2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
26. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 23.§ (1) bekezdése alapján rendkívüli előterjesztést nyújtok be a Tisztelt Képviselő-testületnek.

A rendkívüli előterjesztést az indokolja, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya észrevételezte, hogy Kőszeg Város településképi véleményéről szóló 29/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének I. Építési tevékenységek 5. pontjában szereplő meghatározást ki kell egészíteni.

Ez azt jeleni, hogy településképi bejelentés szükséges elektronikus hírközlési építmény építésének, átalakításának, helyreállításának illetve esetleges elbontásának tekintetében. A hatályos rendeltünk értelmében a fent felsorolt építési tevékenységek ebben a vonatkozásban nem kerültek rögzítésre. Így a rendelet 2. melléklet I. Építési tevékenységek 5. pontját – a meglévőhöz képest - pontosítani szükséges, ami az alábbiak szerint történik: Új elektronikus hírközlési építmény építése, meglévő átalakítása, helyreállítása és elbontása.

Tervezzük felülvizsgálni az önkormányzati rendelet egészét, amit az időközben bekövetkezett jogszabályi változások is indokolttá tesznek. Az önkormányzati rendelet komplex áttekintése és módosítása előreláthatólag a júniusi vagy az augusztusi képviselő-testületi ülésre várható. A Vas Megyei Kormányhivatal – egy belső ellenőrzés során, aminek eredménye ez a rendelet módosítás – ezt a időpontot nem tudja megvárni, a május végi határidőt állapította meg e módosítás elrendelésére.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) és (2) bekezdése alapján előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

1) a rendelet módosítástársadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nem jelentős: E rendelet módosításával a város területén új elektronikus hírközlési építmény építése vagy a meglévő felújításának vagy esetleges bontásának bejelentése történik.

2) a rendelet módosításkörnyezeti és egészségi hatása nem jelentős: A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a város arculatának befolyásolása során az épített környezethez, a táji- és természeti adottságokhoz való illeszkedés biztosítása.

3) a rendelet módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír: Az adminisztráció a rendelet módosításával nem nő.

4) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosítása jogszabályi megfelelőség érdekében történik, elmaradása jogsértéshez vezethet.

5) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása átszervezést nem igényel. A rendeletmódosítása többlet adminisztrációval nem jár, a feladatok elvégzésére a személyi feltétel biztosított. A tárgyi feltételek adottak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztését megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. május 26.

Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város FőépítészeKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (……) önkormányzati rendelete
Kőszeg Város településképi védelméről szóló
29/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklet I. Építési tevékenységek 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Új elektronikus hírközlési építmény építése, meglévő átalakítása, helyreállítása és elbontása.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2015. ………………


Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző