2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. napirendi pont:
A közművelődési koncepció felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. szeptemberi ülésének 5. napirendi pontjában tárgyalta és fogadta el a város új közművelődési koncepcióját, melyet külső szakember – Kutszegi István vezető-főtanácsos (Vas Megye Önkormányzata) – készített. Az elkészített anyagot a Kulturális Idegenforgalmi Oktatási és Sport Bizottság előterjesztésében a képviselő-testület a 2011. áprilisi ülésen ismét megtárgyalta, s kiegészítette egy, az eredeti koncepcióból sajnálatos módon kimaradt résszel, nevezetesen a városban élő és tevékenykedő kisebbségek kulturális életben betöltött szerepének bemutatásával. A jelenleg is érvényes koncepció bár nem kötelező elemként, de szoros kapcsolódások miatt foglalkozik a közgyűjtemények bemutatásával is. Az állam az elmúlt időszakban, jóval a koncepció elfogadását követően, városi fenntartásba adta a múzeumokat, így a Kőszegi Városi Múzeum a jelenlegi koncepcióban még nem szerepel. E hiányosságot pótolni szükséges, ezért napirendre vettük a koncepció felülvizsgálatát, amit úgy gondoljuk, szerencsésebb lenne a koncepció hatálya miatt – 2010-2015-ig – egy újabb ciklusra meghosszabbítva, 2015-től 2020-ig elfogadni, így a következő öt évre ismét biztosítva lenne az ágazat értékelése, feladatainak összefoglalása. Az érvényes koncepció legtöbb része folyamatosan érvényes, így annak csak az aktualizálása szükséges, ezért arra építve készítettük el a 2015-től -2020-ig hatályos változatot a melléklet szerint. Az ágazat intézményeinek vezetőit, a nemzetiségi önkormányzatokat bevontuk a felülvizsgálat elvégzésébe. Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben csatoltak szerint, a következő időszakra vonatkozóan Kőszeg Város Közművelődési Koncepcióját fogadja el.


Kőszeg, 2015. május 22.


A polgármester nevében:

Szabó Marianna s. k.
ügyintéző
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgálatot követően, a Melléklet szerint elfogadja a 2015-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozóan Kőszeg Város Közművelődési Koncepcióját, egyben elrendeli a közművelődésről szóló 23/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elvégzését a 2015. novemberi képviselő-testületi ülésre.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal, valamint a rendelet felülvizsgálatára a 2015. novemberi képviselő-testületi ülés

(A közműveldődési koncepció tervezetét lsd. a letölthető formátumban.)