2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
10. napirendi pont:
A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jurisich Miklós Gimnázium Kollégiumában található első emeleti fürdőben feltételezhetően csőtörés történt, melynek következtében a fürdő alatt található lépcsőház és a konyha helyiségei beáztak. A fürdő használatát a kollégium vezetője korlátozta, jelenleg ott csak mosakodásra van lehetőség. Tekintettel arra, hogy a második emeleti fürdőblokk sem használható hasonló műszaki hiba miatt (melynek megoldását a fenntartó korábban vállalta), a kollégisták tisztálkodási lehetőségei az alagsori fürdőre korlátozódtak.

Szintén a kollégiumban tapasztalható az a jelenség, hogy a konyhához tartozó gazdasági helyiségek a felszíni csapadékvizek miatt is vizesednek. A problémát valószínűleg a rossz lejtési viszonyok miatt a fal mellett megálló csapadékvíz okozza.

A helyzet súlyosságára tekintettel helyszíni felmérés alapján árajánlatokat kértünk a fürdőblokk teljes felújítására, az udvaron csapadékvíz elvezető árok kialakítására, valamint a beázott, illetve felvizesedett gazdasági helyiségek helyreállítására.

A bruttó 3.919.925,- Ft összköltségű munkák elvégeztetése mindenképpen indokolt, fedezete a vis maior keret terhére biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. május 21.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium Kollégiuma első emeleti fürdőjének és a beázással érintett helyiségek felújítását, valamint az udvaron csapadékvíz-elvezető árok kialakítását, és az ehhez szükséges bruttó 3.919.925,- Ft összeget a vis maior keret előirányzat terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletetket lsd. a letölthető formátumban.)