2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. napirendi pont:
Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.

Tisztelt Képviselő-testület!Osztályunk javaslata alapján került be a képviselő-testület ez évi munkatervébe a még létező három, az önkormányzat által létrehozott közalapítvány elmúlt két évi munkájáról, helyzetéről szóló beszámoló. 1990-et követően - az eljövendő polgári társadalom iránti felfokozott várakozás nyomán - Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete is számos közalapítványt hozott létre abból a célból, hogy azok majd több olyan feladatot is megoldanak, amelyek a társadalmasítással hatékonyabban kezelhetőbbek, nem igényelnek külön hivatali, vagy intézményi személyi feltételeket.
A közalapítványok közül a legjelentősebbek akkor - nem csekély - egymillió forintos törzstőkével jöttek létre, míg a kevésbé jelentősebbek szerényebb tőkével. Az elképzelések szerint az egyre erősödő magyar tulajdonú magántőke nyugati mintára, adókedvezmények fejében szponzorálni fogja e tipikusan polgári szervezeteket, de a magánszemélyek is ezt fogják tenni. Sajnos ez nem következett be, a közalapítványok némely kivétellel - pl. a Kőszeg Közbiztonságáért Közalapítvány - nem kaptak adományokat és maga az alapító önkormányzat sem juttatott számukra további támogatásokat.
A beszámolók alapján is megállapítható, hogy a közalapítványok mindegyike súlyos anyagi gondokkal küzd, sem önfenntartásuk költségeit (könyvelési, számlavezetési díjak fizetése, stb.) már nem nagyon tudják fizetni, illetve eredeti feladatuknak - azaz az érintett területek szponzorálásának - sem tudnak megfelelni. Ezt tetézték még a személyi gondok is, mivel a kuratóriumok tisztségviselő tagjai is meglehetősen kilátástalannak látva helyzetüket, vagy egyéb személyi ellentétek, közömbösség, stb. miatt sorra mondtak le. Mindezek következtében a még létező három közalapítványon kívül valamennyi megszűnt.

A beszámolókban leírt gondokat és javaslatokat meg kell vitatni és a közalapítványok további sorsával kapcsolatos - azok anyagi támogatásáról vagy esetleges megszüntetéséről – a döntést meg kell hozni még a 2016. évi önkormányzati költségvetés elfogadása előtt.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és azzal a kiegészítő javaslattal kéri elfogadását, hogy a IV. határozati javaslatba kerüljön be az is, hogy 2016-tól a még tovább működő közalapítványok kapjanak költségvetési támogatást a működésükhöz, illetve a kuratóriumok szeptember 30-ig nyújtsák be saját javaslataikat a jövőjükkel kapcsolatosan.


Kőszeg, 2015. május 22.


A polgármester nevében és megbízásából:


Dr. Tóth László s. k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezetőI. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány elmúlt években végzett tevékenységéről és helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz Közalapítvány elmúlt években végzett tevékenységéről és helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Sportjáért Közalapítvány elmúlt években végzett tevékenységéről és helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.


IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzati alapítású alapítványok kuratóriumaival egyeztetések lefolytatását, majd az alapítványok működtetésével, vagy esetleges megszüntetésével kapcsolatos előterjesztés elkészítését.


Felelősök: Huber László polgármester,
Határidő: 2015. október havi képviselő-testületi ülés
Beszámoló a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány
helyzetéről, elmúlt 2 éves tevékenységéről

1. A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány elnöki tisztét 2004 óta töltöm be. Kőszeg Város Önkormányzatának illetékes szakbizottsága ekkor alakította át a kuratóriumot, így abba velem együtt két új tag került, Söptei Imre elnökhelyettes és Albert Rudolfné, tag. Az új kuratórium nagy lelkesedéssel látott munkához: megalapítottuk és odaítéltük például a Kőszeg Vendéglátásáért-díjat, támogattuk a Jurisich Miklós Gimnázium nagytermében a Szent-Imre üvegablak felújítását, emléktáblát helyeztünk el Batthyány Lajos tiszteletére, 2007-ben sikeres pályázatot nyújtottunk be az Interreg III/A programhoz, amelynek eredményeként megvalósíthattuk a Határmenti kommunikáció egykor és ma című projektünket a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel való partnerségben, amely többek közt sajtótörténeti kiállítás szervezését, kiadványkészítést, workshopokat tartalmazott, ezen túl kapcsolatot építettünk Kirchschlag helytörténeti egyesületével.
Sajnos 2008-ban elhunyt Tornay Endre András, kuratóriumunk tagja, helyette – az illetékes szakbizottság elnökének jóváhagyásával – Révész Józsefet, a Városi Múzeum igazgatóját kértük fel kuratóriumi tagságra. Idővel, egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lemondott kuratóriumi tagságáról Csárics Sándor és a kuratórium titkára, Gelencsér Ildikó. Mindketten jelezték lemondásukat az akkori, illetékes szakbizottság felé is. Ily módon az alapítvány kuratóriumának munkája ellehetetlenült, ezért az elmúlt években – 2013 óta, ameddig az Interreg-projektünk eredményeit fenn kellett tartanunk – az alapítvány nem végez érdemi tevékenységet. Erről, törvényi kötelezettségemnek eleget téve 2015 márciusában tájékoztattam az alapítványok működését vizsgáló Vas Megyei Főügyészséget is.
2. Az alapítvány vagyona:
8 db tölgyfa/furnér paraván 116,5x198x40 cm
6 db tölgyfa/furnér üveges álló vitrin belső világítással: 122x211x60 cm
6 db tölgyfa/furnér lapostárló 122x117x60 cm
2 db kiállítási bábú
1 db Toshiba laptop
Fenti vagyonhoz az Interreg pályázat révén jutottunk, összértéke a kiállítási installációval együtt 2007-ben 4.100.000 Ft volt. A kiállítás 2007-től 2013-ig volt látható, látogatható a Zwingerben, jelenleg a Városi Múzeum raktározza.
3. A megváltozott körülmények (civil törvény változásai, pályázati rendszer alakulásai, az alapítvány pozicionálása a városi, kulturális térben) miatt úgy vélem, a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány jelen formában való fenntartása, annak értelme és haszna kérdéses. Így – ahogy ezt korábban jeleztem Huber László polgármester úrnak – tisztelettel javaslom az alapítvány sorsának végiggondolását: új kuratórium kijelölését vagy a megszüntetést célzó eljárás megindítását.
Tisztelettel kérem a helyzetértékelés tudomásul vételét és a beszámoló szíves elfogadását.

Kőszeg, 2015. május 11.


Dr. Bokányi Péter
elnök

Beszámoló a Segítő Kéz Közalapítvány
munkájáról


Tisztelt Képviselő-testület!


A Segítő Kéz Közalapítvány munkájáról legutóbb a 2006. szeptember 26-i ülésen tájékoztattam a T. Képviselő-testületet.
A beszámolóban másodízben tettem javaslatot arra, hogy a szociális célú alapítványokat össze kellene vonni, a banki alapkamatok csökkenése miatt. Az Alapítványnak évekig nem volt lehetősége az alapító okiratban megfogalmazott „keletkezett évi kamat” szociális célú felosztására. A kisösszegű hozam szükséges volt a banki számlavezetés fenntartásához.
2007-től képződött kamatok tették lehetővé, hogy 2014. október 8-án megtartott kuratóriumi ülésen 53.000 Ft-ot fel tudjunk osztani. Javaslatot kértünk a hivatal illetékes igazgatási és építéshatósági osztályától és a helyi Karitász szervezettől. A javaslatok alapján 2013. október 8-án 3 család részesült az alapítványtól segélyben 5000,- Ft, 2 család 4000,- Ft összegben.
Egy fiatal mozgássérült külön az alapítvány előző évi felhívásaira 30.000 Ft-os összegű támogatásban részesült művégtag beszerzésére. A nagyobb összegű céltámogatásra a felhívást a polgármester úr is ajánlotta.
A kuratórium tagjai: Lakatos Ferenc, Rusznyák Károlyné és Vecseyné Dr. Kiss Gabriella és Molnár Etelka. Közülük Vecseyné Dr. Kiss Gabriella kérte a felmentését, új tag pótlása folyamatban van.
A könyvviteli feladatokat az Egyenleg Kft. látja el. Köszönettel tartozunk Nagy Józsefnének érte, mert ellenszolgáltatás nélkül vállalták eddig ezt a feladatot.
2014. júniusában kuratóriumi elnökként kértem, hogy a Kőszeg, Liszt F. u. 3. sz. alatti üres – korábban az Egy-másért Közhasznú Egyesület által használt –helyiséget az alapítvány ingyenes használatába szíveskedjen a képviselő-testület adni. A helyiségre akkor azért volt szükségünk, mert az ott korábban végzett karitatív tevékenységet (adományok befogadása és szétosztása a szociálisan rászorultak körében) az alapítvány keretei között szerettük volna folytatni ezzel is segítve adományok célba érkezését. A képviselő-testület a 121/2014. (VI. 24.) határozatával bérleti díj fizetése nélkül az alapítvány rendelkezésre bocsátotta a helyiséget. A hivatalos ügyintézés során kiderült, hogy az alapítvány mind jogi, mind anyagi feltételeit nem tudja biztosítani az üzletszerű működésnek. Ezért az ott folyó tevékenység az alapítványtól függetlenül folyik, ezért az alapítvány a bérleti szerződést sem kötötte meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy ha módjukban áll, az alapítványt adományukkal szíveskedjenek támogatni.
A Segítő Kéz Alapítvány számla száma: 111747051-20008316 az OTP Bank Rt. Kőszegi fiókja vezet.


Kérem a beszámoló szíves elfogadását.

Kőszeg, 2015. május 11.


Sárközi Antalné s. k.
kuratóriumi elnökKŐSZEG SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
Kőszeg, Városháza, Jurisics tér 8. pf 51
:(94)-562-546; Tel/fax: (94)-360-356 E.mail:kokoarpi@t-online.hu
Huber László Polgármester Úr Tárgy: Kőszeg Sportjáért Közalapítvány
beszámolója


Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnökeként szeretnék eleget tenni annak a felkérésnek, melyet Ön az alapítvány működését illetően fogalmazott meg,
Az alapítványt 1992 májusában a Képviselőtestület 1 millió Ft-os alaptőkével hozta létre azzal, hogy a lehetőségeihez mérten minden évben közel azonos mértékű támogatást nyújt az alapítvány számára.
A kuratórium alapvető feladatának tekinti a különböző szponzori támogatások megszerzését, ezáltal a felosztható pénzösszeg lehetőség szerinti állandó szinten tartását. Ezen kívül számottevő az a tevékenységünk, amelyet különböző sportközösségek felé, mint működésüket elősegítő, meglévő kapcsolatainkat felhasználva nyújtunk. az egyes sportlétesítmények ingyenes vagy kedvezményes használata terén, különböző sportprogramok szervezésében és lebonyolításában, valamint a feléjük irányuló tanácsadásban. A szponzori támogatások terén a céltámogatások, vagyis az egyes sportágak, események, sportrendezvények támogatása a jellemző.
Az elmúlt 23 évben több mint 800 beérkezett pályázatot bíráltunk el, melyből összesen 5 pályázatot utasított el a kuratórium nagyon alapos tájékozódás után.
Mindezen túl az alapítvány önkormányzati feladatok támogatásával jelentős mértékben besegít a hivatal ilyen irányú tevékenységébe, akár szervezési, akár anyagi téren egyaránt. (História futás, NAP atlétika verseny, Városi Diáksportbizottság, stb.)

A kuratórium tagjai:
Elnök: Koltay Árpád - 9700 Kőszeg, Várkör 31.
Elnökhelyettes: Földesi János – 9730 Kőszeg, Deák
Tagok: Tóth Botond – 9730 Kőszeg,
Kapy Ferenc – 9730 Kőszeg, Hunyadi u.
Zsigovics Tamás – 9730 Kőszeg,
Felügyelő bizottság tagjai:
Elnök: Zsömbölyi Zoltán – 9735 Csepreg, Petőfi u. 1.
Tagok: Hani Tibor – 9730 Kőszeg, Hunyadi u.
Tóth Szilárd – 9730 Kőszeg, Rákóczi u. 6.
Sajnos 2007 óta önkormányzati támogatást az alapítvány nem kapott, ezért jó néhány olyan kis csoport, szabadidős sportrendezvény, illetve iskolai diáksportköri csoport, amely az alapítvány által kapott támogatásból tudta fenntartani magát nehéz helyzetbe került.
Szeretnék néhány javaslatot tenni:
• az alapítvány, a következő költségvetési évektől kezdve szerepeljen mint önálló költségvetési tétel, illetve kezeljék úgy mint a kiemelt szervezeteket. Ez lehetővé tenné, hogy az alapítvány működése kiszámítható, a különböző érdekektől mentes legyen. A Kőszeg város Sportkoncepciójában is egyetértés volt e kérdést illetően.
• Gondot okoz éves szinten az Egyenleg kft felé történő összeg kifizetése, amit viszont –a kettős könyvelést- a 2004-es ügyészségi vizsgálat írt elő. Legalább minden évben /idén is/ ezt az összeget /60 e Ft/ kapja meg az alapítvány.
• Bevétel hiányában az OTP nél vezetett számla után éves szinten 15 e Ft összeget kell fizetni, amit szeretnénk ha az önkormányzat átvállalna.
Úgy gondolom, hogy éves szinten kb. 100 e Ft-os összeggel meg lehetne oldani az előbb vázolt problémákat.
A Kőszeg Sportjáért Alapítvány Kuratóriumának elnökeként reményemet fejezem ki, hogy azok az alapítványi célok és a hozzájuk kapcsolódó feladatok, melynek érdekében továbbra is működik az alapítvány egybeesik a város célkitüzéseivel, és hozzájárul a célok megvalósulásához.

Kőszeg, 2015. május 05.
Koltay Árpád
Kőszeg Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke