezett vélemények figyelembevételével - a véleményezési szakasz lezárásával - az alábbi döntést hozza:

1) Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Kifogást nem emelt, észrevételeire a válasz az alábbi: (a módosítás sorszámozása az államigazgatási szerv véleményével azonos)

2.2. módosítás - Városgondnokság telephelye:
A közlekedési területet a korábbi rendezési terv (Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2009. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet) alapján, a jelenlegi használat szerint lett visszaállítva. A jelenleg kialakult forgalmi rend és az utak szélessége az azt használók számára megfelelő, ezért nem indokolt az út szabályozása.
2.4. módosítás - Dr. Ambró Gyula utca:
A közlekedési területet a korábbi rendezési terv (Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2009. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet) alapján a jelenlegi használat szerint lett visszaállítva. A jelenleg kialakult forgalmi rend és az utak szélessége az azt használók számára megfelelő, ezért nem indokolt az út szabályozása.
2.5. módosítás - Erdő utca feletti terület:
Az építési vonal elhagyására vonatkozó javaslat elfogadásra került. A tervezett építési vonal elmarad és helyette az Lke-Z2/1 övezetre a kialakult illetve terepadottságok szerinti előkert kerül meghatározásra. Ennek megfelelően: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a helyi
2.5.a.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a helyi építési szabályzat módosítását oly módon, hogy annak 2. melléklete A) pontjában foglalt táblázat F:98 mezőjében az „5-10” szövegrész helyébe az „5-10 vagy kialakult a 3836 hrsz-től a 3843 hrsz-ig” szöveg lépjen.
2.5.b.) A véleményezési szakasz dokumentációjából a 2.5. rajzi része törlésre kerül.
2.5.c.) A véleményezési szakasz dokumentációjából az 1.-es melléklet törlésre kerül, a mellékletek sorszámozása ezzel megváltozik és 1.-től 5.-ig számozásra módosul.
2.6. módosítás - Téglagyár területe
A tervezett módosítás egyszerű javítása az elírásnak. A 12. számú szabályozási tervlapon (ami a tömb jóval nagyobb részét tartalmazza) az övezeti jel szerint ez a terület a Gip-K/3 övezetbe tartozik. Mivel egy tömbre vonatkozik a 12. számú tervlap és a javított 11. számú tervlap övezeti jele, így a javítással a különböző övezeti jelek okozta ellentmondás feloldásra került.

2) Velem Községi Önkormányzat
A további eljárásban nem kívánnak részt venni.

3) Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
A további eljárásban részt kívánnak venni.

Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv
készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

4) Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A további eljárásban részt kívánnak venni.

Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

5) Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Kifogást nem emelt.

6) Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal
Észrevételt nem tett.

7) Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Észrevételt nem tett.

8) Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
A további eljárásban részt kívánnak venni.

Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

9) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
A további eljárásban részt kívánnak venni.

Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

10) Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Észrevételt nem tett.

11) Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Észrevételt nem tett.

12) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Észrevételt nem tett.

13) Vas Megyei Rendőr- Főkapitányság
A további eljárásban nem kívánnak részt venni.

14) Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Észrevételt nem tett, az eljárásban részt kíván venni.

15) Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Titkárság
A további eljárásban részt kívánnak venni.

Véleményükre a válasz az alábbi: A felsorolt kérések és vélemények az elfogadott Rendezési terv készítése során beépítésre kerültek. A módosítás során ezen kérdésekben változás nem történt, a felsoroltakat a rendezési terv módosítása nem érinti.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1 – 15. pont alatti véleményeket tudomásul veszi és elfogadja.


Határidő: A közzétételi tervdokumentáció elkészítése: 2015. június 10.
Felelős: Huber László polgármester és Szima Andrea főépítész

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)