2015. Május 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendeletek módosítása.
3. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosítása, véleményezési szakasz lezárása.
4. - Az önkormányzati alapítványok beszámolója az elmúlt két éves tevékenységükről, jelenlegi helyzetükről.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolója.
7. - A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
8. - A városi intézmények kulturális szakember képzési tervének a jóváhagyása.
9. - Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
10. - A Jurisics Miklós Gimnázium kollégiuma vizesblokkjának felújítása, valamint csapadék elvezető árok kialakítása.
11. - A Kodolányi hagyaték letéti szerződésének a megszüntetése.
12. - A „Cőgerek Napja” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
13. - Orvosi szolgálati lakás megszüntetése.
14. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítése.
15. - Az Újvárosi Óvoda konyha felújítására pályázat benyújtása.
16. - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázatok (Központi Óvoda korszerűsítése, Temető utca felújítása, gimnázium kosár és kézilabdapályájának felújítása) benyújtása.
17. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
18. - „A Kőszeg Város Önkormányzata és Kőszeg Város és Térsége társulása tíz településén közétkeztetési feladat ellátása” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
19. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése III.” közbeszerzési eljárás megindítása.
20. - „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” közbeszerzési eljárás megindítása.
21. - A múzeum épületének villámvédelmi hiányosságainak pótlása és a tüzivíz gondok megoldása.
22.a - Vagyonügyek: a Rákóczi u. 13. alatti ingatlan (Ciao Amigo) értékesítése
22.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 2903/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
23. - Jelentések lejárt határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
26. - Rendkívüli előterjesztés: Kőszeg Város településképi védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója, mérlegbeszámoló.

Tisztelt Képviselő-testület!

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a társaság 2014 évi munkájáról, eredményeiről.
A tájékoztatóhoz mellékelem a 2014 évi egyszerűsített éves beszámolót és a hozzá tartozó kiegészítő mellékletet, amely minden, a törvény által előírt adatot tartalmaz, részletesen bemutatja a társaság pénzügyi eredményeit és tevékenységét ágazatonként (feladatonként is). Mellékelem továbbá a 2014 év mérlegbeszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést.
A beszámoló tartalmazza a társaság tevékenységének 2014 évi bemutatását, elemzését.
1. A társaság tevékenységének általános ismertetése, jogszabályi keretek
A Kft. Kőszeg Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú társasága. Többnyire az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján, az Alapító Okiratban foglalt tevékenységi körökben, az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott felújítási, karbantartási tervek és szolgáltatási díjak szerint végezzük feladatainkat, együttműködve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelező közszolgáltatást Kőszegen és a kőszegi kistérségben vállalkozási keretek között végezzük. A fizető parkoló és a piac működtetéséhez önkormányzati támogatást nem kapunk. Ugyancsak saját bevételéből gazdálkodik a társaság ingatlankezelő részlege, amely bevételeiből fedezetet biztosít az önkormányzati intézmények részben műszaki fenntartásához is.
A településtisztasági, parkfenntartási, út- és csapadékelvezető rendszer karbantartási feladatokat, a köztéri berendezések karbantartását az Önkormányzat finanszírozza előre elfogadott költségvetés szerint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály megrendelése alapján és ellenőrzése mellett végezzük.
A gyepmesteri tevékenységet az Önkormányzat megbízásából részben vállalkozóval végeztetjük (kóbor állatok befogása) részben magunk végezzük (állati hullák begyűjtése, tárolása, elszállítása, nyilvántartása. A költségeket utólagosan számlázzuk bizonylatok alapján az Önkormányzat felé.
Esetenként segítséget nyújtunk civil szervezeteknek programjai végrehajtásához, főként térítésmentes vagy kedvezményes szállítási, takarítási szolgáltatások, parkolási lehetőségek biztosításával.
2. A társaság gazdálkodásának főbb költségvetési mutatóinak alakulása, elemzése
A társaság működését a továbbiakban az egyszerűsített mérleg és annak kiegészítő melléklete részletesen bemutatja. Fontosnak tartom azonban néhány lényeges elemét kiemeli és összehasonlítani az előző gazdasági évvel, bemutatva a változások okait.
2.1. A társaság éves nettó árbevétele 341.505 e Ft, --- 3 470 e Ft-tal kevesebb az előző évinél.
Egyéb bevételek: 68.083 e Ft ---- 17 609 e Ft-tal magasabb az előző évinél.
Tevékenységenkénti árbevétel alakulása e Ft
2013 2014
Ingatlankezelés 72 842 70 191
Bérleti díjak 16 767 18 078
Központi irányítás 30 20
Hulladékgazdálkodás 110 428 109 353
Településtisztaság 32 955 33 101
Parkfenntartás 25 831 27 031
Műszaki tevékenység 49 274 45 510
Város és községgazdálkodás 1 922 1 812
Fizető parkoló pótdíj 3 022 2 900
parkoló 17 268 19 798
Telephely 12 381 10 542
Gyepmesteri tev. 1 198
Szennyvíz szippantás 855

A nettó árbevétel csökkenését a hulladékgazdálkodási ágazatot sújtó (rezsicsökkentésről szóló törvény) bevételcsökkentő kormányzati és hatósági intézkedések okozzák, melyeket a többi tevékenység nem képes teljes mértékben kompenzálni. (Lakossági díjbevétel kiesés mintegy 7,5 millió Ft az előző évihez képest)
A többi tevékenységnél mutatkozó árbevétel eltérés a 2013 évihez képest nem jelentős.
Az egyéb bevételek ilyen magas arányú növekedését - egyrészt az Önkormányzat által a hulladékgazdálkodáshoz nyújtott önkormányzati támogatás és ugyancsak ehhez a tevékenységhez nyújtott kistérségi önkormányzati támogatások indokolják.

2.2. Ráfordítások bemutatása

Költségek összesen 337 893 e Ft --- 8 279 e Ft-tal csökkent az előző évihez képest.
Anyagjellegű ráfordítások 170 097 e Ft --- 18 317 e Ft-tal csökkent az előző évihez képest.
Személyi jellegű ráfordítások 155 81 e Ft --- 8 948 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest. (5,75%)
Értékcsökkenési leírás 11 986 e Ft --- 1 090 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest.
Egyéb ráfordítások összesen: 76 351 e Ft --- 19 308 e Ft-tal több az előző évinél.
Az anyagjellegű ráfordítások csökkenését főként takarékossági, ellenőrzési, szervezési intézkedések eredményezték, növelte a ráfordításokat az elöregedett géppark műszaki fenntartásának növekvő költsége.
A személyi jellegű ráfordítások növekedését a kötelező törvényi béremelések és a megnövekedett közcélú foglakoztatás alakította.
Az egyéb ráfordítások növekedését egyrészt - 2012. évi CLXXXV törvény szerint felmerült, a lerakóra kerülő települési szilárd hulladék után kötelezően fizetendő 6 Ft/kg lerakási járulék, melynek mértéke a Városüzemeltető Kft esetében 29.128 e Ft, - másrészt a behajthatatlan követelések leírása okozta. (lerakási járulék növekedés 11.025 e Ft, behajthatatlan követelés leírás 9.719 e Ft)
2.3. Mérleg szerinti eredmény
2013 2014
Adózás előtti eredmény - 8 898 - 9 970
Adózott eredmény - 8898 - 9 970
Üzemi (működési) eredmény - 7 762 - 4 719
Az üzemi működési eredmény az előző évihez képest 3 043 e Ft-tal javult a mérleg szerinti eredmény 1 072 e Ft-tal romlott ami a pénzügyi műveletek törvény szerinti alkalmazásából fakad.
2.4. Kintlévőségek, követelések, kötelezettségek

A kintlévőségek követelések nyilvántartott összege 89 629 e Ft az előző évihez képest 29 500 e Ft-tal csökkent.
Ez részben a behajthatatlan követelések leírásából (13 554 e Ft), részben a folyamatos adósságkezelő intézkedések eredményeként értük el.
Kötelezettségink összege 20 328 e Ft, az előző évihez képest 10 939 e Ft-tal csökkent amely nagyrészt szállítói tartozásaink csökkentésével értük el.
2.5. Létszám, munkaügy
A társaságnál foglalkoztatott létszám 2014 évben 67 fő, az előző évinél 15 fővel kevesebb, a közfoglalkoztatás csökkenése miatt. (közfoglalkoztatottakkal együtt)
Állományi létszám: 49 fő az előző évivel megegyező. (állandó létszám, közfoglalkoztatás nélkül)
A bérjellegű ráfordítások az előzőekben bemutatásra kerültek.
A közfoglalkoztatás jellemző adatait mellékeljük.

2014.évi közfoglalkoztatás összesítése
Ikt.szám: 388-1/2013. 30 fő 100%-os 2013.11.01-2014.04.30

Év Hónap Igény Utalt összeg Előleg miatt levont összeg
2013. november 2.570.790 ELŐLEG I.
2013. december 1.265.890,-
1.045.053,- 2.570.790 ELŐLEG II.+
1.542.474 787.945
2014. január 1.022.935,-
1.296.094,- 1.439.011 800.000
február 1.107.216,-
1.291.458,- 498.679 1.900.000
március 1.123.843,-
1.273.152,- 1.627.330 800.000
április 1.192.932,-
1.119.987,- 1.474.333 853.635

Ikt.szám: 387-1/2013. 1 fő 100 % -os 2013.11.,01-2014.02.28

2013. december 84.898,- 84.898,- 02.06
2014. január 92.028,- 92.028,- 02.27
február 112.479,-,- 112.479,- 03.28

Ikt.szám: 566/2014. 3 fő 100%-os 2014.03.01-2014.04.30

2014. március 307.337,- 307.337,- 04.25
április 312.690,- 312.690,- 05.23

Ikt.szám: 1239/2014. 8 fő 100%-os 2014.06.01-11.30

2014. június 701.878,- 701.878,- 07.23
július 701.880,- 701.880,- 08.26
augusztus 701.880,- 701.880,- 09.30
szeptember 701.888,- 693.912,- 10.22
október 701.880,- 701.880,- 11.27
november 701.874,- 701874,- 12.18

Ikt.szám 1813/2014. 7 fő 100 %-os 2014.07.21-08.31

2014. július 240.307,- 240.307,- 08.26
augusztus 603.284,- 611.518,- 09.30

Ikt.szám: 2063/2014. 11 fő 100%-os 2014.09.01-11.30

2014. szeptember 869.219,- 861.819,- 10.22
október 802.400,- 805.868,- 11.27
november 828.830,- 842.511,- 12.18

Ikt.szám: 2773/2014 13 fő 95%-os 2014.12.08-2015.02.28

2014. December 778.542,-
2015. Január 995.585,-
2015. Február 908.136,-


Ikt.szám: 2758/2014 2 fő 100%-os 2014.12.01-2015.03.31

2014. December 142.048,-
2015. Január 133.827,-
Február 83.102,--
Március 11.434,--

2.7. A gazdálkodás során működési célú folyószámla hitel felvételére került sor, 25 000 e Ft értékben. Ennek visszafizetéséhez az Önkormányzat 22.286 e Ft értékben a Képviselő-testület döntése alapján vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

3. Tevékenységek szerinti értékelés
3.1. Ingatlankezelés
Kezelt ingatlanok száma 2014. évben :
Lakások száma: 327 db
Nemlakás bérlemények: 34 db
Garázs+ terület: 62 db
Földterület: 38 db

Bevételek: 2014. év
Az ingatlankezelés árbevétele lakbérből: 50.568.672,-
Közüzemi díjakból: 19.621.128,-
Összesen: 70.189.800,-
Nemlakáscélú bérlemények árbevétele: 16.387.717,-
Garázs + terület: 2.324.766,-
Haszonbérleti díj: 482.270,-
Összesen: 19.194.753,-
Mindösszesen: 89.384.553,-

Kiadások 2014.év
Közüzemi díjak: 20.919.855,-
Üzemelési ktg: (dugulás elhárítás, rágcsáló irtás stb.) 424.523,-
Iroda működési ktg.+ bér. + közterhek, posta, telefon 6.325.125,-
Ügyvédi ktg. Szakértői díjak, végrehajt. Ktg. 3.026.024,-
Áfa bef.: 3.008.331,-
Társasházi kiadások 11.228.341,-
Lakás leadás: 877.560,-
üres lakás helyreállítása 8.010.154,-
(Idegen) javítás, szolgáltatás,karbantartás ktg. 11.025.272,-
Karbantartás 21.527.714,-
Árpád tér 25. pályázat 500.000,-
Összesen: 86.872.899,-

2014. évben lakbéremelés nem történt.
A 2014. évi lakbér és közüzemi díj hátralék 2.944.522,-Ft
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya szociális helyzet alapján 3 db, költségelven szintén 3 db lakást utalt ki. 3 db HM kijelölésű lakás lett bérbe adva. A bérleti jogviszony folytatását 6 bérlő kérte. Egy bérlőnek ajánlottunk fel cserelakást, amit el is fogadott. Élethelyzetre tekintettel határozott időre 2 család kapott lakást. Két bérlő cserélte el egymás között a bérlakást. 2014. évben 1 db kilakoltatás történt, a végrehajtási eljárás hatására 3 lakásleadás történt.
A hátralékok behajtása ügyében a vizsgált évben a következő intézkedések történtek:
A lakbér és közüzemi díj hátralék miatt 118 alkalommal küldtünk ki felszólítót, illetve 55 esetben peresítés előtti felszólítót melyre 22 db ügyvédi megállapodást kötöttünk a hátralék törlesztésére. 40 bérlőnél – mivel a felszólítóra nem reagáltak – éltünk a bérleti szerződés felmondásával. Az adósságkezelő program segítségével 12 család hátraléka rendezésére 2.194.007,-Ft-ot utalt át a Hivatal. Jelenleg bíróság előtt 9 bérlő ügye van.
Sajnos sok bérlőnek nincs jövedelme, alkalmi munkából él illetve rendszeres szociális segélyt kap, így nem tudjuk a tartozást behajtani, ilyen esetben a szerződést felmondjuk.
A 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelet 7.§.-a alapján lakbérkedvezmény adható a bérlőnek. 2014. évben 69 bérlő volt jogosult a kedvezményre. Lakásfenntartási támogatást 119 család esetében utalt át a Polgármesteri Hivatal 4.255.550,-Ft összegben.
Az önkormányzati lakások privatizációjának következtében kialakult vegyes (magán ill. önk.) tulajdonú társasházakkal kapcsolatosan a feladatunk kettős.
Abban az esetben, amikor a közös képviselő látja el a társasház kezelői feladatait, a vele való kapcsolattartás, a közüzemi díjak ill az elvégzett karbantartás önkormányzati tulajdoni hányadára eső költség kifizetése, átutalása, közgyűléseken a tulajdonos önkormányzat képviselete a feladatunk.
A másik esetben a kezelői feladatkör továbbra is irodánkra hárul, ebben az esetben az adminisztrációs munka sokkal több, tekintettel arra, hogy minden tulajdonossal külön kell egyeztetni a szükséges javítási, karbantartási munkák felmerülése esetén.
A megüresedő lakások (kilakoltatás, elhalt bérlő) lakhatóvá tétele a lakások jelenlegi állapota miatt nagy terhet ró a bérbeadó Ingatlankezelőre, a lakások teljes felújítást igényelnek. 2014-ben 9 lakás felújítása történt.
2013. évben az Árpád tér 25. szám alatti műemlék épület felújítására pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A pályázaton 1.500.000,-Ft-ot nyertünk veszély elhárításra. 2014. év végén ismételten beadtuk a pályázatot homlokzat felújításra. A pályázaton 50 %-os önrész mellett 3.000.000,-Ft-ot nyertünk.
A Kőszeg, Bezerédy u. 3. szám alatti épületben 2014. július 26-án tűzeset történt. 4 db lakásból a bérlőket ki kellett költöztetni.

Dóráné Gyarmati Tünde
ingatlankezelő előadó

3.2.Fizető parkoló beszámoló 2014.évről
A parkoló helyek 3 zónára vannak felosztva.
Az I zónában 207 a parkolóhelyek száma, 7 db automatával, II. zónában 108 parkolóhely 3 db automatával a III. zónában 54 parkolóhelyek száma 2 db automatával.
Parkolójegyek árai az egyes zónákban:
I. zóna II.zóna III. zóna
1 órai várakozási díj /alapegység/ 160,-Ft 125,-Ft 250,-Ft
Napijegy 800,-Ft 625,-Ft 1250,-Ft
Autóbuszok 1 órai várakozási díja 640,-Ft 500,-Ft
Pótdíjaqk /hétfő-péntek/
/szombat/ 1920,-Ft
1120,-Ft 1500,-Ft
875,-Ft 3000,-Ft
1750,-Ft

A fizető parkoló 2014 évi összes árbevétele: 22.697.366,-Ft /nettó/
Ebből:
- parkolóbérlet eladásából származó bevétel: 2.757.981,-Ft
- parkolójegy automatákból származó bevétel: 15.912.402,-Ft
- parkolási pótdíj bevételek: 2.900.597,-Ft
- parkolási díj /büntetés része/ 203.406,- Ft
- mobil parkolásból származó bevétel 814.055,- Ft
- értékesített parkolójegy nyugta ellenében: 23.440,-Ft
- megtérített postaköltség és BM ügyintézési díj: 85.485,-Ft

Értékesített bérletek száma 270 db, melynek megoszlása a következő:
-lakossági bérlet 29 db
- kedvezményes lakossági bérlet 146 db
-parkolóbérlet magánszemély részére 14 db
-kedvezményes parkolóbérlet magánszemély részére 41 db
-parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére 7 db
-havi parkolóbérlet 5 db
-kedvezményes éves bérlet 28 db
Sajnos ebben az évben is akadtak olyanok, akik a parkolóhelyeket fizetés nélkül használták:
Befizetett pótdíjak összesen 2.900.597,-Ft
2014. évben 1415 db büntetés helyeztek ki parkoló ellenőreink belföldi rendszámú gépkocsikra.1288 db büntetés rendezve lett, 100 db lett stornírozva,/ 2014.évben többször történt frissítés a parkolási rendszerben melyhez kapcsolódóan a parkolóellenőrök a gépük működését „teszt ”büntetéssel ellenőrzik melyek utána stornírozásra kerülnek/ 27 db büntetésre pedig a másodfokú felszólítás is megtörtént.
Az adott időszakban 655 db büntetést helyeztek ki parkoló ellenőreink külföldi rendszámú gépkocsikra.
385 db. befizetésre került ,179 db felszólító stornírozásra került, 91 db büntetés át lett adva a behajtó cég felé.
Tapasztalataink szerint egyre többen vásárolják meg a parkolójegyeket és bérleteket. A legtöbb nem fizető ügyfél más városokból, falvakból idelátogató turisták és a külföldi állampolgárok közül kerül ki.
Évek óta probléma volt hogy az osztrák állampolgárságú gépkocsik tulajdonosainak adatait nem adta ki Ausztria de ez már 2013. évtől részben megoldódott.
Egyetlen gond a külföldi rendszámú gépkocsikkal kapcsolatban hogy meg kell várnunk a büntetéstől számított 15 napot amíg befizetésre kerülhet a pótdíj. Mivel az OTP-től sokszor késve kapjuk meg a számlakivonatokat, s mire ez a feldolgozást követően a parkolási ügyintézőhöz kerül általában 25-30 nap eltelik a büntetés kiszabását követően. Mivel az osztrák cég elég lassan adja ki a gépkocsi tulajdonos adatait a behajtó cég felé, sokszor előfordul, hogy a 60 napos ügyintézési határidőbe nem férnek bele , s emmiatt az esetek jó része stornírozásra kerül.
Mindezek mellett a fizető parkolási rendszer gazdaságosságát nagymértékben rontja a parkoló automaták állapota. Új automaták beszerzésére nincs lehetőségünk, de a Szova Szombathelyi Vagyonhasznosító RT-től sikerült 2012 évben vásárolnunk 4 db használt parkoló automatát vásárolnunk /900.000,-Ft+ Áfa/ aminek alkatrészeit fel tudjuk használni a mi gépeinkhez
Automatáink heti 50 órát üzemelnek. A 12 db automata 52 héten keresztül összesen 31.200,-órát üzemel.
2014. évben kb.228 órát nem üzemeltek hiba miatt az automaták./0,7%/
2014.évben az automatákban összesen 114.747,- db jegyet váltottak. Reklamáció általában két dolog miatt történik. Vásároltak jegyet, de az ajtó becsukása során átfordul a jegy és így ellenőrizhetetlen, vagy rendelkezik az illető rokkantkártyával de elfelejtette kitenni a szélvédő mögé.
2014.évben dologi kiadás: /áram, gáz, fűtés, anyagok alkatrészek, nyomtatványok , posta, telefon, javítási költésg: nettó 2.067.541,-Ft.
Ezen felül bérleti díj, egyéb igénybevett szolgáltatás, értékszállítás, programkövetési, felügyeleti díj:
nettó: 3.395.198,-FT
Bér és járulékai 2014 évben összesen:8.081.233,-Ft
A fennálló problémák mellett a az automaták üzembiztonságának javulásával, az előző években használt automata és alkatrész beszerzésnek és a hatékonyabb külföldi adósságkezelésnek köszönhetően a fizető parkolási rendszer pozitív eredménnyel üzemelt.
Eredmény: 9.153.394,-Ft
László Katalin
fizetőparkoló előadó
3. 3. Hulladékgazdálkodás

Szilárd hulladékgyűjtés, - kezelés

1. A Kft. szolgáltatási területe 2014 évben sem változott. Két település kivételével (Gyöngyösfalu, Lukácsháza) a teljes Kőszegi Kistérséget ellátta. Ellátott lakosság szám kb. 16000 fő.

2. Kommunális csoport létszáma: 16 fő
1 fő csoportvezető
1 fő ügyfélszolgálatos, hulladékgazdálkodási üi.
5 fő tehergépkocsi-vezető
6 fő rakodómunkás (hulladékgyűjtő gépkocsin, ill. hulladékudvarban)
2 fő portás hulladéklerakón
1 fő gépkezelő
(+ 1 fő autószerelő és gépszerelő a teljes Városüzemeltető Kft-re)

3. Pénzügyi adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2014. évi árbevétele: 109 353 E Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele: 6 293 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2014. évi ktg + ráf.: 137 251 E Ft

Tájékoztatásul a 2013 évi adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2013. évi árbevétele: 110 428 E Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele: 4 544 E Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2013. évi ktg + ráf.: 116 821 E Ft

A 2012 évi törvényi rendelkezések jelentős terhet róttak a Kft-re 2014 évben is.
A 2012 évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2013.07.01-től előírta a rezsicsökkentést, úgy, hogy 2013.07.01-től a hulladékszállítási díj lakosság részére a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-a lehet. 2014 évben a bevételkiesés így a rezsicsökkentés előtti 2012 évhez képest kb. nettó 14 millió Ft.
Szintén a Ht. előírása alapján 2013. január 1-től lerakási járulékot kell fizetni a Magyar Államkincstár számlájára, 2014 évben minden lerakott hulladék tonnája után 6000 Ft-ot. Ez 2014 évben 29.128.200 Ft-ot tett ki.
Felügyeleti díjként a Magyar Energiahivatal felé 1 577 E Ft-ot kellett megfizetnünk a Ht. alapján.
Ugyancsak a Ht. rekultivációs alap létrehozását tette kötelezővé, ami – a korábbi számítások alapján – éves szinten 3,6 millió Ft-os költséget jelent.
A 2012 bázisévhez képest (az új jogszabályok, valamint 2013. január 1-től a lerakási járulék bevezetése, illetve 2013. július 1-től a rezsicsökkentés és felügyeleti díj bevezetése miatt) összességében 48 305 E Ft-tal romlottak az üzemeltetés feltételei.
A Kft. 25 349 E Ft önkormányzati támogatásban részesült, de a hulladékgazdálkodási ágazat, más közszolgáltatókhoz hasonlóan, így is vesztességgel zárta az évet.

4. Szelektív hulladékgyűjtés
A zsákos szelektív hulladékgyűjtés bevezetése nem hozta meg a várt eredményt. Egyrészt az összegyűjtött hulladék mennyiség elmaradt a várakozásoktól, annak ellenére, hogy a zsákos gyűjtés mellett a gyűjtőszigetes gyűjtést is folytattuk. Másrészt a lakosság fegyelmezetlensége miatt nem éri el az ehhez a tevékenységhez elvárható szintet. A válogatási jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a szelektív zsákokban 30-33 %-nyi kommunális hulladék van.
A Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer működéséről, amely kifejezetten a szelektív hulladékgyűjtésre specializálódott, továbbra sem tudunk részleteket.
5. 2014 évben megtörtént a Hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata. A 2014. szeptemberig érvényben lévő egységes környezethasználati engedély meghosszabbításra került, mely 2020. szeptember 30-ig érvényes. A lerakó kapacitása még legalább 10 éves időtartamra biztosítja a működést.
6. Ellenőrzések:
6.1. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség és az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség 2014 évben 1-1 alkalommal tartottak ellenőrzést.
Az ellenőrzés alkalmával jelentős rendellenességet nem állapítottak meg. Az apróbb hiányosságok azonnal pótlásra kerültek.

6.2. Az ÁNTSZ éves ellenőrzését 2014 szeptemberében végezte.
Hiányosságot nem állapított meg.

6.3. OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség)
2014 évben 5 alkalommal tartott helyszíni ellenőrzést a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szerződésben vállalt kötelezettségek megvalósulásának vizsgálata kapcsán.
Jelentős, bírságolásra okot adó hiányosságot nem állapítottak meg, díjkifizetés felfüggesztésére nem került sor.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése

A Városüzemeltető 2014. március hónaptól végzi a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását Kőszeg területén. (Velem és Bozsok községben 2014. július 1-től.)
A szennyvíz lerakása a VASIVÍZ Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a szombathelyi szennyvíztelepen történik.
A szippantott szennyvíz mennyiségéről, illetve az igénybevevőkről az Önkormányzat korábban tájékoztatást kapott.

A folyékony hulladék gyűjtéséből származó
árbevétel: 855 E Ft
költség + 1 fő munkabére és járulékai: 5 094 E Ft (ebből 1 643 E Ft tárgyi eszköz értékcsökkenése)

A feladat ellátásához önkormányzati támogatásból vásárolt összkerékhajtású traktort télen a hó eltakarítása során - főként az üdülő- és külterületeken -, valamint mentésre is hasznosítottuk.

Nagyné Benczik Judit
hull.gazd.üi.

3.4. Kertészet, parkfenntartás, köztisztaság
KERTÉSZ ÉS KÖZTISZTASÁGI CSOPORT
Kertész csoport által végzett feladatok
Rendszeres feladatok:
Fák metszése vegetációs időn kívül (januártól márciusig) ~1000 db
vegetációs időben (törzs- és tőtisztítás, Celtisek visszavágása) ~ 400-400 db
Rózsametszés – 1000 db, és rózsák kapálása – 490 m2
Cserjék metszése szükség szerint, gyomtalanítás, kapálás – a Jurisics tér, Diákköz, Várárok (Chernel utcánál) felújítása során, a körforgalomban jelentősen megnőtt a karbantartandó cserjefelület, ami a növényzet záródásáig intenzíven a gazosodik, a későbbiekben pedig a szemetelés kapcsán ad majd többletmunkát.
Ágyások, virágtartók beültetése évi 2 alkalommal (6000 illetve 4000 db palánta), és ezek gondozása (öntözés, gyomlálás, kapálás) – 1 m2 virágfelület élőmunka-igénye 14- szerese egy ugyanakkora füves területhez viszonyítva
Fűnyírás – intenzíven nyírt terület 17 ha, a havonta nyírt terület nagysága 22 ha, eszerint kb. 3 hetente kerülünk vissza ugyanarra a területre az időjárási viszonyoktól és a meghibásodásoktól függően
- külterületek – 1-4 alkalommal nyírjuk évente ( csónakázótó előtti területek, Ólmodi u., elkerülő út melletti belátási háromszögek, körgarázsok, kerékpárút, Alsó krt., Festetich u., Borostyánkő u., Kálvária u., Károlyi u., Kethelyi úti árkok, Királyvölgy, Panoráma út, Szabóhegyi u., 5-ös ütem, strand, Nemezgyári u., Óház környéke)
A fűnyírást április közepétől október végéig végezzük, a legnagyobb volumenű tevékenysége a csoportnak.
Gyomirtás – szükség szerint évi 2 alkalommal permetezzük a játszótereket, kavicsos utakat, kockaköves utcákat és tereket, folyókákat, járdaszegélyeket.
Sövénynyírás – szintén évi 2 alkalommal nyírjuk meg a 3060 folyóméter sövényt.
Lombgyűjtés – közösen a köztisztaságiakkal végezzük.
Kertészeti hulladékszállítás és a köztisztasági hulladék elszállítása szükség szerint a 2 autónkkal történik.
Favágást többnyire lakossági kérésre, az indokot mérlegelve, illetve veszélyesség miatt végzünk. A tuskókat lehetőség szerint kimarjuk.
Faültetésre a pénzügyi feltételektől függően van lehetőség.
Köztisztasági csoport által végzett feladatok
Az úttisztítást rendszeresen 4 fő végzi. A Főtéren és a belvárosban naponta (szombat, vasárnap is) szedjük a szemetet, ürítjük a szeméttartókat. A lakótelepen hétfőtől szombatig dolgozunk minden nap. A külső területeken hetente szedjük a szemetet. Tavasztól őszig hetente kétszer, téli időszakban egyszer ürítjük autós segítséggel a város többi hulladékgyűjtőjét. A víznyelőket tavasszal és ősszel tisztítjuk, a folyókákat folyamatosan takarítjuk. A szökőkutak takarítását is mi végezzük, valamint a piac takarítását. Télen a hó eltakarításban segédkezünk. Takarítjuk a nyilvános vécéket a hét minden napján.
Városi rendezvényeken rendszeresen jelen vagyunk, folyamatosan gyűjtjük a szemetet, majd másnap takarítjuk a területet. A jelenlegi állomány megbízható, szorgalmas, lelkiismeretes.

Létszámra vonatkozó adatok
2014-ben 5 fő a kertészeti csoport létszáma, a köztisztasági részben 4 fő a létszám. Közmunkások szinte folyamatosan segítik munkánkat.
Problémák
1. A nyilvános WC-k szabadon, pénzbedobás, őrzés nélkül látogathatóak. Sok a rongálás (tűzgyújtás, törés, stb.). A kihelyezett tisztasági eszközöket rendszeresen elviszik (szappan, papírtörlő, WC papír).
2. A kertész csoportnál a kis létszám akkor okoz gondot, ha valaki váratlanul beteg lesz. Mivel szezonban mindenki különböző gépeket kezel, egy-egy ember kiesése problémát jelent.
3. Az Ottlik sétányra és a Széchenyi parkba kihelyezett új hulladékgyűjtőket ellopták, csak az oszlopok vannak meg.
Ami nem változott tavaly óta:
- A felújított Főtéren a cserjéket a kitaposástól, a járműforgalomtól nem tudjuk megvédeni. A parkolókban kiszálló emberek hely híján a cserjefelültre lépnek a Rákóczi utcában és a Jézus-szíve templom mellett. Virágágyásokon is keresztülgyalogolnak.
- A vasútállomásnál a lépcsők mellett a virágtartók össze vannak törve, a föld, az öntözővíz lefolyik róluk.
- A várjátszótérre való lejutás fűnyíró géppel még mindig nem megoldott. A darus megoldás nehézkes, sok embert, gépet vesz igénybe.
Kőszeg, 2015. március 25.
Markovics Emőke
kert. és köztiszt. csop. vez.

3.5. Város és Községgazdálkodás (piac üzemeltetés)
Éves árbevétel: 1 812 e Ft
kiadás: 1 717 e Ft

A városi piac műszaki állapota Önök előtt ismert. Jelentős ráfordítás nélkül ezen a területen változás nem várható. Erre viszont a bevételek fedezetet nem nyújtanak és a piac sorsa a Városmajor rehabilitációja hosszú távon bizonytalan.
Megfelelő pénzeszközök és koncepció hiányában ezért a műszaki karbantartást csak az üzemeltetéshez szükséges mértékben végezzük el.
A városi piac egyébként népszerű, egyfajta közösségi tér. Üde színfoltja a városnak az Irottkő szálló melletti úgynevezett virágpiac, ahol őstermelők, kézművesek termékeinek is helyt adunk lehetőség szerint.
A piaci helypénzek mértékét az előbbiekben felsorolt okok miatt több mint 10 éve nem emeltük.
A hatósági ellenőrzések során bírságolásra okot adó körülmény nem merült fel.

3.6. Út, járda, híd karbantartás
2014 évi tevékenységünket a Képviselő-testület által jóváhagyott terv, valamint a Városfejlesztési Osztály által adott megrendelések és az osztály ellenőrzése alapján végeztük.
Az általunk elvégzett munka nettó értéke 25.407 e Ft.
Ez az összeg csak a legszükségesebb karbantartási, balesetelhárítási feladatokra elegendő. A keret szűkössége miatt megfelelő műszaki tartalmú, hosszútávon tartós munka nem végezhető.
Továbbra is szükségesnek tartjuk közép és hosszú távú útfelújítási koncepció elkészítését.

4. Összefoglaló értékelés
Társaságunk az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében rábízott feladatokat teljesítette.
Biztosította az önkormányzati intézményhálózat és a város technikai működésének feltételeit.
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás segítségével működőképességét megőrizte, ellátta az Önkormányzat által rábízott kötelező közszolgáltatási feladatokat.
A feladat ellátás színvonalát nagymértékben befolyásolja a városüzemeltetési feladatokra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet, amely gyakorlatilag évek óta nem változik és az egyre öregedő eszközállomány.
Utóbbi műszaki fejlesztésére csak nagyon korlátozott lehetőségeik vannak, részben nonprofit szervezeti formánk miatt (önkormányzat és törvények által szabályozott piacitól messze elmaradó szolgáltatási díjak), részben pályázati és fejlesztési hitellehetőség hiányában.
A műszaki fejlesztések hiánya, a géppark elöregedése folyamatosan növeli az üzemeltetés költségeit és már középtávon - 4-5 éven belül – veszélyezteti működőképességünket.
A hulladékgazdálkodás területén 2015. július 1.től várjuk a jogszabályi környezet, a szabályzók megváltozását, melyek megítélésünk szerint számunkra csak kedvezőek lehetnek.
Ezek elmaradása esetén a hulladékgazdálkodási tevékenység továbbra is önkormányzati támogatásra szorul.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésükre bocsátott anyag alapján javaslataikkal kiegészítve fogadják el a beszámolót és a további eredményes működés érdekében támogassák munkánkat.
Kőszeg, 2015. május 7.
Tisztelettel: Kovács István
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

(A mellékletetket lsd. a letölthető formátumban.)